Popsáno

Hledám varianty 'popsáno' [ popsány (2) popsáno (4) popsán (1) popsali (2) popsal (1) popište (1) popíšete (1) popiš (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 24:66...tedy závoj a zahalila se. Služebník pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své...
Jozue 18:4...určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zempopsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně vrátí,...
Jozue 18:6...hranicích na severu. těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás...
Jozue 18:8...Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázal: "Vzhůru,...
1. Letopisů 29:29... Skutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech proroka...
2. Letopisů 32:32... Ostatní Ezechiášovy skutky i jeho oddanost jsou popsány ve Vidění proroka Izaiáše, syna Amosova, které je...
2. Letopisů 35:27...veškeré jeho počínání je od počátku do konce popsáno v Knize izraelských a judských králů. Lid země pak...
Ezechiel 2:10...ho přede mnou; zepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářků, úpění a bědování. "Synu člověčí," řekl...
Ezechiel 43:10...uprostřed nich přebývat navěky. Synu člověčípopiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své...
Lukáš 3:4...křest pokání na odpuštění hříchů, jak je to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na...
Skutky 13:33...jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je to popsáno ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, jsem ode...
Juda 1:4...nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |