Posilováni

Hledám varianty 'posilováni' [ posilujte (2) posiluješ (1) posiluje (4) posiluj (1) posilovat (2) posilováni (1) posilovali (3) posiloval (5) ]. Nalezeno 18 veršù.
1. Letopisů 29:12...nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díky,...
2. Letopisů 11:17... Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři roky...
2. Letopisů 16:9... Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď...
Job 4:4...uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedalaposiloval jsi podlomená kolena. Teď došlo na tebe - a neseš...
Přísloví 29:4...nevěstek však mrhá majetek. Spravedlností král posiluje zemi, kdo ale zvyšuje daně, ten ji pustoší. Kdo...
Lukáš 22:32... aby tvá víra neselhala. se jednou obrátíšposiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou jsem...
Lukáš 22:43... ale tvá!" Tehdy se mu ukázal anděl z nebeposiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil ještě...
Skutky 14:22...na zpáteční cestu do Lystry, Ikonia a AntiochiePosilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve...
Skutky 15:32...také proroci) pak mnoha slovy povzbuzovaliposilovali bratry. [34] A když tam strávili nějaký čas,...
Skutky 15:41... vydal se na cestu. Procházel Sýrii a Kilikiiposiloval církve. Přišel do Derbe a Lystry a hle, byl tu...
Skutky 18:23...na cestu. Postupně procházel Galacii a Frygiiposiloval všechny učedníky. Do Efesu zatím přišel jeden Žid...
1. Korintským 1:8...zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše...
1. Korintským 14:4... povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycíchposiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev....
Filipským 4:13...i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který  posiluje. Zachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli...
Koloským 1:11...skutků, rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě...
Koloským 2:7... Zapusťte v něm kořeny a budujte se na němposilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v...
1. Tesalonickým 5:11...- žili společně s ním. Povzbuzujte se tedyposilujte se navzájem tak jako dosud. Prosíme vás, bratři,...
Židům 13:9...se unášet všelijakým podivným učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |