Posílil

Hledám varianty 'posílil' [ posílit (6) posílíš (1) posílím (7) posílil (17) posílí (6) posílen (1) ]. Nalezeno 37 veršù.
Exodus 4:21...všechny divy, ke kterým jsem zmocnil. však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy...
Exodus 7:3... aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá...
Exodus 9:12...vředy tak jako všichni Egypťané. Hospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 10:20...kraji nezůstala ani kobylka! Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele nepropustil....
Exodus 10:27...bude ke službě Hospodinu potřeba." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit....
Exodus 11:10...vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země...
Exodus 14:4...‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat....
Exodus 14:8...vozy Egypta a na každém tři jezdce. Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby...
Exodus 14:17...projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi....
Deuteronomium 2:30...projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh, totiž posílil jeho hrdost a odhodlání, aby jej pak vydal do tvé...
2. Samuel 16:21...Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivilposílí to odhodlání všech, kdo jsou s tebou." A tak pro...
2. Letopisů 11:12...také štíty a kopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak Judu i Benjamína. Také kněží a...
2. Letopisů 17:1...místě začal kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu proti Izraeli. Do všech opevněných judských...
2. Letopisů 28:20...k němu přitáhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho posílil. Achaz vyplenil Hospodinův chrám, královský palác i...
Žalmy 41:4...ho učiní, nevydá ho zvůli nepřátel. Hospodin jej posílí na lůžku nemocných - z jeho nemoci jej zcela...
Žalmy 52:9...záštitu. Spoléhal na množství svého majetkuposílit chtěl se skrze záhubu!" ale budu jako oliva - v...
Žalmy 71:21...z nejhlubších propastí! Mou vážnost znovu posílíš, vrátíš se, abys utěšil. pak, Bože můj,...
Žalmy 87:5...prohlásí: "Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej posílí sám Nejvyšší!" Hospodin zapíše, sečte národy: "I...
Izaiáš 40:29...nezměrná! On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtají a...
Izaiáš 50:4...dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem probouzí, probouzí uši, abych...
Izaiáš 59:16...proto spásu způsobil, vlastní spravedlností se posílil. Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu...
Izaiáš 61:3...den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačícíposílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela,...
Izaiáš 63:5...spásu způsobil, vlastní prchlivostí jsem se posílil. Ve svém hněvu jsem šlapal národy, svou prchlivostí...
Ezechiel 30:24...rozpráším je po zemích. Paže babylonského krále posílím a svůj vlastní meč mu vložím do ruky, ale faraonovy...
Ezechiel 30:25... jako sténají ranění. Paže babylonského krále posílím, ale faraonovy paže budou svěšeny. Tak poznají, že...
Ezechiel 34:16... zaběhlou přivedu, zraněnou ovážu, nemocnou posílím, ale tučnou a silnou zahubím. Budu je pást ve...
Daniel 10:18...kdosi podobný člověku se však znovu dotklposílil . "Neboj se, drahý!" řekl mi. "Pokoj tobě. Naber...
Daniel 10:19...sílu a vzchop se!" Když ke mně mluvil, byl jsem posílen a řekl jsem: "Mluv, pane, neboť jsi posílil."...
Daniel 11:1...roce Darjaveše Médského povstal, abych jej posílil a podpořil.)" "Teď ti tedy povím pravdu: V Persii...
Římanům 4:20... Nepochyboval nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž...
Římanům 16:25...Erastus a bratr Kvartus. Tomu, který moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle...
1. Korintským 14:3... Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích,...
1. Tesalonickým 3:10...modlíme, abychom vás mohli znovu navštívitposílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš...
1. Tesalonickým 3:13...stejně jako naši lásku k vám. Kéž Bůh, náš Otecposílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez...
2. Tesalonickým 3:3...ne všichni věří. Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého. Jsme o vás v Pánu přesvědčeni,...
2. Timoteus 4:17...kéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mněposílil , aby kázání bylo završeno a mohly je slyšet...
1. Petr 5:10...povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevníposílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |