Pomyslí

Hledám varianty 'pomyslí' [ pomyslíš (1) pomyslím (1) pomyslí (5) pomysli (1) pomyslete (1) pomyslel (21) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 17:17...národů." Abraham padl na tvář, zasmál sepomyslel si: "Copak se stoletému narodí syn? Copak Sára v...
Genesis 20:11... udělat takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň;...
Genesis 26:7..." Bál se totiž říci: "Je to žena," neboť si pomyslel: "Aby snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili."...
Genesis 32:9... brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho,...
Genesis 32:21...‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází....
Exodus 2:14...Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť si pomyslel: "Určitě se o tom !" Když se o tom doslechl...
Exodus 14:3...naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy...
1. Samuel 1:11...bys laskavě shlédl na trápení své služebnicepomyslel na ! Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš...
1. Samuel 18:21... Když to sdělili Saulovi, líbilo se mu toPomyslel si totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do pasti a...
1. Samuel 27:1...svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout....
1. Královská 12:26...se vypravil dál a vystavěl Penuel. Potom si pomyslel: "Co kdyby se království navrátilo k domu...
2. Královská 20:19... které jsi řekl, je dobré," odpověděl EzechiášPomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí...
Ester 6:6... když král chce někoho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než...
Job 21:6... ruku na ústa si položte! Vždyť i , když na to pomyslím, celý se třesu zděšením. Jak to, že ničemové...
Job 40:32...do hlavy? Opovaž se na něj ruku položitPomysli na ten boj a to nezkusíš! Nikdo proti němu nemá...
Žalmy 40:18...jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Panepomyslel! pomoc, záchrana jsi přece ty, Bože můj,...
Žalmy 50:21... Kdybych dál mlčel nad tím, co provádíšpomyslel by sis, že jsem ti podobný. Proto nyní obviním,...
Kazatel 1:16... se narovnat nedá, co chybí, se nedá nahraditPomyslel jsem si: Hle, nabyl jsem moudrosti a převýšil...
Kazatel 2:1...více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal.  Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl bych vyzkoušet radovánky!...
Kazatel 3:17...Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti zloPomyslel jsem si: Spravedlivého i zlého Bůh přivede na...
Kazatel 3:18...na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmyslPomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se...
Kazatel 5:19...dar! Komu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na krátkost života. Je hrozná věc, kterou jsem...
Kazatel 7:2...člověka čeká konec - kdo je naživu, na to pomyslí! Lepší je zármutek nežli smích, smutná tvář srdce...
Izaiáš 39:8... které jsi řekl, je dobré," odpověděl EzechiášPomyslel si totiž: "Za mých dnů bude pokoj a bezpečí." ...
Izaiáš 49:21... uhni mi, se tu zabydlím." Tehdy si v srdci pomyslíš: "Kdo mi je porodil? Byla jsem přece bezdětná a...
Izaiáš 53:8...zadržen a souzen; kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého...
Ezechiel 23:43...čelenky. Tenkrát jsem si o staré běhně pomyslel: To s budou souložit ještě teď? Souložili s ...
Zachariáš 10:9...jsem je mezi národy, v dálce však na znovu pomyslí; přežijí i se svými dětmi a znovu se sem navrátí. Z...
Zachariáš 12:5...národů oslepím. Vůdcové Judy si tehdy v srdci pomyslí: "Obyvatelé Jeruzaléma mají sílu v Hospodinu...
Matouš 6:28...den? A proč si děláte starosti s oblečenímPomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani...

Slova obsahující pomyslí: nepomyslí (1) nepomyslíš (1) pomyslí (5) pomyslím (1) pomyslíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |