Poskvrnili

Hledám varianty 'poskvrnili' [ poskvrňte (1) poskvrníte (1) poskvrnit (9) poskvrnilo (1) poskvrnili (13) poskvrnila (14) poskvrnil (16) poskvrní (4) poskvrněna (4) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 34:5...dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem...
Genesis 34:13...odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivě, neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového...
Genesis 34:27...pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich brav, skot i osly,...
Genesis 49:4...svého otce vstoupil jsi, lože odvážil ses poskvrnit. Šimeon a Levi, to jsou bratři; jejich meče jsou...
Leviticus 4:3... učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný knězposkvrní vinou všechen lid. tedy za hřích, jehož se...
Leviticus 11:24...vás bude ohavností. Těmito živočichy byste se poskvrnili. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude...
Leviticus 15:31... aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když by poskvrnili můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je...
Leviticus 18:25... které před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne...
Leviticus 18:27... kteří byli v zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak...
Leviticus 18:28...vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který...
Leviticus 20:3...z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochoviposkvrnil mou svatyni a znesvětil svaté jméno! Zavře-li...
Leviticus 21:1...kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému...
Leviticus 21:2...kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se poskvrnit jen kvůli matce, otci, synu, dceři a bratru, také...
Leviticus 21:4...sestře, panně, která neměla muže. Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky; tím by se znesvětil...
Leviticus 21:11...své roucho. Nepřijde k žádnému mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svatyně...
Leviticus 22:5...semene nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho poskvrnila, anebo člověka, který by ho poskvrnil nějakou...
Leviticus 22:8...darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného....
Numeri 5:2... každého trpícího výtokem a každého, kdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte...
Numeri 5:13...jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti poskvrnila beze svědků a nepřistižena, učiníte toto:...
Numeri 5:14...žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke knězi a přinese za ni...
Numeri 5:20... Jestliže ses však od svého manžela odklonilaposkvrnila ses, když s tebou obcoval jiný muž než tvůj...
Numeri 5:27...na oltáři. Potom ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda...
Numeri 5:29...kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho...
Numeri 6:9...jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v...
Numeri 6:12...oběť odškodnění a předchozí dny se zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V...
Numeri 9:6...nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před...
Numeri 9:7...přišli toho dne před Mojžíše a Árona. Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale...
Numeri 9:10...Kdokoli z vás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto...
Numeri 19:13...se dotkne těla mrtvého člověka a neočistí seposkvrnil Hospodinův příbytek. Takový člověk bude vyobcován...
Numeri 19:20...se, takový bude vyobcován ze shromáždění, neboť poskvrnil Hospodinovu svatyni. Nebyl pokropen očistnou...
Numeri 35:34... jinak než krví toho, kdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám...
Deuteronomium 24:4...nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněna. Nesváděj k hříchu lid země, kterou ti Hospodin,...
1. Samuel 20:26...nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo, že se poskvrnil, a tak je nečistý. Nazítří, druhého dne po...
1. Letopisů 5:1... Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno synům...
2. Letopisů 36:14... Řídili se všemožnými pohanskými ohavnostmi, a poskvrnili tak Hospodinův chrám v Jeruzalémě, který on...
Nehemiáš 13:29...ze své blízkosti. Pamatuj na , Bože můj, že poskvrnili kněžství a smlouvu kněžskou i levitskou. Tak...
Žalmy 79:1...Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého dědictvíposkvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili v sutiny!...
Žalmy 106:38... Modlám v Kanaánu je obětovali - tou krví byla poskvrněna zem! Svými skutky takto pošpinili se, a svými...
Izaiáš 24:5...vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na...
Jeremiáš 3:1...se k může zase vrátit? Tím by se země hrozně poskvrnila! Tys ale smilnila s tolika milenci, a chceš se...
Jeremiáš 3:2...na poušti. Svým smilstvem a svou zkažeností jsi poskvrnila zemi! Když potom přestal padat liják a nepřišel...
Jeremiáš 3:9...smilnit i ona. Svým lehkovážným smilstvem poskvrnila zem, když cizoložila s kamením a dřevem. Ani po...
Jeremiáš 7:30...mým jménem, nastavěli své ohavné modly, a tak ho poskvrnili. Vystavěli také obětiště Tofet v údolí Ben-hinom...
Jeremiáš 32:34...mým jménem, nastavěli své ohavné modly a tak ho poskvrnili. V údolí Ben-hinom také vystavěli obětiště...
Ezechiel 5:11...jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými svými nechutnostmi a...
Ezechiel 9:7..." Začali tedy od stařešinů před chrámem. "Poskvrňte chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří mrtvolami....
Ezechiel 20:26... které jim život nedají. Nechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když nechávali všechny své...
Ezechiel 23:7...se dala každému z výkvětu asyrských synůPoskvrnila se s každým, po kom zatoužila, se všemi jejich...
Ezechiel 23:13... co jezdí na koních. Viděl jsem, jak se poskvrnila; chovala se stejně jako ta druhá! Ve svém...
Ezechiel 23:17... Tehdy k Babyloňané vlezli do posteleposkvrnili ji svým chtíčem. Jakmile se však s nimi...
Ezechiel 36:17...žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby byly v mých očích nečisté jako...
Ezechiel 36:18... svůj hněv, neboť v zemi prolévali krevposkvrnili ji svými hnusnými modlami. Rozptýlil jsem je...
Ezechiel 43:8...jen zeď. Těmito ohavnostmi, které páchaliposkvrnili svaté jméno, a tak jsem je ve svém hněvu...
Ezechiel 44:25... soboty. Nepřijdou k mrtvému člověku, aby se neposkvrnili. Jedině kvůli otci nebo matce, kvůli synovi nebo...
Ozeáš 5:3...ses, Efraime, ke smilstvu obrátil a Izrael se poskvrnil. Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu...
Ozeáš 9:4...chléb truchlících - všichni, kdo ho jedí, se poskvrní. Takový chléb jim krky nasytí, do Hospodinova domu...
Micheáš 2:10...se a jděte - zde odpočinek nenajdete! Co se poskvrnilo, propadne zkáze, zničeno to bude strašlivě....
Ageus 2:13...někdo poskvrněný mrtvolou," pokračoval Ageus, "poskvrní se to?" "Ano, poskvrní," odpověděli kněží. Na to...
Malachiáš 1:12...znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně je možné poskvrnit; na pokrmu na něm obětovaném nezáleží." Říkáte...
Skutky 21:28...do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo poskvrnil!" (Předtím s ním totiž ve městě viděli Trofima z...

Slova obsahující poskvrnili: neposkvrnili (4) poskvrnili (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |