Porušíte

Hledám varianty 'porušíte' [ porušíte (1) porušili (5) porušil (13) poruší (4) porušena (1) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 17:14...obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce...
Leviticus 26:15...takže přestanete plnit všechna přikázání, pak porušíte mou smlouvu a vám učiním toto: Uvedu na vás...
Leviticus 26:44...nezošklivím si je tak, abych s nimi skoncovalporušil svou smlouvu s nimi. Vždyť jsem Hospodin, jejich...
Numeri 15:31...svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovemporušil jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina...
Jozue 7:11... "Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešilPorušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něco z...
Jozue 7:15... bude upálen se vším, co k němu patří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu a spáchal v Izraeli hanebnost...
Jozue 9:20...naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy...
Soudců 2:20...proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich otcům....
1. Samuel 15:24...za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokyny. Bál jsem se...
Ezdráš 6:11... Dále nařizuji, aby každému, kdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a...
Ezdráš 6:12...každého krále i lid, který by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamější dům Boží. , Dareios, vydávám...
Job 8:3...jsou podobné vichřici! Copak Bůh spravedlnost poruší? Copak Všemohoucí právo převrací? Pokud tvé děti...
Žalmy 55:21...Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci...
Žalmy 89:32...se řídit mými pravidly, ustanovení jestliže poruší a nedodrží příkazy - holí potrestám jejich...
Izaiáš 33:8... Cesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci, smlouva porušena, svědci v opovržení, člověka si nikdo neváží. Zem...
Jeremiáš 11:10... aby jim sloužili. Jak dům Izraele, tak dům Judy porušil mou smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci. A...
Jeremiáš 31:32...a vyvedl je z Egypta - tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoli jsem byl jejich manželem, praví Hospodin....
Jeremiáš 34:18...pro všechna království země. S těmi, kdo porušili mou smlouvu a nesplnili slova smlouvy, kterou...
Ezechiel 17:15...Když provedl toto všechno, unikne odplatě? Když porušil smlouvu, copak unikne? Jakože jsem živ, praví...
Ezechiel 17:16...králem a jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušil. Farao mu se svým mocným a početným vojskem...
Ezechiel 17:18... aby vyhladil mnoho lidí. Pohrdl přece přísahouporušil smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale provedl toto vše....
Ezechiel 17:19... obrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahouporušil mou smlouvu! Nastražím na něj svoji past a uvázne v...
Malachiáš 2:8... cesty sešli a svým učením jste mnohé sraziliPorušili jste Leviho smlouvu, praví Hospodin zástupů. Proto...
1. Timoteus 5:12...od Krista, budou se chtít vdát a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti. Také by se učily marnit...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |