Poslech

Hledám varianty 'poslech' [ posly (56) poslům (7) poslů (7) poslu (3) poslovi (1) poslové (21) poslem (3) poslech (2) posla (10) ]. Nalezeny 104 verše.
Genesis 32:4... Dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru...
Genesis 32:6... osly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou...
Genesis 32:7...ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k...
Numeri 20:14...prokázal svou svatost. Mojžíš z Kádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr...
Numeri 21:21...Pisgy tyčící se nad pustinou. Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych...
Numeri 22:5...Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece...
Numeri 24:12...Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával...
Deuteronomium 2:26...Kedemot vyslal k Sichonovi, králi Chešbonuposly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu...
Jozue 6:17...a s i všichni v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co...
Jozue 6:25... Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které Jozue vyslal na výzvědy do Jericha. Tehdy...
Jozue 7:22...mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a hle - bylo to ukryto u...
Soudců 6:35...beraní roh a svolal Abiezerské k sobě. Rozeslal posly po celém Manasesovi, aby se k němu přidali. Vyslal...
Soudců 7:24...Midiánce pronásledovali. Gedeon také rozeslal posly po celém pohoří Efraim s rozkazem: "Sestupte z hor...
Soudců 9:31...správce města Zebul, vzplanul hněvem. Tajně poslal k Abimelechovi posly se vzkazem: "Pozor, do Šechemu...
Soudců 11:12...v Micpě. Potom Jiftach vyslal k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl...
Soudců 11:14...Jiftach tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem...
Soudců 11:17... k Rudému moři. Když přišli do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít...
Soudců 11:19...tvořil moábskou hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu v Chešbonu....
1. Samuel 6:21...A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili...
1. Samuel 11:3...ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránit...
1. Samuel 11:4...nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno...
1. Samuel 11:7...pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek...
1. Samuel 11:9...Izraelců bylo 300 000 a judských mužů 30 000Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte...
1. Samuel 16:19...Hospodin je s ním." Saul tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který...
1. Samuel 19:14...a přikryla lůžko pláštěm. Když přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul...
1. Samuel 19:16...ho ke mně třeba na lůžku, ho zabiju!" Poslové tedy přišli a hle - na lůžku byla soška a na místě...
1. Samuel 19:20..."David je v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků...
1. Samuel 19:21... Když se to Saul dozvěděl, vyslal jiné posly, ale i ti začali prorokovat. A tak vyslal další posly...
1. Samuel 25:14...řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi posly s pozdravem, ale on...
1. Samuel 25:42...svými pěti děvečkami odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z...
2. Samuel 2:5..."Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za...
2. Samuel 3:12...- tak se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou smlouvu, a...
2. Samuel 3:14...se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal,...
2. Samuel 3:26...co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět od studny Sira. David...
2. Samuel 5:11...s ním. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře a kameníky, aby...
2. Samuel 10:5...poslal zpátky. Jakmile se to doneslo Davidoviposlal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi...
2. Samuel 11:19...Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvyPoslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh...
2. Samuel 11:25...Také tvůj služebník Uriáš je mrtev." David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si...
2. Samuel 12:27...královské město téměř dobyl, vyslal k Davidovi posly se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabu a dobyl jsem...
2. Samuel 15:10... Po všech izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se vzkazem: "Jakmile uslyšíte troubení rohu,...
2. Samuel 18:20..." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat jindy, ale dnes ne - vždyť zemřel...
1. Královská 20:2...je. Vyslal do města k izraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i...
1. Královská 20:5...králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal...
1. Královská 20:9...ostatní. "Nepodvoluj se!" A tak Ben-hadadovým poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi: Splním...
2. Královská 1:2...mříží své střešní terasy a zranil se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva...
2. Královská 1:3...promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak není...
2. Královská 1:5...ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se...
2. Královská 1:16... aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto...
2. Královská 5:10...se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se...
2. Královská 7:15... kterou Aramejci na úprku odhazovali! A tak se poslové vrátili a podali zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a...
2. Královská 16:7...proto vyslal k asyrskému králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: "Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď ...
2. Královská 19:9...vytáhl proti tobě do boje." Obratem proto vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi...
2. Královská 19:14... Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a...
2. Královská 19:23...Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu...
2. Královská 20:13... neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro,...
1. Letopisů 14:1...měl. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu...
1. Letopisů 19:5...se Davidovi donesla zpráva o těch mužíchposlal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi...
1. Letopisů 19:16...viděli, že je Izrael porazil, a tak vyslali posly a přivedli si také Aramejce z druhého břehu Eufratu....
2. Letopisů 30:6...rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili poslové s tímto dopisem od krále a jeho hodnostářů: "Synové...
2. Letopisů 30:10... Pokud se k němu vrátíte, neodmítne vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města...
2. Letopisů 32:31...pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se vyptali na ten zázrak, který se v zemi...
2. Letopisů 35:21... Jošiáš vytáhl proti němu, ale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský králi....
2. Letopisů 36:15... Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu a...
2. Letopisů 36:16...svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si...
Nehemiáš 6:3...mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se...
Ester 3:13...prstenem. Do všech provincií říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židy, mladé i staré, ženy i...
Ester 3:15...národech, aby se mohli na ten den připravitPoslové na králův rozkaz neprodleně vyrazili a zákon byl...
Ester 8:10...také jejich písmem a jejich jazykem. Po jízdních poslech na rychlých koních z říšského hřebčince rozeslal...
Ester 8:14...k odplatě proti svým nepřátelům. Jízdní poslové na koních z říšského hřebčince na králův příkaz...
Job 33:22...ven. Jeho duše naklání se do jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku,...
Žalmy 104:4...se na křídlech větrných. Vichry činíš svými posly, tvými služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na...
Přísloví 17:11...na vzpouru zlosyn nemyslí, bude však navštíven poslem ukrutným. Raději narazit na zuřivou medvědici nežli...
Kazatel 5:5...ústům, aby přivedla k hříchu, neříkej Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha,...
Izaiáš 14:32... nikdo nezaostává za jeho řadami. Co odpovědět poslům pohanů? To, že Hospodin Sion založil - tam jeho...
Izaiáš 18:2...hmyz, zemi při řekách habešských, která posílá posly po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůru, vy...
Izaiáš 30:4...do hanby! Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu, tím lidem ale budou všichni...
Izaiáš 37:9...proti tobě do boje." Jakmile to uslyšel, vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi...
Izaiáš 37:14... Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a...
Izaiáš 39:2...neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení. Ezechiáš posly radostně přijal a ukázal jim celou svou klenotnici,...
Izaiáš 41:27...říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou. Dívám se a není ani jediný,...
Izaiáš 44:26... co říká jeho služebník, a předpověď svých poslů naplní. říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a...
Izaiáš 52:7..."Hle, jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese...
Izaiáš 57:9... byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi své posly vyslala, sestoupila jsi do pekla. Tou spoustou...
Jeremiáš 51:31... závory zlomeny. Běžec předhání běžce, posel posla potkává - babylonskému králi se oznamuje, že město...
Ezechiel 17:15... Ten král se ale proti němu vzbouřil. Vyslal své posly do Egypta žádat o koně a o veliké vojsko. Ale copak...
Ezechiel 30:9...spojenci budou zničeni. V onen den ode vyrazí poslové na lodích, aby vyplašili Habešany z jejich bezpečí....
Daniel 4:14...mu neuplyne sedm období. Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali,...
Daniel 4:20...sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká: ‚Porazte ten strom a...
Nahum 2:1...Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat. Své svátky...
Nahum 2:14...meč. Vezmu ti kořist z celé země, hlas tvých poslů se neozve!" Běda tomu městu vraždění! Je plné lží...
Malachiáš 2:7...a z jeho úst se čerpat poučení, neboť je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z cesty sešli a...
Malachiáš 3:1..."Kde je ten Bůh soudu?" Hle, posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do...
Matouš 11:10...je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou...
Matouš 14:35...u Genezaretu. Místní ho poznali a rozeslali posly po celém okolí. Přinesli k němu všechny nemocné a...
Marek 1:2...proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na...
Marek 5:35...trápení." Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera...
Lukáš 7:10... že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli!" Poslové se pak vrátili do domu a toho služebníka tam našli...
Lukáš 7:24... kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešli, promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si...
Lukáš 7:27...je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou...
Lukáš 9:52...rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby pro...
Lukáš 19:32...ho odvazujete, odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové odešli a nalezli vše tak, jak jim řekl. Když...
Jan 13:20... jsem. Amen, amen, říkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá ; a kdo přijímá , přijímá Toho, který ...
Římanům 10:15...Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!" Ne všichni ale přijali evangelium....
Židům 1:7...Boží andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny," ale o Synu...

Slova obsahující poslech: neposlechl (15) neposlechli (14) neposlechly (1) neposlechne (6) neposlechneš (1) neposlechnete (8) neposlechni (1) neposlechnou (6) neuposlechla (1) neuposlechnout (1) poslech (2) poslechl (19) poslechla (2) poslechli (9) poslechly (1) poslechne (1) poslechneme (5) poslechnete (1) poslechněte (7) poslechni (11) poslechnou (6) poslechnout (10) poslechnu (2) uposlechl (2) uposlechli (3) uposlechnou (1) uposlechnout (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |