Poskytla

Hledám varianty 'poskytla' [ poskytnu (1) poskytnout (2) poskytnou (3) poskytneš (2) poskytne (6) poskytli (1) poskytla (1) poskytl (8) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 23:9...je na konci jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron...
Exodus 10:25...i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout zvířata k obětem a zápalům? Musíme mít co...
Exodus 35:22...zlaté předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo u sebe měl modrou,...
Leviticus 7:14...také kvašený chléb. Z každého z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten...
Leviticus 14:21...však ten člověk chudý a je to nad jeho možnostiposkytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť...
Leviticus 25:37...úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z...
Deuteronomium 26:12... dokončovat odvod všech desátků ze své úrodyposkytneš je levitovi, přistěhovalci, sirotku a vdově, aby...
Jozue 6:23...k patřili; vyvedli celé její příbuzenstvoposkytli jim útočiště za izraelským táborem. To město pak...
Jozue 20:4...města. Ti ho pak přijmou k sobě do městaposkytnou mu místo, aby bydlel u nich. Když ho bude...
1. Samuel 22:13...mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl chléb a meč? Radil ses o něm s Bohem, aby proti mně...
1. Samuel 27:5..."Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou místo v některém venkovském městečku, abych se...
2. Letopisů 11:23...krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro mnoho žen. Když...
Nehemiáš 2:8...dopis pro Asafa, královského lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové pevnosti, na...
Nehemiáš 13:5...chrámu našeho Boha, spříznil s Tobiášemposkytl mu velikou komoru, kde předtím ukládali obětiny,...
Nehemiáš 13:7... jakou špatnost Eliašib provedl, když Tobiášovi poskytl komoru na nádvoří Božího chrámu. Nesmírně rozhněván...
Job 31:35...jsem mlčel a ani nevycházel ven? Kéž by mi někdo poskytl slyšení! Zde je můj podpis. mi Všemohoucí...
Žalmy 32:8... poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň...
Žalmy 106:15...lačnosti v oné poušti, Boha pokoušeli v pustiněPoskytl jim tedy, tolik stáli, dopustil však na úbytě...
Přísloví 27:26...se znovu sveze z hor. Beránci kdykoli oděv ti poskytnou, za kozlíky si koupíš pozemek. Kozího mléka bude...
Izaiáš 4:6...oblak dýmu a v noci záře planoucího ohněPoskytne přístřeší a stín před denním horkem a útočiště a...
Ezechiel 16:52...nevinně. Styď se - vždyť jsi tím svým sestrám poskytla omluvu! Hřešila jsi mnohem ohavněji než ony, takže...
Ezechiel 48:18...na východ a 10 000 loktů na západ. Jeho úroda poskytne obživu pracovníkům města. Budou je obdělávat...
1. Korintským 10:13...nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. A tak, moji...
Titus 3:5...spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenstvíPoskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |