Porodila

Hledám varianty 'porodila' [ porodit (5) porodíš (6) porodily (2) porodila (108) porodil (1) porodí (15) ]. Nalezen 131 verš.
Genesis 4:1...Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počalaporodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina...
Genesis 4:2... Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem...
Genesis 4:17... Kain se miloval se svou ženou a ta počalaporodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém...
Genesis 4:20...ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve...
Genesis 4:22...všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Cila také porodila, a to Tubal-kaina, mistra všech kovářů bronzu a...
Genesis 4:25...Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla...
Genesis 16:11..." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotnáporodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť...
Genesis 16:15... leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar...
Genesis 16:16...z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. Když...
Genesis 17:17...narodí syn? Copak Sára v devadesáti letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň...
Genesis 17:19...však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou...
Genesis 17:21...smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním domluvil,...
Genesis 19:37...dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je...
Genesis 19:38...otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného....
Genesis 21:2...počala a v době, kterou mu Bůh předpovědělporodila syna. Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry...
Genesis 21:7...Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě...
Genesis 21:9... Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je posměvač. Řekla tedy...
Genesis 22:20...době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného...
Genesis 22:23..." (A Betuel zplodil Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho...
Genesis 24:36... Sára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán...
Genesis 25:2...si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a...
Genesis 25:12...rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila Sářina otrokyně, Egypťanka Hagar. Toto jsou jména...
Genesis 25:24...bude služebník." Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel...
Genesis 25:26...Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau...
Genesis 29:32...lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počalaporodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť...
Genesis 29:33...manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná,...
Genesis 29:34...Šimeon, Vyslyšení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí...
Genesis 29:35...jméno Levi, Spojení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto...
Genesis 30:5...Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počalaporodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil -...
Genesis 30:7... Ráchelina otrokyně Bilha pak počala znovuporodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla...
Genesis 30:10...za ženu. Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu...
Genesis 30:12...jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro ...
Genesis 30:17... noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počalaporodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil...
Genesis 30:19...jméno Isachar, Odměna. Potom Léa počala znovuporodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne...
Genesis 30:20... můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta....
Genesis 30:21...synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však...
Genesis 30:23...ji a otevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu...
Genesis 30:25...přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se...
Genesis 34:1...je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky....
Genesis 36:4...dceru Basematu, sestru Nebajotovu. Ada Ezauovi porodila Elifaze. Basemat porodila Reuele. Oholíbama...
Genesis 36:5...Elifaze. Basemat porodila Reuele. Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové,...
Genesis 36:12...Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady....
Genesis 36:14...Ezauovy manželky Basematy. Synové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova, vnučka...
Genesis 38:3...Šua; vzal si ji tedy a spal s . Ona počalaporodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu, porodila...
Genesis 38:4... porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovuporodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě...
Genesis 38:5...znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho...
Genesis 41:50...léta hladu, se Josefovi narodili dva synovéPorodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole....
Genesis 44:27... nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je...
Genesis 46:15...a Jachleel. To jsou potomci Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu - celkem 33...
Genesis 46:20...narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole. Synové...
Exodus 2:2...s jednou levitskou dcerou. Ta pak počalaporodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce...
Exodus 2:22... Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec,...
Exodus 6:20...Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let....
Exodus 6:23... dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta mu porodila Nádaba, Abihua, Eleazara a Itamara. Synové...
Exodus 6:25...vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po...
Exodus 21:4...jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi u svého pána...
Leviticus 12:2..."Mluv k synům Izraele: Když žena počneporodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně jako v...
Leviticus 12:5...se ničeho svatého a nepřijde ke svatyniPorodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém...
Leviticus 12:7...od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně,...
Numeri 26:59...dcera narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam. Áronovi se...
Deuteronomium 21:15...z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu porodí syny, přičemž prvorozený bude synem nemilované,...
Deuteronomium 25:6...švagrovskou povinnost. Prvorozený, jehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra, aby jeho...
Deuteronomium 28:57... vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V tom naprostém nedostatku a v zoufalém sevření, ...
Soudců 8:31...totiž mnoho žen. Jedna jeho družka mu v Šechemu porodila syna, kterému dal jméno Abimelech. Gedeon, syn...
Soudců 13:3..."Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počnešporodíš syna. Proto teď dávej pozor, abys nepila víno ani...
Soudců 13:5...ani pivo a nejedla nic nečistého. Hle, počnešporodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože...
Soudců 13:7...mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počnešporodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivo a nejez nic...
Soudců 13:24...a neoznámil nám to, co teď." Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec rostl a...
Růt 1:11... "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se, ...
Růt 1:12...naději, i kdybych se ještě tuto noc vdalaporodila syny, copak byste čekaly, vyrostou? Copak byste...
Růt 4:12... aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se...
Růt 4:13... Miloval se s a Hospodin dal, že počalaporodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď...
Růt 4:15... vrátí do života a ve stáří se o tebe postaráPorodila ho přece tvá milující snacha - a ta je ti...
1. Samuel 1:20... Než se rok s rokem sešel, Hana počalaporodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť...
1. Samuel 2:21...pak Hanu navštívil svou milostí, takže počalaporodila tři syny a dvě dcery. Mládenec Samuel ale vyrůstal...
1. Samuel 4:19...její tchán i manžel jsou mrtví, zhroutila seporodila, neboť ji přemohly bolesti. Ženy, které ...
2. Samuel 11:27...nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženouporodila mu syna. To, co David provedl, ale bylo v...
2. Samuel 12:15...domů. Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka, a to onemocnělo. David kvůli...
2. Samuel 12:24...Batšebu; přišel k a miloval se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno Šalomoun, Pokojný. Hospodin si...
2. Samuel 21:8...jménu. Král vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera Ajova, totiž Armoniho a Mefibošeta, a...
1. Královská 3:17...v jednom domě. A když jsme byly spolu domaporodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme...
1. Královská 3:18...spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam...
1. Královská 11:20...Veličenstva Tachpenes. Tachpenesina sestra mu porodila syna Genubata a Tachpenes ho odchovala ve...
2. Královská 4:17...žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak Elíša řekl. Když chlapec...
1. Letopisů 1:32...synové. Synové Ketury, družky AbrahamovyPorodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a...
1. Letopisů 2:4...a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem...
1. Letopisů 2:17...měla tři syny: Abišaje, Joába a Asaele. Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský. Káleb, syn...
1. Letopisů 2:19...Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela...
1. Letopisů 2:21... otce Gileádova. Miloval se s a ona mu porodila Seguba. Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v...
1. Letopisů 2:24...spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila Ašchura, otce Tekoy. Synové Checronova...
1. Letopisů 2:29... Abišurova manželka se jmenovala Abihajilporodila mu Achbana a Molida. Synové Nádabovi byli: Seled a...
1. Letopisů 2:35...a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada...
1. Letopisů 2:46...byl Maon, otec Bet-curu. Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran zplodil Gazeza....
1. Letopisů 2:48... Gešan, Pelet, Efa a Šaaf. Kálebova družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu. Dále porodila Šaafa, otce...
1. Letopisů 2:49...družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu. Dále porodila Šaafa, otce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a Gibeje...
1. Letopisů 4:6... měl dvě manželky: Chelu a Naaru. Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Temniho a Achaštariho - ti...
1. Letopisů 4:7...- ti všichni jsou synové Naary. Chela mu porodila Cereta, Jicchara a Etnana. Koc zplodil Anuba,...
1. Letopisů 4:9...ho pojmenovala Jábec, Trápení, neboť řekla: "Porodila jsem ho s trápením." Jábec volal k Bohu Izraele:...
1. Letopisů 4:17... Mered, Efer a Jalon. Meredova žena Bitja mu porodila Mirjama, Šamaje a Jišbacha, otce Eštemoy. (Jeho...
1. Letopisů 4:18...a Jišbacha, otce Eštemoy. (Jeho judská žena porodila Jereda, otce Gedoru, Hebera, otce Socha, a...
1. Letopisů 7:14...Bilhy. Synové Manasesovi: Asriel, jehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také Machira, otce...
1. Letopisů 7:16...a ten měl samé dcery. Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se...
1. Letopisů 7:18...Machirova, syna Manasesova. Jeho sestra Molechet porodila Išhoda, Abiezera a Machlu. Synové Šemidovi: Achian...
1. Letopisů 7:23... Potom se miloval se svou ženou, ta počalaporodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do...
2. Letopisů 11:19... a Abihaily, dcery Eliaba, syna Jišajova. Ta mu porodila Jeuše, Šemariáše a Zahama. Po si vzal Maaku,...
2. Letopisů 11:20... Po si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje, Zizu a Šelomita. Rechoboám miloval...
Job 15:35...úplatkářů pohltí plameny. Počnou trápení a zlo porodí, v jejich nitru se líhnou lsti!" Job na to...
Job 39:2...měsíce jejich březosti? Znáš čas, kdy mají porodit? Tehdy se skloní a mladé vrhají, přichází konec...
Izaiáš 7:14...Sám Pán vám proto znamení: Hle, panna počneporodí syna a mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. Než se...
Izaiáš 8:3...jsem se pak doma miloval s prorokyní, počalaporodila syna. Hospodin mi řekl: "Dej mu jméno Maher-šalal...
Izaiáš 26:17... šeptali modlitby. Jako těhotná, když  porodit, trpí a sténá bolestí, tak jsme na tom před tebou...
Izaiáš 49:21...zabydlím." Tehdy si v srdci pomyslíš: "Kdo mi je porodil? Byla jsem přece bezdětná a neplodná, odstrčená a...
Izaiáš 66:7...Hospodinův, který svým nepřátelům nese odplatuPorodila dřív, než na ni přišly bolesti; dříve než...
Jeremiáš 16:3...o dětech zde narozených a o matkách, které je porodily, a o otcích, kteří je v této zemi zplodili: ...
Ezechiel 16:20...Vzala jsi dokonce své syny a dcery, které jsi mi porodila, a obětovala jsi jim je ke strávení! To ti...
Ezechiel 23:37...hnusnými modlami a krmily je dětmi, které mi porodily. Zároveň mi ještě prováděly to, že poskvrňovaly...
Ozeáš 1:3...s Gomerou, dcerou Diblaimovou. Ta pak počalaporodila mu syna. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej mu jméno...
Ozeáš 1:6...v údolí Jizreel." Gomer pak počala znovuporodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej jméno...
Ozeáš 1:8...Gomer odkojila Lo-ruchamu, znovu počalaporodila syna. Hospodin řekl: "Dej mu jméno Lo-ami, Ne můj...
Micheáš 6:14...se, bude ti kručet v břiše. Budeš tlačit, ale neporodíš, a co porodíš, to vydám meči. Zaseješ, ale nedočkáš...
Matouš 1:21...to, co v bylo počato, je z Ducha svatéhoPorodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj...
Matouš 1:23...Hospodin řekl ústy proroka: "Hle, panna počneporodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh...
Matouš 1:25...za manželku. Nespal s ale do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se narodil v...
Lukáš 1:13...prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a...
Lukáš 1:31... vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle, počnešporodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude...
Lukáš 1:57...domů. Alžbětě se tehdy naplnil čas k poroduporodila syna. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, jak...
Lukáš 2:7...tam byli, Marii se naplnil čas k poroduporodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a...
Jan 16:21...úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se...
Zjevení 12:4... Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když...
Zjevení 12:5...její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když porodila syna, muže, který pást všechny národy železnou...
Zjevení 12:13...na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. Žena však dostala dvě mocná orlí křídla...

Slova obsahující porodila: neporodila (1) porodila (108)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |