Posílal

Hledám varianty 'posílal' [ posílej (1) posílat (3) posíláni (2) posíláme (5) posílám (30) posílali (2) posílal (23) posílají (2) posílá (15) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 28:6... Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že...
Genesis 32:19...před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka JákobaPosílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi...
Exodus 23:20...Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." "Hleposílám před tebou anděla, aby opatroval na cestě a...
Jozue 22:7...bratry na západním břehu Jordánu. Když je Jozue posílal domů, požehnal jim a řekl: "Vraťte se domů s...
Soudců 6:14...Izrael z hrsti Midiánců. sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám...
1. Samuel 12:11...nepřátel a budeme sloužit tobě!' Hospodin tedy posílal Jerub-baala, Baráka, Jiftacha a Samuele, aby vás...
1. Samuel 16:1...nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdiPosílám k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si jednoho z...
1. Samuel 18:5... luk i opasek. David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl úspěšně. Saul ho proto...
1. Samuel 20:22...tebou' - pak musíš odejít, neboť Hospodin posílá pryč. Hospodin je svědkem naší úmluvy navěky...
1. Samuel 21:3...úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč  posílám a čím jsem pověřil.' S mládenci jsem se domluvil...
1. Samuel 25:40...do Karmelu a řekli : "David nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila...
2. Samuel 18:29...odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem velký rozruch, ale nevím, co to bylo."...
2. Samuel 24:13...a uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který  posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději...
1. Královská 5:28...Nasazených bylo celkem 30 000 a do Libanonu jich posílal 10 000 v měsíčních směnách; měsíc bývali v Libanonu...
1. Královská 15:19...spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hleposílám ti darem stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s...
2. Královská 2:2... "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin  posílá do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ...
2. Královská 2:4... Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin  posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ...
2. Královská 2:6... Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin  posílá k Jordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ...
2. Královská 5:6... Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list po svém služebníku Námanovi. Zbav ho...
2. Královská 5:22... v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci od...
2. Královská 8:9...bylo. Když přišel, zastavil se před ním a řekl: "Posílá za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a...
2. Královská 24:2...se ale proti němu vzbouřil. Hospodin však na něj posílal chaldejské, aramejské, moábské a amonské nájezdníky...
1. Letopisů 21:12...' Teď uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který  posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "...
2. Letopisů 2:2...zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho...
2. Letopisů 2:12...vybuduje Hospodinův chrám i královský palácPosílám ti nesmírně zručného a zkušeného člověka,...
2. Letopisů 16:3...spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hleposílám ti stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským...
2. Letopisů 24:19...i Jeruzalém zasloužil Boží hněv. Hospodin k nim posílal proroky, aby je navrátili k němu. Varovali je, ale...
2. Letopisů 36:15...posvětil. Hospodin, Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke...
Ezdráš 4:14...jsme se déle dívat na toto znevažování králeposíláme králi toto oznámení. Nechť se hledá v archivech...
Nehemiáš 6:4...ho opustil a sešel k vám?" Podobné vzkazy mi posílali čtyřikrát a jsem jim podobně odpovídal. Když mi...
Nehemiáš 6:5... jsem jim podobně odpovídal. Když mi Sanbalat posílal takový vzkaz popáté, jeho služebník měl s sebou...
Ester 9:19...oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si posílají výslužku. Mordechaj všechny tyto věci sepsal a...
Ester 9:22...v tyto dny pořádat hody a veselice, navzájem si posílat výslužku a dávat dárky chudým. Tak Židé přijali...
Job 1:5...nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro  posílal, aby je posvětil. Od časného rána obětoval za...
Job 22:9...umějí zabydlet.' Vdovy jsi ale s prázdnou pryč posílal a sirotkům jsi drtil ramena. To proto nyní...
Žalmy 147:15...pšenice sytí . Když na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle šíří se. Sníh jako vlnu prostírá,...
Přísloví 26:6...si nohy, pije utrejch, kdo se zprávou tupce posílá. Chabé jak zmrzačené nohy je přísloví v ústech...
Kazatel 11:1... každé tvé slovo roznese na křídlech.  Posílej svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej....
Izaiáš 18:2...bzučí hmyz, zemi při řekách habešských, která posílá posly po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůru,...
Izaiáš 48:16...a ve chvíli, kdy se to děje, tam jsem. Teď  posílá Panovník Hospodin spolu s Duchem svým. Toto praví...
Izaiáš 63:9...jim spasení. Sám trpěl každým jejich trápenímposílal svého anděla, aby je zachránil. Ve své lásce a...
Jeremiáš 7:25... dodneška jsem jim dennodenně znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky. Oni ale...
Jeremiáš 8:17...zem i všechno na , města i s obyvateli! "Hleposílám na vás jedovaté hady, zmije, na které zaříkání...
Jeremiáš 14:3...stoupá křik. Velmoži své sluhy pro vodu posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou bez vody. Vracejí se...
Jeremiáš 25:4...jste neposlouchali. Hospodin k vám znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky, ale vy jste...
Jeremiáš 25:15...hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž  posílám. se napijí, budou se potácet a blouznit kvůli...
Jeremiáš 26:5...služebníků proroků, které k vám znovu a znovu posílám (a vy jste je neposlouchali!), pak s tímto chrámem...
Jeremiáš 28:16...falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hleposílám pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi...
Jeremiáš 29:19... praví Hospodin, když jsem k nim znovu a znovu posílal své služebníky proroky. Ani vy jste ale...
Jeremiáš 35:15... a vy neposloucháte. Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Odvraťte...
Jeremiáš 42:6... poslechneme Hospodina, svého Boha, k němuž  posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme...
Jeremiáš 42:20... Klamali jste totiž sami sebe, když jste  posílali za Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za...
Jeremiáš 44:4...ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy:...
Ezechiel 2:3... jak ke mně promlouvá. "Synu člověčí," řekl mi, "posílám k Izraelcům, k těm vzpurným pohanům, kteří se...
Ezechiel 2:4...do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nimž  posílám, jsou paličatí a zatvrzelí. Proto jim řekni: ‚Tak...
Joel 2:19...se slituje. Hospodin svému lidu odpoví: "Hleposílám vám obilí, víno a olej do sytosti! Nevydám vás ...
Zachariáš 7:12...Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký...
Zachariáš 8:10...nikdo v klidu přicházet ani odcházet, neboť jsem posílal všechny proti všem. Teď ale nebudu s pozůstatkem...
Malachiáš 3:1...Také se ptáte: "Kde je ten Bůh soudu?" Hle,  posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak...
Matouš 5:45...svému slunci vycházet na dobré lidi i na zléposílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou máte...
Matouš 10:16...a gomorskému kraji lehčeji než takovému městuPosílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako...
Matouš 11:10...proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hleposílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou...
Matouš 23:34...uniknout pekelnému trestu? Pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele Písma. Vy některé...
Matouš 23:37...zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako...
Marek 1:2...Synu. Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hleposílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu."...
Lukáš 7:27...proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hleposílám svého posla před tváří tvou, který připraví tvou...
Lukáš 10:3...žně, vypudí dělníky na svou žeň. Jděte. Hleposílám vás jako beránky mezi vlky. Neberte s sebou měšec...
Lukáš 13:34...proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako...
Jan 20:21...vám," opakoval Ježíš. "Jako poslal Otec, i  posílám vás." Po těch slovech na dechl a řekl jim:...
Skutky 15:27...našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životyPosíláme k vám Judu a Silase, kteří vám to vše ústně...
Skutky 25:27...slyšení měl co napsat. Zdá se mi totiž nerozumné posílat vězně a neuvést, z čeho je obviněn." Potom Agrippa...
Skutky 26:17...od tohoto lidu i od pohanů, ke kterým  posílám, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke...
1. Korintským 4:17... řiďte se mým příkladem. Proto také za vámi posílám Timotea, svého milovaného a věrného syna v Pánu,...
2. Korintským 8:18...ale je tak horlivý, že k vám jde z vlastní vůlePosíláme s ním jednoho bratra, který si, pokud jde o...
2. Korintským 8:22...bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmiPosíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož...
2. Korintským 9:3...od loňska. Vaše horlivost zatím podnítila mnohéPosílám tedy zmíněné bratry, aby se ukázalo, že naše...
Efeským 6:22...milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v PánuPosílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby...
Filipským 2:28...i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutekPosílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase...
Koloským 4:8... můj věrný pomocník a spoluslužebník v PánuPosílám ho k vám proto, abyste se dozvěděli, jak se máme, a...
Filemon 1:12... ale nyní je velmi prospěšný tobě i mněPosílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho...
Zjevení 11:10...nimi budou radovat a veselit a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva proroci trýznili obyvatele...

Slova obsahující posílal: neposílal (3) posílal (23) posílali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |