Porozumějí

Hledám varianty 'porozumějí' [ porozumíte (4) porozumíš (3) porozumí (3) porozumět (4) porozuměli (5) porozuměl (2) porozumějí (1) porozuměj (1) ]. Nalezeny 23 verše.
Deuteronomium 32:29...mu rozumnost. S trochou moudrosti by pochopiliporozuměli by, jak dopadnou. Jak to, že jeden jich honí...
Nehemiáš 8:12...se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Druhého dne se...
Nehemiáš 8:13...levity shromáždili k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal...
Žalmy 14:2...by! Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z cesty,...
Žalmy 53:3...konal by! Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z cesty,...
Přísloví 1:6...svou znalost, rozumný si poradit, jak porozumět úslovím a jinotajům, rčením mudrců a jejich...
Přísloví 2:5...po jak po pokladech, úctě k Hospodinu tehdy porozumíš, k poznání Boha dospěješ. Jen Hospodin přece dává...
Přísloví 2:9...svých. Spravedlnosti a právu tenkrát porozumíš, i poctivosti - všem stezkám ke štěstí. Moudrost...
Izaiáš 43:10...jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili miporozuměli, že jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen...
Jeremiáš 23:20...srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu jasně porozumíte. "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běží;...
Jeremiáš 30:24...svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu porozumíte. "V ten čas, praví Hospodin, budu Bohem všech...
Ezechiel 12:3...odejdi z domova pryč do vyhnanství. Snad tomu porozumí, i když jsou banda vzbouřenců. Za bílého dne, před...
Daniel 2:30... aby se král dozvěděl, co to znamená, a abys porozuměl tomu, o čem jsi přemýšlel. Nuže, králi, měl jsi...
Daniel 9:2... - nuže v prvním roce jeho vlády jsem Daniel porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova k proroku...
Daniel 9:23...drahocenný. Dobře tedy poslouchej slovaporozuměj tomu vidění: Sedmdesát týdnů je lhůta určená...
Daniel 12:10... Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí. Od zrušení každodenní...
Ozeáš 14:10...tvá plodnost je ode mne. Kdo je moudrý, tomu porozumí, kdo je rozumný, pochopí, že jsou poctivé...
Marek 4:13...jim řekl: "Vy to podobenství nechápete? A jak porozumíte všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá...
Lukáš 24:45...a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům. Řekl jim: "Tak je psáno - Mesiáš musel...
Jan 13:7... co dělám," odpověděl mu Ježíš, "ale později porozumíš." "Ty mi přece nemůžeš mýt nohy!" namítal Petr....
Skutky 7:25...a Egypťana zabil. Myslel si, že jeho bratři porozumí, že jim Bůh skrze něho přináší spásu, ale oni...
Římanům 3:11...není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudili z cesty,...
2. Korintským 1:13...to, co čtete a čemu rozumíte. Doufám, že jednou porozumíte dokonale (tak jako nám zatím rozumíte zčásti),...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |