Posily

Hledám varianty 'posily' [ posily (3) posilu (1) posilou (3) posila (2) posety (1) poseta (2) posel (25) ]. Nalezeno 36 veršù.
1. Samuel 4:17...se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofni...
1. Samuel 23:27... aby je zajali. Vtom k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy...
2. Samuel 11:22...řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když přišel k Davidovi, vylíčil mu...
2. Samuel 15:13...bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce Izraelců je s Abšalomem." David...
1. Královská 7:21...vlevo a pojmenoval je Jachin, Opora, a BoázPosila. Vrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla dokončena...
1. Královská 20:22...přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž...
1. Královská 22:13... úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se,...
2. Královská 6:32...se stařešiny Izraele. Ještě než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte, ten vrahoun někoho...
2. Královská 6:33...jde v patách jeho pán." Sotva to dořekl, přišel posel se vzkazem: "Za to neštěstí může Hospodin! Proč bych...
2. Královská 7:17... přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra...
2. Královská 9:18...Jehu. "Zařaď se za !" Strážný tedy ohlásil: "Posel dojel k nim, ale nevrací se." Král jim tedy vyslal...
2. Královská 10:8...které pak odeslali do Jizreelu. K Jehuovi přišel posel a oznamoval: "Přinesli hlavy královských synů."...
2. Letopisů 3:17... Ten pravý nazval Jachin, Opora, a levý BoázPosila. Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20...
2. Letopisů 18:12... úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal: "Podívej se,...
2. Letopisů 20:24...se po tom ohromném vojsku a hle - země byla poseta mrtvými! Nikdo nevyvázl. Jošafat pak se svým vojskem...
Job 1:14...domě svého prvorozeného bratra, dorazil k Jobovi posel: "Orali jsme s dobytkem a vedle se pásly oslice,"...
Žalmy 31:5... z pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine,...
Žalmy 43:2...před lstivým a podlým člověkem! Jsi přece Bůh  posily - Proč jsi zapudil? Proč kvůli nepřátelským...
Žalmy 83:9... dokonce Asyřané spolčili se s nimi - stali se posilou pro syny Lotovy!séla Proveď jim to, co provedls...
Přísloví 13:17... Ničemný vyslanec upadne do neštěstí, spolehlivý posel je jako lék. Bída a hanba tomu, kdo odmítá poučení,...
Přísloví 16:14... milují ty, kdo mluví upřímně. Králova zloba je posel smrti, moudrý člověk ji ale utiší. Úsměv na tváři...
Přísloví 25:13...sluch. Chladivým sněhem uprostřed léta je věrný posel těm, kdo jej vyslali; duši svých pánů jistě...
Izaiáš 33:2... Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem...
Izaiáš 42:19...Kdo je tak slepý jako můj služebník, hluchý jako posel, jehož jsem pověřil? Kdo je slepý jako ten, jehož...
Izaiáš 43:17...vodami, který přivádí vozy s koni a vojskoposily nechává padnout, aby nevstali, jako knot lampy aby...
Jeremiáš 49:14..." Od Hospodina jsem slyšel zprávu, že byl vyslán posel k národům: Šikujte se! Vzhůru k útoku! Válčete proti...
Jeremiáš 51:31...zapáleny, závory zlomeny. Běžec předhání běžceposel posla potkává - babylonskému králi se oznamuje, že...
Ezechiel 37:2...nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 38:8...národů na izraelské hory, jež byly tak dlouho posety troskami. Poté, co budou vyvedeni z národů, budou...
Daniel 4:10...lůžku, pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte...
Amos 2:15...se. Neobstojí ani lukostřelec, rychlonohý posel neunikne, jezdec na koni nezachrání se....
Abdiáš 1:1... Od Hospodina jsme slyšeli zprávu, že byl vyslán posel k národům: "Vzhůru! Do útoku! Válčete proti Edomu!"...
Ageus 1:13...naplněn bázní před Hospodinem. Ageus, Hospodinův posel, pak lidu vyřídil Hospodinovo poselství: " jsem s...
Jan 13:16... říkám vám: Služebník není větší než jeho pánposel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte; blaze...
2. Korintským 12:7...do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který sráží, abych si o sobě příliš nemyslel....
2. Korintským 12:19...před Boží tváří v Kristu, a to všechno pro vaši posilu. Bojím se totiž, abych z vás, přijdu, nebyl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |