Porážka

Hledám varianty 'porážka' [ porážky (7) porážku (16) porážka (3) porážce (5) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 14:17...majetek a také ženy a lid. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu...
Jozue 8:15...číhá záloha. Jozue s celým Izraelem předstírali porážku a utíkali směrem k poušti. Všechen lid ve městě byl...
Jozue 10:10...rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku. Izrael je pronásledoval směrem k bet-choronskému...
Jozue 10:20...Jozue a synové Izraele pak tu velikou, drtivou porážku dovršili a skoncovali s nimi. Ti, kdo z nich přece...
Soudců 11:33...k Minítu po Abel-keramim. Kvůli hrozné porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit....
1. Samuel 4:10...a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších a Boží truhla padla...
1. Samuel 4:17...na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofni a Pinchas, padli. A Boží...
1. Samuel 14:30...najedlo z nepřátelské kořisti? Nebyla by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny...
2. Samuel 1:1...postili. Saul byl mrtev , když se David po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny....
1. Královská 8:33...lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě,...
1. Královská 20:21...na koně i vozy a způsobil Aramejcům hroznou porážku. K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a...
2. Letopisů 6:24...lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě,...
2. Letopisů 14:12... že se nevzchopili, protože je stihla drtivá porážka před Hospodinem a jeho táborem. Judští si pak...
2. Letopisů 20:27...do Jeruzaléma, protože jim Hospodin dal radostporážky jejich nepřátel. Přišli do Jeruzaléma a s lyrami,...
2. Letopisů 28:5...izraelskému králi, a ten mu způsobil hroznou porážku. Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120...
Přísloví 7:22...svedla, úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl na porážku šel hned za , jak jelen, když se vrhá do pasti,...
Izaiáš 9:3...i hůl jeho utiskovatele jako při midiánské porážce. Veškerá obuv válečná i roucha krví zbrocená budou...
Izaiáš 22:5...zástupů, způsobil v Údolí vidění den hrůzyporážky a zmatení, den boření hradeb a křiku mezi horami....
Izaiáš 30:25...návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce bude jako...
Jeremiáš 11:19... Byl jsem totiž důvěřivý jako beránek vedený na porážku, netušil jsem, jaké úklady na chystají: "Porazme...
Jeremiáš 12:3... Odvleč je jako ovce na jatka, odděl je pro den porážky! Jak dlouho bude země vysychat a vadnout všechna...
Jeremiáš 25:34... vůdcové stáda, svíjejte se v prachu! Čas vaší porážky nadešel, padnete jako krásní berani. Pastýři...
Jeremiáš 48:15...vzata útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážce, praví Král - Hospodin zástupů se jmenuje. Zkáza...
Jeremiáš 51:40...a se nevzbudí, praví Hospodin. Povedu je na porážku jako ovečky, jako kozly a beránky. Ach, jak byl ten...
Ezechiel 21:15...Meč, meč! Naostřený, jen se leskne, naostřenýporážce, lesk jako blesk! Nejásejme nad žezlemmého...
Zachariáš 11:4...mi řekl Hospodin, můj Bůh: "Pas ovce určené na porážku. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí...
Zachariáš 11:7...je nevysvobodím." Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole;...
Skutky 8:32... které v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí,...
Římanům 8:36...nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás." V tom všem ale skvěle vítězíme skrze...
Jakub 5:5...v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky! Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého; on se...
2. Petr 2:12...jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku. Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají, ale jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |