Poslali

Hledám varianty 'poslali' [ pošlu (43) pošlou (3) pošli (25) pošlete (9) pošleš (5) pošleme (4) pošle (23) poslat (10) posláno (1) posláni (2) poslána (1) poslán (8) poslaly (1) poslali (45) poslala (13) poslal (304) ]. Nalezeny 482 verše.
Genesis 19:13...se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se...
Genesis 20:2...sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu...
Genesis 20:13...matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem...
Genesis 21:14...chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na zádaposlal ji i s dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila...
Genesis 24:7...‚Tuto zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral...
Genesis 24:40...mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodímpošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys...
Genesis 25:6... Izákovi. Synům svých družek dal Abraham daryposlal je ještě za svého života na východ, pryč od svého...
Genesis 27:45...a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den...
Genesis 37:13..."Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojďpošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael...
Genesis 37:32...a namočili ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle...
Genesis 38:17...) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš,...
Genesis 38:20...závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od ženy...
Genesis 38:23... abychom neměli ostudu. To kůzle jsem přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo...
Genesis 38:25...ji ven, je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž...
Genesis 42:16...odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratrPošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím...
Genesis 43:4...varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo....
Genesis 43:8...sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, ...
Genesis 45:5...na sebe, že jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je...
Genesis 45:7...pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh  poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a...
Genesis 45:8...vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem...
Genesis 45:23...stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta...
Genesis 45:27...vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba...
Genesis 46:5...Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek,...
Exodus 2:5...podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatkuposlala děvečku, ji vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam...
Exodus 3:10... jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojďpošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z...
Exodus 3:12...Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem  poslal : vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na...
Exodus 3:13..."Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se...
Exodus 3:14..." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto...
Exodus 3:15...řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův,...
Exodus 4:13...máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můjpošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin...
Exodus 4:28...vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel...
Exodus 5:22...tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem...
Exodus 7:16... a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na...
Exodus 23:27...nebo byla neplodná. Obdařím dlouhým životemPošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš,...
Exodus 23:28...tvé nepřátele obrátím před tebou na útěkPošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce...
Exodus 24:5...izraelských kmenů. Izraelské mládence pak poslal, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu...
Exodus 33:2...a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu Kananejce, Emorejce,...
Exodus 33:12...lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem v tobě...
Leviticus 26:25...moji smlouvu. Když se nahrnete do svých městpošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele....
Numeri 13:27... Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce...
Numeri 16:28... Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o své...
Numeri 20:16... Volali jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel násposlal svého anděla a vyvedl nás z Egypta. Hle, nyní jsme...
Numeri 21:6...pokrm se nám hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v...
Numeri 21:32...se Izrael usadil v zemi Emorejců. Mojžíš poslal vyzvědače do Jaezeru. Dobyli jeho vesnice a vyhnali...
Numeri 22:10..."Moábský král Balák, syn Ciporův, pro  poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl...
Numeri 24:12...jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a...
Deuteronomium 1:22..." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají...
Deuteronomium 7:20... jichž se obáváš. Hospodin, tvůj Bůh, na  pošle i sršně, dokud nezahyne i poslední z těch, kdo se...
Deuteronomium 19:12...v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho odtud a vydají jej do rukou krevního...
Deuteronomium 24:1... tedy rozlukový list, ho do rukypošle ji pryč z domu. Ona se po odchodu z jeho domu vdá za...
Deuteronomium 24:3... napíše rozlukový list, ho do rukypošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její...
Deuteronomium 24:4...manžel zemře. Její původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku...
Deuteronomium 28:20...prokletý budeš i při vycházení. Hospodin na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínání,...
Deuteronomium 28:48...sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a to v hladu a žízni, v nahotě a naprostém...
Deuteronomium 32:24... horečkou stráveni i morem urputným, pak na  pošlu zuby šelem, v prachu je potká hadí jed! V ulicích...
Deuteronomium 34:11...v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě proti faraonovi, všem jeho...
Jozue 1:16..."Vše, cos nám přikázal, vykonáme, a kamkoli nás pošleš, půjdeme. Jako jsme poslouchali Mojžíše, budeme...
Jozue 10:3...byli udatní. Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz hebronskému králi Hohamovi, k jarmutskému...
Jozue 10:6...a zaútočili na něj. Obyvatelé Gibeonu proto poslali vzkaz Jozuovi do gilgalského tábora: "Neodpírej...
Jozue 24:5...Jákob a jeho synové odešli do Egypta. Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt znameními, která...
Jozue 24:9...král Balák, syn Ciporův, a bojoval s IzraelemPoslal pozvání Balaámovi, synu Beorovu, aby vás proklínal....
Jozue 24:12...vám bojovali, ale vydal jsem je do vašich rukouPoslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva...
Soudců 3:15...levák Ehud, syn Benjamínce Gery. Po něm Izraelci poslali svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si...
Soudců 4:6...a Izraelci si k přicházeli pro rozhodnutí. Ta poslala pro Baráka, syna Abinoamova z neftalímského Kedeše,...
Soudců 5:15...při Deboře byli, Isachar držel s Barákem, když poslán byl tehdy do údolí, hned za ním šel. V Rubenových...
Soudců 6:8...synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinuposlal k nim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto...
Soudců 7:8...rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta...
Soudců 9:23... Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha sváru, a Šechemští Abimelecha zradili. To aby...
Soudců 9:31...správce města Zebul, vzplanul hněvem. Tajně poslal k Abimelechovi posly se vzkazem: "Pozor, do Šechemu...
Soudců 11:17...' Edomský král o tom ale nechtěl ani slyšetPoslali proto k moábskému králi, ale i on je odmítl. Izrael...
Soudců 13:8...můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co máme dělat s tím...
Soudců 16:18..." Dalila poznala, že všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce: "Přijďte ještě jednou -...
Soudců 21:13...do tábora v Šílu v kanaánské zemi. Obec pak poslala k oněm Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s...
1. Samuel 4:4...vysvobodí nás z ruky našich nepřátel." A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy...
1. Samuel 5:11...proto a shromáždili všechny filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí...
1. Samuel 6:2...truhlou?" ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat...
1. Samuel 6:3... neodesílejte ji s prázdnou. Rozhodně ji musíte poslat zpátky s odškodněním. Tak se uzdravíte a poznáte,...
1. Samuel 6:4...vás neodvracela." "A jaké odškodnění s máme poslat zpět?" otázali se. "Pět zlatých nádorů a pět zlatých...
1. Samuel 6:8...jako odškodnění, přidejte do mošny po straněpošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje...
1. Samuel 9:16...Samuelovi prozradil: "Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad...
1. Samuel 9:27...se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když odešel, řekl mu: "Zastav...
1. Samuel 12:8...Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a Árona. Ti vaše otce vyvedli z Egypta a...
1. Samuel 13:2...s Jonatanem v benjamínské Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku v...
1. Samuel 15:1... Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem;...
1. Samuel 15:20... "Vydal jsem se na cestu, na kterou Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amalekovce...
1. Samuel 16:11...nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme...
1. Samuel 16:12...pokračovat, dokud sem nepřijde." A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně...
1. Samuel 16:19..." Saul tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj...
1. Samuel 16:20...vína a jedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a vstoupil k...
1. Samuel 19:11...se dal na útěk a ještě noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho...
1. Samuel 20:21...tři šípy, jako bych střílel na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci...
1. Samuel 25:5...na poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovceposlal deset mládenců a řekl jim: "Jděte do Karmelu,...
1. Samuel 25:14...řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi posly s pozdravem, ale on...
1. Samuel 25:25... jsem neviděla ty mládence, které jsi, můj paneposlal. Teď ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi...
1. Samuel 25:32...buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď...
1. Samuel 25:39...zlo obrátil zpátky na jeho hlavu." Potom David poslal pro Abigail a nabídl , že si ji vezme za ženu....
1. Samuel 29:4...Filištínští velitelé se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátí, kam mu řekneš....
1. Samuel 30:26...ustanovení. Když se David vrátil do Ciklaguposlal něco z kořisti judským stařešinům, svým přátelům....
1. Samuel 31:9...a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbrojposlali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili...
2. Samuel 2:5..."Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za...
2. Samuel 10:2... jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své služebníky, aby mu vyřídili soustrast nad...
2. Samuel 10:3... že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše...
2. Samuel 10:4... roucha jim uřezal v půli u zadnic a tak je poslal zpátky. Jakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim...
2. Samuel 10:5...poslal zpátky. Jakmile se to doneslo Davidoviposlal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi...
2. Samuel 10:16...Izrael porazil, a tak se přeskupili. Hadad-ezer poslal také pro Aramejce z druhého břehu Eufratu, a když je...
2. Samuel 11:1...pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do bojeposlal David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem...
2. Samuel 11:3...se koupe. Ta žena byla překrásná. David někoho poslal, zjistí, kdo to je. Dozvěděl se: "Je to Batšeba,...
2. Samuel 11:4...Uriáše Chetejského." David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s (právě se...
2. Samuel 11:5...domů. Když ta žena zjistila, že otěhotnělaposlala Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal...
2. Samuel 11:6...vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy poslal Uriáše za...
2. Samuel 11:8..." Jakmile Uriáš opustil palác, král za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi...
2. Samuel 11:14...pána. David tedy ráno napsal dopis Joáboviposlal mu ho po Uriášovi. V dopise psal: "Postavte Uriáše...
2. Samuel 11:18...byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvy. Poslovi dal tyto...
2. Samuel 11:22...přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili za námi do...
2. Samuel 11:27...Jakmile doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a...
2. Samuel 12:1...v Hospodinových očích zlé. Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě...
2. Samuel 12:31...dal k pile, k železným dlátům a sekyrám; některé poslal do cihelny. Tak naložil se všemi městy Amonců. Potom...
2. Samuel 13:7...připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ." David poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého...
2. Samuel 13:27...řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhalposlal s ním Amnona i všechny královské syny. Abšalom...
2. Samuel 14:2... syn Ceruji, poznal, že král myslí na AbšalomaPoslal proto do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu,...
2. Samuel 14:29...proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb nechtěl přijít. Poslal pro něj tedy znovu, ale...
2. Samuel 14:32...za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci  poslat za králem, aby ses ho zeptal, proč jsem se vlastně...
2. Samuel 15:12... Když se Abšalom chystal přinášet obětiposlal také pro Davidova rádce Achitofela Gilonského, aby...
2. Samuel 17:16...tak, kdežto jsem radil tak a tak. Teď rychle pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocuj v poušti před brodem....
1. Královská 1:44...pán, král David, ustanovil za krále ŠalomounaPoslal s ním kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna...
1. Královská 2:9...vědět, jak s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté David ulehl ke svým předkům a...
1. Královská 2:25...- Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a ten ho popravil. Kněze...
1. Královská 2:29...k Hospodinovu stánku a že je u oltáře. Šalomoun poslal Benajáše, syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít."...
1. Královská 2:36...namísto Abiatara ustanovil Sádoka. Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a...
1. Královská 5:15...Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile uslyšel, že...
1. Královská 5:16...vždy Davidovým přítelem. Šalomoun pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit...
1. Královská 5:22...syna, aby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal....
1. Královská 7:13...chrámu s jeho předsíní. Král Šalomoun poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné vdovy z...
1. Královská 8:44...vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k Hospodinu směrem k městu, jež jsi...
1. Královská 9:14...Kabul (to jest: Nanic). Chíram totiž králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun...
1. Královská 12:3... Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým...
1. Královská 12:20...všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboámposlali pro něj a pozvali ho do shromáždění, kde ho...
1. Královská 15:18...královského paláce, svěřil je svým služebníkůmposlal je k aramejskému králi Ben-hadadovi, synu...
1. Královská 19:2...všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " bohové potrestají a ještě mi přidají,...
1. Královská 20:6...své ženy a děti.' Zítra touto dobou k tobě navíc pošlu své služebníky, aby prohledali tvůj dům i domy tvých...
1. Královská 20:7... že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro ženy a děti i pro stříbro a zlato,...
1. Královská 21:11... co jim Jezábel nařídila v dopisech, které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu...
1. Královská 21:14...ho tedy za město a ukamenovali k smrti. Potom poslali Jezábel zprávu: "Nábot byl ukamenován a je mrtev."...
2. Královská 1:6... "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak není Bůh...
2. Královská 1:9...kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl králPoslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl...
2. Královská 1:11...velitele i s jeho padesáti. Král tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten za ním...
2. Královská 1:13...a pohltil velitele i s jeho padesáti. Král tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten...
2. Královská 2:16... máme tu padesát schopných mužů. Když dovolíšpošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal...
2. Královská 2:17...naléhali, z toho byl nesvůj, svolil: "Dobrápošlete je." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali...
2. Královská 4:22...za sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z mládenců a oslici. Musím rychle za Božím...
2. Královská 5:5...na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se tedy vypravil na...
2. Královská 5:8... vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své rouchoPošli ho za mnou, pozná, že v Izraeli je prorok." Když...
2. Královská 6:10...král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řeklposlal varování, si tam dávají pozor. Tak se to dělo...
2. Královská 6:14...pak přišla zpráva: "Je právě v Dotanu," hned tam poslal koně, vozy a množství vojáků. Dorazili tam v noci a...
2. Královská 6:32... syn Šafatův, ještě dnes nepřijde o hlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele...
2. Královská 9:17...nějaký houf!" Joram na to řekl: "Vyber jezdcepošli jim ho vstříc, se zeptá, zda přináší pokoj."...
2. Královská 10:1...v Samaří sedmdesát synů. Jehu proto do Samaří poslal listy jizreelským velmožům, stařešinům města a...
2. Královská 11:15..."Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za  poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji...
2. Královská 12:19...Hospodinova chrámu i královského paláce, a poslal to aramejskému králi Chazaelovi. Ten pak od...
2. Královská 14:19... Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a...
2. Královská 16:8...chrámu i v pokladnicích královského paláce, a poslal to asyrskému králi jako úplatu. Asyrský král ho...
2. Královská 16:10...do Damašku. Když spatřil damašský oltářposlal knězi Uriášovi jeho nákres a podrobný popis jeho...
2. Královská 16:11...pak postavil oltář přesně podle údajů, které poslal král Achaz z Damašku. Stihl to ještě předtím, než se...
2. Královská 17:4... ale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslance k egyptskému vládci do Soa a přestal...
2. Královská 17:25...začali žít, nesloužili Hospodinu, a tak na  poslal lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal...
2. Královská 17:26...měst, neznají způsoby Boha země, a tak na  poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je to proto, že neznají...
2. Královská 18:27...jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal právě za těmi...
2. Královská 19:2...Šebnu a starší kněze, zahalené pytlovinouposlal k proroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli:...
2. Královská 20:12...babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanůvposlal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel, že Ezechiáš je...
2. Královská 22:3...napravo ani nalevo. V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře Šafana, syna Acaliášova, syna...
2. Královská 22:15... Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho...
2. Královská 22:18...hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Královská 23:16...rozhlédl, všiml si na tom svahu nějakých hrobůPoslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty na tom oltáři...
1. Letopisů 10:9...syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavu i zbrojposlali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili...
1. Letopisů 19:2... jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své vyslance, aby mu vyřídili soustrast nad...
1. Letopisů 19:3... že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše...
1. Letopisů 19:4... roucha jim uřezal v půli u zadnic a tak je poslal zpátky. Jakmile se Davidovi donesla zpráva o těch...
1. Letopisů 19:5...se Davidovi donesla zpráva o těch mužíchposlal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi...
1. Letopisů 19:6...moc Davida popudili, a tak společně s Chanunem poslali tisíc talentů stříbra a najali si vozy a jezdce z...
1. Letopisů 21:15...dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl...
2. Letopisů 2:2... Dozíralo na 3 600 předáků. Šalomoun pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal...
2. Letopisů 2:6...pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl pracovat se zlatem,...
2. Letopisů 2:7...Jeruzalémě, které shromáždil můj otec DavidPošli prosím také cedrové, cypřišové a santálové dřevo z...
2. Letopisů 2:14...pána, tvého otce Davida. Nuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmen, olej a víno, jak...
2. Letopisů 2:15...jen budeš potřebovat. Uděláme z nich vorypošleme ti je po moři do Jafy, odkud je budeš moci dopravit...
2. Letopisů 6:34... Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k tobě směrem k tomuto městu, jež...
2. Letopisů 8:18...zemi. Chíram mu po svých zkušených námořnících poslal lodě a jeho služebníci se pak spolu s Šalomounovými...
2. Letopisů 10:3... Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým Izraelem...
2. Letopisů 16:2...Hospodinova chrámu i královského paláceposlal je k aramejskému králi Ben-hadadovi, sídlícímu v...
2. Letopisů 17:8...a Michajáše, aby učili v judských městechPoslal s nimi také levity Šemajáše, Netaniáše, Zebadiáše,...
2. Letopisů 23:14..."Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za  poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji...
2. Letopisů 25:10...mu. Amaciáš tedy žoldnéře z Efraima oddělilposlal je domů. Ti se tehdy na Judské velmi rozhněvali a...
2. Letopisů 25:15...Hospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul hněvemPoslal k němu proroka, který mu řekl: "Proč uctíváš bohy,...
2. Letopisů 25:27... Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a...
2. Letopisů 28:16...Jericha. Potom se vrátili do Samaří. V době poslal král Achaz k asyrskému králi žádost o pomoc. Edomci...
2. Letopisů 32:21...se za to modlili a volali k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil všechny bojovníky, velitele...
2. Letopisů 34:23... Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho...
2. Letopisů 34:26...hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh...
Ezdráš 4:11...za Eufratem. (Toto je znění dopisu, který mu poslali:) Králi Artaxerxovi od tvých služebníků za Eufratem...
Ezdráš 4:17...jejich společníkům v Samaří i jinde za Eufratem poslal tuto odpověď: Dopisu, který jste mi poslali, byla...
Ezdráš 4:18...poslal tuto odpověď: Dopisu, který jste mi poslali, byla věnována pozornost a byl mi doslovně přečten....
Ezdráš 5:6...nepřijde odpověď. Toto je znění dopisu, který poslal Tatenaj, hejtman zaeufratského kraje, a Štar-boznaj...
Ezdráš 5:7...úředníky zaeufratského kraje králi DareioviPoslali mu následující hlášení: Králi Dareiovi hojný pokoj....
Ezdráš 8:17...Mešulama spolu s učeným Jojaribem a Elnátanemposlal jsem je za Idem, představeným levitů v Kasifii....
Ezdráš 8:18...synů Machliho, syna Leviho, syna Izraelova, nám poslali Šerebiáše, velmi schopného muže; s jeho syny a...
Ezdráš 8:19...a bratry jich bylo osmnáct. Ze synů Merariho poslali Chašabiáše a Ješajáše; s jejich bratry a syny jich...
Ezdráš 8:20...a Ješajáše; s jejich bratry a syny jich bylo 20Poslali také některé chrámové sluhy, které David s knížaty...
Nehemiáš 2:5...ráčil a prokázal svému služebníku laskavostpošli do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků...
Nehemiáš 2:9... předal jsem jim královské listy. Král se mnou poslal vojenské velitele a jízdu. Jakmile se to doslechl...
Nehemiáš 6:2...neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali vzkaz: "Pojď, setkáme se v některé vesnici na pláni...
Nehemiáš 13:11...dům?!" ptal jsem se. Povolal jsem je tedy zpětposlal je na jejich místa. Všechen judský lid pak přinášel...
Ester 1:15...neuposlechla Xerxův královský rozkaz, když za  poslal eunuchy?" Slova se před králem a velmoži ujal...
Ester 1:17...vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král Xerxes poslal pro královnu Vašti, a nepřišla!' Ještě dnes se...
Ester 4:4... aby to oznámili. Královna se zděsilaPoslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil...
Ester 4:10...a pověděl Ester, co říkal Mordechaj. Ester pak poslala Hatacha zpět za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli,...
Ester 4:13...byl Mordechajovi doručen vzkaz od Esterposlal tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě...
Job 31:27...se v srdci dal tajně svést a rukou jim od úst poslal polibek? I to by byl přece trestuhodný hřích,...
Žalmy 57:4... volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby zachránil, pronásledovatele zastaví, séla...
Žalmy 78:25...jim nebeské obilí! Lidé okusili andělský chlebaposlal jim jídla dosyta! Východní vítr na nebi vát nechal,...
Žalmy 78:45... ze svých potoků se napít nemohli! Mračno much poslal, aby je žraly, a také žáby, aby je hubily. Jejich...
Žalmy 78:49...jejich dobytek palčivý žár. Planoucí hněv svůj poslal na , prchlivost, zlobu a soužení, anděly zkázy na...
Žalmy 104:30...- navracejí se znovu v prach. Svého Ducha když pošleš, bývají stvořeni, abys tvář země znovu obnovil!...
Žalmy 105:17...přivolal na zem hlad a odřízl je od chlebaposlal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka....
Žalmy 105:26...jeho lid, na jeho služebníky aby vymýšleli lstiPoslal k nim svého služebníka Mojžíše se svým vyvoleným,...
Žalmy 105:28...jeho znamení, v Chamově zemi konali zázrakyPoslal tmu a přišlo zatmění, jeho příkazům se totiž...
Žalmy 107:20...v tísni, a on je zachránil z jejich úzkostíPoslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby....
Žalmy 147:18... kdo obstojí, když přijde jeho mráz? Když pošle své slovo, všechno taje, potoky tečou, když větrem...
Izaiáš 6:8...očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl jsem....
Izaiáš 9:7... Horlivost Hospodina zástupů to způsobí! Pán poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael. Dozví se o...
Izaiáš 10:6...Vypravil jsem je proti bezbožnému národuposlal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli...
Izaiáš 15:9...naplněny krví, však Dimonu přidám ještě vícpošlu lva na ty, kdo z Moábu prchli, i na ty, kdo v zemi...
Izaiáš 16:1...z Moábu prchli, i na ty, kdo v zemi zůstali.  Pošlete beránky vládci země ze Sely u pouště na horu Dcery...
Izaiáš 19:20...kvůli svým utiskovatelům volat k Hospodinupošle jim zachránce a obhájce, aby je vysvobodil. Hospodin...
Izaiáš 36:12...jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal právě za těmi...
Izaiáš 37:2...Šebnu a starší kněze, zahalené pytlovinouposlal k proroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli:...
Izaiáš 39:1...babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanůvposlal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a...
Izaiáš 43:14... váš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon kohosi a srazím všechny závory - z jásotu...
Izaiáš 61:1...na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohýmPoslal ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým...
Izaiáš 66:19...Vložím na znamení a ty, kteří vyváznoupošlu mezi národy - do Taršiše, Libye a Lydie, k těm...
Jeremiáš 1:7..." odpověděl mi Hospodin, "ale jdi, kamkoli  pošlu, a říkej, cokoli ti přikážu. Neboj se jich - vždyť ...
Jeremiáš 2:10... Jeďte se podívat na středomořské ostrovypošlete někoho k beduínům na poušti; dobře se podívejte a...
Jeremiáš 9:15...národy, které neznali oni ani jejich otcové, a pošlu za nimi meč, abych je vyhladil." Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 9:16..."Pochopte to a zavolejte plačky, přijdouPošlete pro ty nejšikovnější, přijdou!" si pospíší a...
Jeremiáš 15:11...praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás nepřítele v čase bídy, v čase...
Jeremiáš 16:16...do vlasti, kterou jsem dal jejich otcům. Hlepošlu mnoho rybářů, praví Hospodin, aby je chytali jako...
Jeremiáš 19:14...pak Jeremiáš vrátil z Tofetu, kam jej Hospodin poslal prorokovat, postavil se na nádvoří Hospodinova domu...
Jeremiáš 21:1...dostal od Hospodina, když k němu král Cidkiáš poslal Pašchura, syna Malkiášova, a kněze Cefaniáše, syna...
Jeremiáš 22:7...z tebe však jen pustina, města bez obyvatelPošlu proti tobě ničitele, každého v plné zbroji; zporážejí...
Jeremiáš 24:5... Bůh Izraele: Judští vyhnanci, které jsem odsud poslal do Babylonie, jsou jako tyto dobré fíky - považuji...
Jeremiáš 24:10...a posměšnou nadávkou všude, kam je zaženuPošlu na meč, hlad a mor, dokud nebudou do posledního...
Jeremiáš 25:17...a napojil jím všechny národy, k nimž Hospodin poslal: Jeruzalém a judská města s jejich králi a velmoži,...
Jeremiáš 26:12...to všem velmožům i všemu lidu řekl: "Hospodin  poslal prorokovat o tomto chrámu a městě všechno to, co...
Jeremiáš 26:15...obyvatele nevinnou krev. Opravdu k vám totiž poslal Hospodin, abych vám vyřídil všechna tato slova."...
Jeremiáš 26:22...strachu utekl do Egypta. Král Joakim tam za ním poslal Elnatana, syna Achborova, a jeho muže, kteří Uriáše...
Jeremiáš 27:3...jho s postroji a připevni si je na šíji. Potom pošli vzkaz králům Edomu, Moábu, Amonu, Týru a Sidonu;...
Jeremiáš 28:9...mír, ale bude uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, jen když se jeho slova naplní." Nato...
Jeremiáš 29:1... Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z Jeruzaléma zbytku stařešinů ve vyhnanství a také...
Jeremiáš 29:20...slovo Hospodinovo, všichni vyhnanci, které jsem poslal z Jeruzaléma do Babylonu. Toto praví Hospodin...
Jeremiáš 29:25...Cefaniášovi, synu Maasejášovu, i ostatním kněžím poslal dopis, ve kterém píšeš: ‚Hospodin , Cefaniáši,...
Jeremiáš 29:28...sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domy a žijte v...
Jeremiáš 36:14...předčítal lidu z oné knihy. Všichni velmoži tedy poslali Jehudiho, syna Netaniáše, syna Šelemiáše, syna...
Jeremiáš 36:21...před krále a všechno mu to oznámili. Král poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi jej přinesl ze síně...
Jeremiáš 37:3... Král Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal Juchala, syna Šelemiášova, a kněze Sofoniáše, syna...
Jeremiáš 37:7... Bůh Izraele: Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto - Hle, faraonovo vojsko,...
Jeremiáš 37:17...kobce, kde strávil mnoho dní. Potom ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého paláce,...
Jeremiáš 39:13...všichni ostatní velmoži babylonského krále tedy poslali pro Jeremiáše a dali ho přivést ze strážního...
Jeremiáš 40:14...a říkali mu: "Víš to, že amonský král Baalis poslal Išmaela, syna Netaniášova, aby zabil?" Ale...
Jeremiáš 42:5...přesně to, s čím za námi Hospodin, tvůj Bůhpošle. nám to bude příjemné, nebo ne, poslechneme...
Jeremiáš 42:9...praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste  poslali, abych mu předložil vaši prosbu: Jestliže...
Jeremiáš 42:21...Boha, neposlechli v ničem, s čím za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem,...
Jeremiáš 43:1...to, s čím jej Hospodin, jejich Bůh, za nimi poslal. Azariáš, syn Hošajášův, Jochanan, syn Kareachův, a...
Jeremiáš 47:7...však mohl spočinout, když mu Hospodin poručilPoslal jej proti Aškelonu, namířil jej proti pobřeží!" ...
Jeremiáš 48:12... Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy na něj pošlu přelévače, kteří jej vylijí, vyprázdní jeho nádoby a...
Jeremiáš 49:37... neštěstí, svůj planoucí hněv, praví HospodinPošlu za nimi meč, abych je vyhladil. Ustanovím svůj trůn...
Jeremiáš 50:27...ostatek! Pobijte jim všechny býky, na jatka je pošlete. Běda jim! Přišel jejich den, čas, kdy se s nimi...
Jeremiáš 51:2...zhoubný vichr, proti těm, kdo žijí v Leb-kamajiPošlu na Babylon cizince, provanou a vyprázdní jeho zem....
Ezechiel 3:5...k domu Izraele a vyřiď jim slova. Nejsi přece poslán k lidu podivné řeči a těžkého jazyka, ale k domu...
Ezechiel 3:6... jejichž slovům bys nerozuměl. Kdybych totiž poslal k takovým, poslechli by . Dům Izraele ale...
Ezechiel 5:17...vám hladu víc a víc a odříznu vás od chlebaPošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která připraví o...
Ezechiel 14:13... vztáhl bych na ni ruku a odřízl ji od chlebaposlal bych na ni hlad a vyhladil z lidi i dobytek, pak...
Ezechiel 14:19...by pouze sami sebe. Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv do krve, takže bych z...
Ezechiel 14:21...Panovník Hospodin: Co teprve, na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou zvěř a mor...
Ezechiel 23:16... Na první pohled se po nich roztoužilaposlala za nimi do chaldejské země vyslance. Tehdy k ...
Ezechiel 23:40...zdaleka, a hle, přicházeli, jakmile si pro  poslaly. Kvůli nim ses koupala, oči si líčila, šperky se...
Ezechiel 30:11... On a jeho vojsko, nejukrutnější z pohanů, budou posláni vyplenit zemi. Vytasí meče na Egypt a naplní tu...
Ezechiel 32:18...vznešených národů nad egyptskými hordamiPošli je do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy: ‚Jsi snad...
Ezechiel 39:6... tak jsem promluvil, praví Panovník HospodinPošlu oheň i proti Magogovi a těm, kdo si žijí v bezpečí na...
Daniel 3:28...buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří se na...
Daniel 5:24...tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní...
Daniel 6:23... králi, navěky!" odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi...
Ozeáš 12:10...jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z Egyptapošlu bydlet zpátky do stanů jako za dnů, kdy svátek...
Amos 4:10...přesto jste se ke mně nevrátili, praví HospodinPoslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem...
Amos 8:11...dny, praví Panovník Hospodin, kdy na zem pošlu hlad - ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po...
Abakuk 1:12...Bože můj. Ty jsi jim, Hospodine, svěřil soudposlal jsi je, Skálo , zjednat nápravu. Ty máš však čisté...
Ageus 1:12... svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid byl naplněn bázní před...
Zachariáš 1:10...anděl, který se mnou mluvil. "To jsou ti, které poslal Hospodin, aby procházeli zemí," řekl onen muž...
Zachariáš 2:12...praví Hospodin zástupů, který pro svou slávu poslal k národům, které vás plenily: "Kdo se vás dotýká,...
Zachariáš 2:13...se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že  poslal Hospodin zástupů. "Jásej a vesel se, Dcero sionská!...
Zachariáš 2:15...bydlet mezi vámi." Tehdy poznáš, že k tobě poslal Hospodin zástupů. Hospodin se ujme Judy jako svého...
Zachariáš 4:9...jeho ruce ho dokončí. Tehdy poznáš, že k vám poslal Hospodin zástupů. Kdo by pohrdal dnem malých...
Zachariáš 6:15...Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane, ale jen pokud budete...
Zachariáš 7:2...Zachariáš slovo Hospodinovo. Z Bét-elu totiž poslali Sar-ecera a Regem-melecha s jeho muži, aby prosili...
Zachariáš 14:13...jim shnije v ústech! V onen den mezi Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden druhého chytí za ruce a obrátí...
Malachiáš 2:4...vás s nimi vynesli! Tehdy poznáte, že jsem vám poslal toto varování, aby byla zachována smlouva s Levim...
Malachiáš 3:23...než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův denpošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům...
Matouš 2:8... kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to...
Matouš 8:31... Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítášpošli nás do toho stáda prasat." "Jděte!" řekl jim, a tak...
Matouš 10:40..., a kdo přijímá , přijímá Toho, který  poslal. Kdo přijímá proroka jakožto proroka, dostane...
Matouš 11:2...se ve vězení doslechl o Kristových skutcíchposlal za ním své učedníky s otázkou: "Jsi Ten, který ...
Matouš 13:41...v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno...
Matouš 14:10...a kvůli svým hostům poručil, to splníPoslal tedy kata, aby Jana ve vězení sťal. Když na míse...
Matouš 15:23...slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho: "Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl ...
Matouš 15:24...námi pořád křičí." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona však...
Matouš 15:32...se mnou tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padli vyčerpáním."...
Matouš 20:2...vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za denposlal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté...
Matouš 21:1...Jeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské horyposlal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice...
Matouš 21:3...namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje' a hned je pošle." To se stalo, aby se naplnilo slovo...
Matouš 21:34...se na cestu. Když se přiblížil čas vinobraníposlal k vinařům své služebníky, aby převzali její úrodu....
Matouš 21:36...ztloukli, jiného zabili a dalšího kamenovaliPoslal tedy ještě jiné služebníky, více než předtím, a těm...
Matouš 21:37...než předtím, a těm udělali totéž. Nakonec k nim poslal svého syna. Řekl si: ‚Před mým synem se zastydí.'...
Matouš 22:3...podobá králi, který svému synu vystrojil svatbuPoslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu,...
Matouš 22:4...hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijítPoslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte...
Matouš 22:7... ztýrali je a zabili. Král se rozhněvalPoslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil....
Matouš 22:16...se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. "Mistře," řekli, "víme,...
Matouš 24:31...nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho...
Matouš 27:19...) Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím spravedlivým!...
Marek 1:43...ho hned opustilo a byl čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním: "Dej pozor, abys nikomu...
Marek 3:14... Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony...
Marek 6:17...stít. Vstal z mrtvých!" Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznit kvůli...
Marek 6:27...a svým hostům to nechtěl odmítnout. Hned poslal kata s příkazem, přinese Janovu hlavu. Ten odešel...
Marek 8:3...se mnou tři dny a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, padnou na cestě vyčerpáním. A někteří...
Marek 8:26... Viděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho pak poslal domů se slovy: "Do vesnice ale nechoď." Ježíš a jeho...
Marek 9:37...přijme mne, nepřijímá mne, ale Toho, který  poslal." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme jednoho,...
Marek 11:1...- k Betfagé a Betanii u Olivetské horyposlal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do vesnice...
Marek 11:3...řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a když našli oslátko přivázané u dveří...
Marek 12:2...a vydal se na cestu. Když nastal čas vinobraníposlal k vinařům služebníka, aby od nich převzal díl z...
Marek 12:3...vinice. Ti se ho však chopili, ztloukli hoposlali pryč s prázdnou. Poslal k nim tedy ještě jiného...
Marek 12:4...chopili, ztloukli ho a poslali pryč s prázdnouPoslal k nim tedy ještě jiného služebníka. Toho poranili na...
Marek 12:5... Toho poranili na hlavě a zohavili. A tak poslal ještě dalšího. Toho zabili a stejně tak mnoho jiných...
Marek 12:6... mu zbýval jen jediný - jeho milovaný synPoslal ho tedy k nim, neboť si říkal: ‚Před mým synem se...
Marek 12:13...zástupu, a tak ho nechali a odešli. Potom k němu poslali některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za...
Marek 13:27...jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávouPošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových...
Marek 14:13...jít připravit k jídlu velikonočního beránka?" Poslal tedy dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do...
Lukáš 1:19...Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou...
Lukáš 1:26...pohany!" Když byla Alžběta v šestém měsíciposlal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem...
Lukáš 4:18...mnou, neboť pomazal nést evangelium chudýmPoslal vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým,...
Lukáš 4:26...hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské...
Lukáš 7:3... kterého si velmi cenil. Když uslyšel o Ježíšiposlal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a jeho...
Lukáš 7:6...tedy šel s nimi. Když byl nedaleko jeho domuposlal k němu ten setník přátele se vzkazem: "Pane,...
Lukáš 7:19...všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z nichposlal je za Ježíšem s otázkou: "Jsi Ten, který přijít,...
Lukáš 7:20...ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal s otázkou: Jsi Ten, který přijít, nebo máme čekat...
Lukáš 9:2...moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemociposlal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné....
Lukáš 9:48... a kdokoli přijme mne, přijímá Toho, který  poslal. Kdo je totiž mezi vámi ze všech nejmenší, ten bude...
Lukáš 10:16... odmítá . Kdo odmítá , odmítá Toho, který  poslal." Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu...
Lukáš 11:49...stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a...
Lukáš 14:17...večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl: ‚Pojďte, vše je...
Lukáš 14:32...němu táhne s dvaceti tisíci? Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat...
Lukáš 15:15...se uchytil u jednoho občana země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusků,...
Lukáš 16:24...Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnouPošli Lazara, smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi...
Lukáš 16:27...nám, nemohli.' On na to řekl: ‚Prosím , otčepošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů - ...
Lukáš 19:29...k Betfagé a k Betanii u hory zvané Olivetskáposlal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice...
Lukáš 20:10...a na dlouho odcestoval. V příslušný čas pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody...
Lukáš 20:11... Vinaři ho však zbili a poslali pryč s prázdnouPoslal tedy dalšího služebníka. I toho však zbili, zohavili...
Lukáš 20:12...však zbili, zohavili a poslali pryč s prázdnouPoslal tedy třetího, ale i toho zranili a vyhnali. Nakonec...
Lukáš 20:13... Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělatPošlu svého milovaného syna. Snad se před ním zastydí.'...
Lukáš 20:20...vyprávěl o nich. Dali ho tedy sledovatPoslali špehy, kteří se měli tvářit jako spravedliví a...
Lukáš 22:8...chlebů, kdy měl být zabit beránek. Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte nám připravit beránka...
Lukáš 22:35... že znáš." Zeptal se jich: "Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a obuvi, scházelo vám něco?" "Ne,...
Lukáš 23:7...A když se dozvěděl, že je z Herodova panstvíposlal ho k Herodovi, který v těch dnech také pobýval v...
Lukáš 23:11...naposmíval, oblékl ho do skvostného rouchaposlal ho zpátky k Pilátovi. Toho dne se Herodes s Pilátem...
Lukáš 23:15...obžaloby. Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt. [17]...
Jan 1:6...svítí ve tmě a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o...
Jan 1:19...je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity s otázkou: "Kdo jsi?"...
Jan 1:22..."Kdo jsi? můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka...
Jan 1:33...na něm. jsem ho neznal, ale Ten, který  poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit...
Jan 3:28...svědky, že jsem řekl: nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Kdo nevěstu, je ženich, ale přítel...
Jan 3:34...to, že Bůh je pravdomluvný. Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez...
Jan 4:34..." řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho, který  poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně...
Jan 4:38... žejeden rozsívá a jiný žne'. jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali...
Jan 5:23...Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal. Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší slovo a věří...
Jan 5:24...vám: Kdo slyší slovo a věří Tomu, který  poslal, věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel...
Jan 5:30...nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který  poslal. Svědčím-li sám o sobě, svědectví není pravé...
Jan 5:33...jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivéPoslali jste k Janovi a ten vydal svědectví pravdě. ...
Jan 5:36...Samotné skutky, které dělám, o mně svědčí, že  poslal Otec. A sám Otec, který poslal, o mně vydal...
Jan 5:37...svědčí, že poslal Otec. A sám Otec, který  poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli...
Jan 5:38...vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte...
Jan 6:29...Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili...
Jan 6:38...abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který  poslal. A toto je vůle Toho, který poslal - abych nikoho...
Jan 6:39... který poslal. A toto je vůle Toho, který  poslal - abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale...
Jan 6:40...den. Neboť toto je vůle mého Otce, který  poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný...
Jan 6:44...přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který  poslal; ho pak vzkřísím v poslední den. V Prorocích je...
Jan 6:57...mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako  poslal živý Otec a žiji skrze Otce, tak ten, kdo mne,...
Jan 7:16...odpověděl: " učení není , ale Toho, který  poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li...
Jan 7:18...slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic špatného....
Jan 7:28... Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který  poslal, je pravdomluvný. Vy ho neznáte, ale ho znám,...
Jan 7:29... ale ho znám, neboť jsem od něj a on  poslal." Chtěli ho za to zatknout, ale nikdo na něj...
Jan 7:32...takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš jim řekl:...
Jan 7:33...jsem s vámi; potom odejdu k Tomu, který  poslal. Budete hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se...
Jan 8:16... neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který  poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je...
Jan 8:18...Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec, který  poslal." Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš...
Jan 8:26..."Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten, který  poslal, je ovšem pravdomluvný a říkám světu, co jsem...
Jan 8:29... ale mluvím, jak naučil Otec. Ten, který  poslal, je se mnou. On nenechal samotného, neboť vždycky...
Jan 8:42...přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on  poslal. Proč nerozumíte řeči? Nemůžete slovo ani...
Jan 9:4...skutky. musím dělat skutky Toho, který  poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci...
Jan 10:36...být zrušeno - proč , kterého Otec posvětilposlal na svět, obviňujete z rouhání, když jsem řekl: ‚Jsem...
Jan 11:42... který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi  poslal." Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare,...
Jan 12:44...ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který  poslal. Kdo vidí , vidí Toho, který poslal...
Jan 12:45... poslal. Kdo vidí , vidí Toho, který  poslal. , světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve...
Jan 12:49...jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který  poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A...
Jan 13:16...než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte; blaze vám, když se tím budete řídit...
Jan 13:20...; a kdo přijímá , přijímá Toho, který  poslal." Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen...
Jan 14:24... které slyšíte, není , ale Toho, který  poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás...
Jan 14:26... Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám...
Jan 15:21...kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který  poslal. Kdybych nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích,...
Jan 15:26...příčiny.' přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten...
Jan 16:5...jsem byl s vámi." "Teď odcházím k Tomu, který  poslal, a nikdo z vás se neptá: ‚Kam jdeš?' Kvůli tomu,...
Jan 16:7... nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdupošlu ho k vám. přijde, odhalí světu, v čem je hřích,...
Jan 17:3...tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo...
Jan 17:8... že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi  poslal. Prosím za . Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi...
Jan 17:18...je pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět , tak jsem poslal na svět je. Posvěcuji...
Jan 17:21...i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi  poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli...
Jan 17:23...byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi  poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval . Otče, chci...
Jan 17:25...nezná, ale znám. Tihle poznali, že jsi  poslal, a jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby...
Jan 18:24... "Jestli ne, tak proč biješ?" Annáš ho tedy poslal v poutech k veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr zatím...
Jan 20:21...vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako  poslal Otec, i posílám vás." Po těch slovech na dechl...
Skutky 3:20...a od Hospodina přišel čas odpočinutí, k vám pošle ohlášeného Mesiáše - Ježíše, který zatím musí zůstat...
Skutky 3:26...země.' Když Bůh vzkřísil svého Služebníkaposlal ho v první řadě k vám, aby přinesl požehnání každému...
Skutky 5:21...Veleradu (totiž celé staršovstvo synů Izraele) a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam ale strážní přišli...
Skutky 7:12...jíst. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilíposlal tam naše otce. Když přišli podruhé, Josef se dal...
Skutky 7:34...jsem, abych je vysvobodil. Nyní tedy pojďpošlu do Egypta.' Tohoto Mojžíše, kterého zavrhli, když...
Skutky 7:35...‚Kdo ustanovil vůdcem a soudcem?', toho Bůh poslal jako vůdce a vysvoboditele, když se mu...
Skutky 9:17... který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel,  poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým." Saul...
Skutky 9:30...se to dozvěděli bratři, odvedli ho do Cesarejeposlali do Tarsu. Církve po celém Judsku, Galileji i Samaří...
Skutky 9:38...když se učedníci doslechli, že Petr je v Lydděposlali k němu dva muže s prosbou, aby k nim bez meškání...
Skutky 9:40...které jim Dorkas dělala, dokud byla s nimi. Petr poslal všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátil k...
Skutky 10:5...modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost. Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je...
Skutky 10:8...patřil k jeho pobočníkům. Všechno jim vyložilposlal je do Joppy. Druhého dne, zatímco se cestou blížili...
Skutky 10:20...dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal sám." Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl:...
Skutky 10:32...tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před BohemPošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je...
Skutky 10:33...Šimona koželuha u moře.' Proto jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě přišel. Teď jsme tu všichni před...
Skutky 11:11...kterém jsem byl, objevili tři muži. Byli za mnou posláni z Cesareje a Duch mi řekl, abych šel bez váhání s...
Skutky 11:13...domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to...
Skutky 11:29...tedy rozhodli, že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku. To také udělali a poslali to...
Skutky 11:30...pošle pomoc bratrům v Judsku. To také udělaliposlali to starším po Barnabášovi a Saulovi. V době...
Skutky 12:11... řekl si: "Teď vidím, že to bylo doopravdy! Pán poslal svého anděla a vytrhl z Herodovy ruky a ze všeho,...
Skutky 13:26... i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám bylo posláno toto slovo spásy. Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich...
Skutky 15:22...starší se shodli s celou církví, že do Antiochie pošlou s Pavlem a Barnabášem své zástupce. Byli to přední...
Skutky 15:23...Juda (zvaný také Barsabáš) a Silas. Po nich poslali tento dopis: Apoštolové, starší a všichni bratři...
Skutky 15:25... My shromáždění jsme se svorně shodli, že k vám pošleme své zástupce spolu s našimi milovanými Barnabášem a...
Skutky 16:35...celou domácností uvěřil Bohu. Když se rozedniloposlali městští správci biřice se vzkazem: "Propusť ty...
Skutky 17:14...a bouřit davy. Bratři proto Pavla hned poslali k moři, ale Silas a Timoteus tam zůstali. Ti, kdo...
Skutky 19:22...Dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, tehdy poslal do Makedonie, ale sám zůstal ještě načas v Asii....
Skutky 20:17...chtěl dostat pokud možno na den Letnic. Z Milétu poslal zprávu do Efesu a zavolal k sobě starší církve. Když...
Skutky 22:21... kdo ho zabíjeli.' Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdiPošlu k dalekým národům.'" po to slovo mu naslouchali...
Skutky 24:24...se svou manželkou Drusillou, která byla ŽidovkaPoslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledně víry v Mesiáše....
Skutky 25:3...ho a dožadovali se laskavosti, aby ho nechal poslat do Jeruzaléma (chystali totiž léčku, že ho po cestě...
Skutky 25:25...k Jeho Veličenstvu, rozhodl jsem se ho k němu poslat. Nemám však nic určitého, co bych o něm svému...
Skutky 28:28...uzdravit.' [29] Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva...
Římanům 8:3...kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal BůhPoslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal s hříchem v...
Římanům 10:15...A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod...
1. Korintským 16:3... dám vámi schváleným mužům doporučující listypošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba,...
2. Korintským 12:17...Podvedl jsem vás skrze někoho, koho jsem k vám poslal? Požádal jsem o pomoc Tita a poslal jsem s ním...
2. Korintským 12:18...jsem k vám poslal? Požádal jsem o pomoc Titaposlal jsem s ním jednoho bratra. Že by vás podvedl Titus?...
Galatským 4:4...tohoto světa. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod...
Galatským 4:6...právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: "Abba,...
Filipským 2:19...v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také potěšil zprávami o vás....
Filipským 2:23...evangelia jako syn otci. Doufám, že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou bude. Spoléhám ovšem v...
Filipským 2:25...přijdu i sám. Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a...
Filipským 4:16... jen vy jediní. I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po...
Filipským 4:18... když jsem od Epafrodita přijal, co jste poslali - je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a...
1. Tesalonickým 3:2...snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách samiposlali jsme Timotea, našeho bratra a Božího...
1. Tesalonickým 3:5... také přišlo. Když jsem to tedy nemohl snéstposlal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře,...
2. Timoteus 4:12...velmi potřebuji jeho pomoc. (Tychika jsem totiž poslal do Efesu.) půjdeš, přines mi plášť, který jsem...
Titus 3:12...zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou. k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše, abys ke mně přišel...
Jakub 2:25...Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé,...
1. Jan 4:9...láska k nám, že svého Syna, toho jednorozenéhoposlal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom...
1. Jan 4:10...my jsme milovali Boha, ale že on miloval násposlal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy....
1. Jan 4:14...Ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa. Kdokoli vyznává, že Ježíš je...
Zjevení 1:1...brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ten vydává svědectví o...
Zjevení 1:11...polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš do knihypošli sedmi církvím: do Efesu, do Smyrny, do Pergamonu, do...
Zjevení 22:6...a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokůmposlal svého anděla, aby ukázal svým služebníkům, co se...
Zjevení 22:16... kdo miluje a provozuje lež. " Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |