Popel

Hledám varianty 'popel' [ popelu (10) popelem (9) popela (7) popel (18) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 18:27...se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prachpopel - možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět...
Exodus 9:8...Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej vyhodí před faraonovýma očima...
Exodus 9:10...promění v hnisavé vředy neštovic." A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš...
Exodus 27:3...jej bronzem. K oltáři vyrobíš nádoby na vynášení popela, lopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na oharky....
Leviticus 1:16...je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom...
Leviticus 4:12...vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je spálen na místě,...
Leviticus 6:3...plátěné roucho a pod něj plátěné spodky. Vybere popel ze zápalné oběti strávené ohněm na oltáři a vysype...
Leviticus 6:4...jej poblíž oltáře. Potom se převlékne a vynese popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň,...
Numeri 4:13...usní a položí na nosítka. Pak vyberou z oltáře popel, prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a na něj...
Numeri 19:9...však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na čisté místo za táborem;...
Numeri 19:10... Je to oběť za hřích. Rovněž ten, kdo sbíral popel jalovice, si vypere oděv. do večera však bude...
Numeri 19:17... bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť za hřích a nalijí na něj...
2. Samuel 13:19...královy panenské dcery. Támar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou suknici na sobě roztrhla. Zakryla si...
1. Královská 13:3...Hospodin. Hle, tento oltář se roztrhnepopel na něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co...
1. Královská 13:5...přitáhnout zpět k sobě. Vtom se oltář roztrhlpopel z něj se rozsypal - přesně podle znamení, které Boží...
2. Královská 23:4...je venku za Jeruzalémem u potoka Kidron a jejich popel odnesl do Bet-elu. Skoncoval také s modlářským...
Ester 4:1...svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posypal se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do města. Dostal...
Ester 4:3...smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlalipopelu a pytlovině.) Za Ester přišla její děvčata a...
Job 2:8...od hlavy k patě hroznými vředy. Job sedělpopelu a škrábal se střepem. "Ještě se držíš své...
Job 13:12...na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou slepenápopela, vaše odpovědi jsou hlína splácaná! Mlčte, teď...
Job 30:19...chce uškrtit. Do bláta odmrštil, prachupopelu jsem podobný. Křičím k tobě, a ty neodpovídáš;...
Job 42:6...oči spatřuji. Proto se pokořuji - v prachupopelu činím pokání!" Když Hospodin domluvil tato slova k...
Žalmy 20:4...vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéžpopel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce touží,...
Žalmy 102:10...mají , jsem pro nadávka! Vždyť jako chleba popel polykám, do svého nápoje slzy přidávám! To všechno...
Žalmy 147:16...se. Sníh jako vlnu prostírá, jíním sype jako popelem. Své kroupy jak drobky rozhazuje, kdo obstojí, když...
Izaiáš 44:20...mám teď pokleknout?" Takový člověk se krmí popelem, oklamané srdce svádí jej. Nezachrání se, neřekne:...
Izaiáš 58:5... jak rákos hlavu naklánět a stlát si pytlempopelem? Jak můžeš tohle nazývat postem, dnem, který ...
Izaiáš 61:3... posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo...
Jeremiáš 6:26...kolem! Můj lide, obleč se pytlem, svíjej sepopelu, naříkej jako nad jedináčkem v nejtrpčím smutku -...
Jeremiáš 31:40...stočí do Goje. Celé to údolí mrtvol a mastného popela, všechna ta pohřebiště k potoku Kidron, k rohu...
Jeremiáš 51:25...proti tobě, svalím ze skal, obrátím v horu popela! Nevezmou z tebe kámen úhelný ani kámen pro základy....
Jeremiáš 51:58...zbořena! Jeho brány, jakkoli vysoké, lehnou popelem! Národy se namáhaly zbytečně, jejich dřina půjde do...
Pláč 3:16...dal pelyněk! Do zubů mi vemlel štěrk, nakrmil  popelem. duše nezná pokoje, na vše dobré jsem zapomněl...
Ezechiel 27:30... prachem si hlavu posypou, svíjet se budoupopelu. Ve smutku nad tebou si vyholí hlavu a pytlovinou se...
Ezechiel 28:18...plameny, aby strávily. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo viděli. Všichni,...
Daniel 9:3...v modlitbách a prosbách, s postem, v pytloviněpopelu. Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem...
Joel 1:19... k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelem. Sténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla voda v...
Jonáš 3:6... svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedlpopelu a nechal v Ninive vyhlásit toto: Výnosem krále a...
Malachiáš 3:21...podupete ničemné - budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji, praví Hospodin zástupů....
Matouš 11:21...a Sidonu, dávno by činili pokání v pytloviněpopelu. Říkám vám: Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji...
Lukáš 10:13...a Sidonu, dávno by činili pokání v pytloviněpopelu. Týru a Sidonu však bude na soudu lehčeji než vám...
Židům 9:13... Může-li pokropení krví kozlů a býků spolupopelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné,...
2. Petr 2:6...s ním zachránil. Města Sodomu a Gomoru obrátilpopel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil...

Slova obsahující popel: popel (18) popela (7) popelavými (1) popelem (9) popelu (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |