Popudí

Hledám varianty 'popudí' [ popudíte (1) popudím (4) popudilo (1) popudili (8) popudil (2) popudí (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Deuteronomium 4:25...v očích Hospodina, svého Boha, zlou věcpopudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí, že pak...
Deuteronomium 9:18...v Hospodinových očích provedli tuto hanebnostpopudili jej. Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hospodin...
Deuteronomium 32:21...neznají. Nebohem svým vzbudili žárlenípopudili svými marnostmi. Nelidem proto vzbudím jejich...
2. Samuel 5:8...udeří vodním tunelem!" Velice totiž Davida popudili. Proto se začalo říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do...
2. Samuel 10:6...vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských pěšáků z...
2. Samuel 11:20...králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak...
1. Královská 14:15...Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly, a tak popudili Hospodina. Proto se Hospodin Izraele vzdá - kvůli...
1. Královská 15:30...spáchal a ke kterým svedl celý Izrael, čímž popudil Hospodina, Boha Izraele. Ostatní Nádabovy skutky -...
2. Královská 5:11...tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde...
1. Letopisů 19:6...vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak společně s Chanunem poslali tisíc talentů...
Žalmy 106:29...spřáhli, jedli oběti patřící mršinám. Boha tak popudili svými činy, že mezi nimi propukla pohroma. Vtom...
Žalmy 106:32...pokolení, navěky. Při vodách Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu ho...
Přísloví 20:2... král hrůzu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej popudí. Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se...
Izaiáš 19:2...ním třesou se, srdce Egypta se strachy rozplynePopudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru...
Ezechiel 23:22... tak praví Panovník Hospodin: proti tobě popudím ty tvé milence, kteří se ti znechutili, a přivedu...
Ozeáš 12:15...o něj pečoval. Efraim však svého Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho urážky mu...
Římanům 10:19...ve vás žárlivost, kvůli nevědomému národu vás popudím k hněvu." Izaiáš to říká ještě odvážněji: "Dal jsem...

Slova obsahující popudí: popudí (2) popudím (4) popudíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |