Poradíme

Hledám varianty 'poradíme' [ poraďte (4) poradit (7) poradíš (1) poradíme (1) poradím (3) poradili (5) poradila (1) poradil (15) poradě (2) ]. Nalezeno 39 veršù.
Exodus 18:19... sám jej nezvládneš. Proto teď poslechniporadím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a...
Soudců 19:30...dne, kdy Izraelci vyšli z Egypta. PřemýšlejtePoraďte se! Udělejte něco!" Nato všichni Izraelci od Danu...
Soudců 20:7...hanebnost! Hle, vy všichni jste synové IzraelePoraďte se a na místě rozhodněte." Nato všechen lid povstal...
Soudců 21:20...do Šechemu a jižně od Lebony.) A tak Benjamíncům poradili: "Jděte se schovat do vinic. Jakmile uvidíte, že...
Růt 3:6... Odešla na mlat a udělala všechno, co tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel...
1. Samuel 28:7..."Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za poradím se s ." "Jedna věštkyně je tamhle v En-doru,"...
1. Samuel 28:15... ani skrze sny. Proto jsem zavolal, abys mi poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš...
2. Samuel 13:5... "Ulehni na lůžko a dělej, že jsi nemocný," poradil mu Jonadab. " se na tebe přijde podívat otec,...
2. Samuel 16:20...tobě." Abšalom se obrátil na Achitofela: "Poraďte, co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s...
1. Královská 1:12... a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedyporadím ti, jak zachráníš život sobě i svému synu...
1. Královská 12:8..." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky, kteří s ním vyrůstali a teď se ocitli...
1. Královská 12:28... vrátí se k němu a zabijí!" Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste...
2. Královská 6:8...si ji. Když aramejský král válčil s Izraelemporadil se se svými služebníky a řekl: "Položím svůj tábor...
1. Letopisů 12:20...nepomohli. Jejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke...
1. Letopisů 13:1...a skotu. Izrael se tehdy radoval. David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, a před...
2. Letopisů 10:8..." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky, kteří s ním vyrůstali a teď se ocitli...
2. Letopisů 20:21... Věřte jeho prorokům, a uspějete!" Poté, co se poradil s lidem, postavil do čela vojska Hospodinovy...
2. Letopisů 25:16... jen ještě dodal: "Vím, že Bůh si s tebou poradil a zahladí , protože si vedeš svou a na moji radu...
2. Letopisů 25:17...na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se pak poradil a vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu...
Nehemiáš 6:7...Král se o tom všem určitě dozví, proto přijďporadíme se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o...
Ester 1:13...odmítla. Král se rozlítil, že hněvem jen hořelPoradil se však s mudrci znalými postupů (královské...
Ester 2:2... Právě ho obsluhovali královští panoši a ti mu poradili: "Nechť se pro krále dají vyhledat krásné mladé...
Ester 5:14...dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned...
Job 11:8...pochopit? Vyšší jsou nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než podsvětí - co ty o tom víš? Delší než...
Přísloví 1:5...a rozmnoží svou znalost, rozumný si poradit, jak porozumět úslovím a jinotajům, rčením mudrců a...
Přísloví 12:15... že jde správně, kdo je však moudrý, si poradit. Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk...
Kazatel 4:13...než starý a pošetilý král, který si ani nenechá poradit. Bývalý vězeň se může stát králem, rozený král zase...
Izaiáš 16:3...brodech jak vyplašené ptáče z hnízda vyhnané. "Poraďte se a rozhodněte - zastiň nás jako noc v pravé...
Izaiáš 41:28...se a není ani jediný, žádný z těch bohů neumí poradit; kdybych se zeptal, kdo mi odpoví? Hle, jak jsou...
Izaiáš 45:21...Jen promluvte, předložte důkazy, můžete se spolu poradit! Kdo to odedávna předpovídal, kdo to kdysi...
Jeremiáš 38:15...odpověděl Jeremiáš Cidkiášovi. "I kdybych ti poradil, neposlechneš ." Cidkiáš ale Jeremiášovi potají...
Matouš 26:4...sešli vrchní kněží se staršími lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho....
Matouš 28:12...všechno, co se stalo. Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy:...
Marek 15:1...v pláč. Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci Písma i s celou Veleradou,...
Lukáš 14:31...boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti...
Jan 18:14...(To byl ten Kaifáš, který židovským představeným poradil, že je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid.) Petr...
Římanům 11:34..."Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?" "Kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh za to...
1. Korintským 2:16..."Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?" My ale máme mysl Kristovu! Jenže jsem s vámi,...
Galatským 1:16...ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krví, ani jsem nešel do Jeruzaléma za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |