Posadil

Hledám varianty 'posadil' [ posaďte (7) posadit (3) posadím (1) posadili (19) posadila (4) posadil (40) posadí (6) posaď (5) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 27:19..."Udělal jsem, co jsi mi přikázal. Vstaň, prosímposaď se a jez z mého úlovku, abys mi proto s chutí...
Genesis 31:34...mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedloposadila se na . Lában prohledal celý stan, ale nic...
Genesis 37:25...jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu...
Genesis 46:5...odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy,...
Genesis 48:2...k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopilposadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí...
Exodus 2:15...ním utekl do midiánské země. Když tam dorazilposadil se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcer a ty...
Exodus 4:20... zemřeli." Mojžíš tedy vzal manželku a synyposadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s...
Exodus 18:13...tchánem před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do...
Exodus 32:6...zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili....
Soudců 6:11...neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišelposadil se pod dubem v Ofře, patřící Joašovi Abiezerskému....
Soudců 19:6...se trochou jídla, než půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec...
Soudců 19:15...tam přenocovali. Když levita vešel do Gibejeposadil se na městském prostranství, ale nikdo je na noc...
Růt 4:1...do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráněPosadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný, o...
Růt 4:2...Boáz pozval deset z městských stařešinů a řekl: "Posaďte se tu." A když se posadili, pověděl tomu...
1. Samuel 28:23... je nakonec poslechl, vstal ze zeměposadil se na lůžko. Žena rychle porazila vykrmené tele,...
2. Samuel 7:18...Nátan k Davidovi. Král David pak přišelposadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine,...
2. Samuel 19:9... co potkalo od mládí!" Král tedy vstalposadil se do brány. Když se všichni vojáci dozvěděli, že...
1. Královská 1:33...jim: "Vezměte s sebou služebníky svého pánaposaďte mého syna Šalomouna na moji mulu a dovezte ho k...
1. Královská 1:38...s gardou Kréťanů a Pléťanů na cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho ke Gíchonu. Kněz...
1. Královská 1:44... syna Jojadova, s gardou Kréťanů a PléťanůPosadili ho na královu mulu a kněz Sádok s prorokem Nátanem...
1. Královská 2:19...vstal a vykročil vstříc, poklonil se posadil se na trůn. Také své matce dal král přistavit trůn...
1. Královská 21:9...bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste půstposaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké...
1. Královská 21:10...půst a posaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohu i...
1. Královská 21:12...v dopisech, které jim poslala. Vyhlásili půstposadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové,...
1. Královská 21:13...Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemovéposadili se naproti němu a veřejně Nábota obvinili: "Nábot...
1. Letopisů 17:16...Nátan k Davidovi. Král David pak přišelposadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine...
Job 36:7... Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je povýšil navěky. Jsou-li však spoutáni...
Píseň 6:12...zda rozkvetly. A hle, než nadál jsem seposadila do vozů knížecích! Dokola, dokola, Šulamitko!...
Izaiáš 52:2...se z prachu, Jeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero...
Jeremiáš 36:15...Neriášův, tedy vzal svitek a přišel za nimi. "Posaď se a přečti nám to," vyzvali ho. Baruch jim to tedy...
Ezechiel 14:1..." Přišli za mnou někteří ze stařešinů Izraeleposadili se přede mnou. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 20:1...stařešinů Izraele přišli dotazovat Hospodinaposadili se přede mnou. Dostal jsem slovo...
Daniel 7:9...uviděl toto: Byly rozestaveny trůny a Odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu...
Daniel 7:10...a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Díval jsem se dál, neboť...
Joel 4:12...a přitáhnou do Jošafatského údolí, neboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v okolí. Uchopte srp,...
Matouš 5:1... Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horuPosadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal...
Matouš 13:1... matka." Toho dne Ježíš vyšel z domuposadil se na břehu jezera. Sešly se k němu tak veliké...
Matouš 13:2...k němu tak veliké zástupy, že nastoupil na loďposadil se. Celý ten zástup stál na břehu a on jim v...
Matouš 14:19...mi je," řekl jim. Nechal zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl...
Matouš 15:29...ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horuposadil se tam. Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí....
Matouš 15:35...rybek," odpověděli. Ježíš tedy nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky...
Matouš 19:28... že při znovuzrození světa, se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti...
Matouš 21:7...oslici s oslátkem, položili na pláštěposadili ho na . Veliký zástup pak prostíral své pláště...
Matouš 23:2...a svým učedníkům. Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili znalci Písma a farizeové. Proto plňte a...
Matouš 24:3...na kameni. Všechno bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o...
Matouš 25:31...Syn člověka ve své slávě a s ním všichni anděléposadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou...
Matouš 26:36...dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: "Posaďte se tu. se zatím půjdu tamhle modlit." Vzal s...
Matouš 28:2...Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámenposadil se na něm. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho...
Marek 4:1...zástup, že nastoupil do lodi na jezeřeposadil se. Celý ten zástup byl na břehu a on je v...
Marek 6:39...- a dvě ryby." Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v hloučcích na zelené trávě. Když se rozložili ve...
Marek 8:6...se jich. "Sedm," odpověděli. Nechal tedy zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a...
Marek 9:35...mezi sebou hádali, kdo z nich je největšíPosadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim:...
Marek 12:41...modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Potom se posadil naproti pokladnici a díval se, jak do lidé...
Marek 13:3...na kameni. Všechno bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan...
Marek 14:32...na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům: "Posaďte se tu, než se pomodlím." Vzal s sebou Petra, Jakuba...
Marek 16:19...Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebeposadil se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali všude a Pán...
Lukáš 4:20..." Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhoviposadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj. Začal...
Lukáš 5:3...ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodi. Když domluvil, řekl...
Lukáš 7:15...řekl: "Chlapče, říkám ti, vstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech...
Lukáš 9:14...koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách asi po padesáti," řekl Ježíš...
Lukáš 9:15...řekl Ježíš učedníkům. Když to udělali a všechny posadili, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi,...
Lukáš 10:39...jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta...
Lukáš 12:37...bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrouposadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li...
Lukáš 19:35...k Ježíši, přikryli je svými plášti a Ježíše posadili na . A jak jel, prostírali své pláště na cestu...
Lukáš 22:14...připravili beránka. Když pak nadešla ta chvíleposadil se s apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl: "Toužebně...
Lukáš 22:55...dvora zapálili oheň a sesedli se okoloposadil se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna...
Jan 4:6...Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u  posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří...
Jan 6:3...konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horuposadil se tam se svými učedníky. Blížily se židovské...
Jan 6:10...lidí?" Ježíš však řekl: "Zařiďte, se lidé posadí." Na tom místě bylo hodně trávy, a tak se posadili v...
Jan 8:2...do chrámu, kam se k němu scházel všechen lidPosadil se tedy a učil je. Znalci Písma a farizeové tehdy...
Jan 13:12...čistí.") Když jim umyl nohy, znovu se obléklposadil se zpět za stůl a řekl jim: "Chápete, co jsem vám...
Skutky 2:30...co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků. Když říkal, že...
Skutky 9:40... vstaň!" Otevřela oči, a když uviděla Petraposadila se. On podal ruku a pomohl vstát. Potom...
Skutky 12:21... Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas...
Skutky 13:14...Antiochie Pisidské. V sobotu šli do synagogyposadili se. Když skončilo čtení Zákona a Proroků,...
Skutky 16:13...za město k řece, kde bylo zvykem se modlitPosadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam...
1. Korintským 10:7...jako někteří z nich, jak je psáno: "Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili."...
Efeským 1:20...dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvýchposadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu,...
Efeským 2:6...jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísilposadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k...
Jakub 2:3...věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: "Posaď se prosím sem," ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si...
Zjevení 20:4... Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše...

Slova obsahující posadil: posadil (40) posadila (4) posadili (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |