Popraveni

Hledám varianty 'popraveni' [ popravte (2) popravit (9) popravili (6) popravil (9) popraví (1) popraveni (1) popravena (2) popraven (5) popravě (4) ]. Nalezeno 35 veršù.
Numeri 35:30...se usadíte. Každý vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na základě výpovědi svědků. Jediné...
Deuteronomium 13:6...přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho...
Deuteronomium 13:10...slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho krýt, musíš ho popravit. Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel,...
Deuteronomium 17:6...ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo zemřít, je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí...
Deuteronomium 21:22...bázeň. Když někdo spáchá smrtelný zločin a bude popraven pověšením na kůl, jeho tělo nezůstane na kůlu....
Soudců 7:25...(totiž Havrana) a Zeeba (totiž Vlka). Oreba popravili u Havraní skály a Zeeba u Vlčího lisu. Orebovu a...
1. Královská 1:51...Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil...
1. Královská 2:25...pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a ten ho popravil. Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi...
1. Královská 2:34... navěky." Benajáš, syn Jojadův, tedy šelpopravil ho. Potom ho pohřbili u něj doma na venkově. Král...
1. Královská 2:46...přikázal Benajášovi, synu Jojadovu, a ten šelpopravil ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu pevně do...
1. Královská 19:10...tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí...
1. Královská 19:14...tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí...
2. Královská 11:15..."Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabita u...
2. Královská 11:20...klid, protože Altalia byla u královského paláce popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech....
2. Královská 16:9... dobyl ho, obyvatele odvlekl do Kíru a Recina popravil. Král Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi...
2. Královská 25:7...nad ním vynesen rozsudek: Cidkiášovi před očima popravili jeho syny, pak mu vyloupli oči, spoutali ho...
2. Královská 25:21... Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský...
2. Letopisů 23:14..."Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabita u...
2. Letopisů 23:21...a ve městě zavládl klid, protože Atalia byla popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech a kraloval v...
2. Letopisů 25:3... Jakmile měl království pevně v moci, nechal popravit ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce...
Přísloví 24:11...jsou vlečeni k smrti, ujmi se těch, jež vedoupopravě! Copak chceš říci: "My jsme to nevěděli"? Tomu,...
Jeremiáš 26:23...a přivedli ho ke králi Joakimovi. Ten ho dal popravit mečem a jeho mrtvolu pohodil na veřejném hřbitově....
Jeremiáš 29:21...Nabukadnezara, který je před vašima očima nechá popravit. Odtud vznikne kletba, která se bude používat mezi...
Jeremiáš 39:6...Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny; popravil také veškerou judskou šlechtu....
Jeremiáš 52:10... Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny; popravil také všechny judské velmože....
Jeremiáš 52:27... Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Toto je...
Ezechiel 16:41...meči. Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen  popraví. Tak skoncuji s tvým smilněním - žádní zaplacení...
Ezechiel 23:10... syny i dcery a zabili ji mečem. Kvůli  popravě se stala pověstnou mezi všemi ženami. Její sestra...
Daniel 2:13...a hledali také Daniela a jeho přátele, aby je popravili. Když Arioch, velitel královské stráže, vyšel...
Daniel 2:18...toho tajemství, aby Daniel a jeho přátelé nebyli popraveni s ostatními babylonskými mudrci. V noci pak...
Lukáš 23:32...se zeleným stromem, co se stane se suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když...
Jan 18:31...ho podle vlastního zákona." "My nesmíme nikoho popravit," odpověděli židovští představení. (Tak se...
Skutky 10:39...zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na křížpopravili, ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se...
Skutky 12:2... kdo patřili k církvi. Jakuba, bratra Janovapopravil mečem, a když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl...
Skutky 12:19...ho marně hledal. Stráže nechal po výslechu popravit a odebral se z Judska do Cesareje, kde zůstal....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |