Pomsty

Hledám varianty 'pomsty' [ pomsty (12) pomstu (16) pomstou (5) pomstě (1) pomsta (7) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 4:15..."Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu." Hospodin pak na Kaina vložil znamení, aby ho nikdo...
Leviticus 26:25...hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých...
Numeri 31:2... "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu:...
Numeri 31:3...proti Midiánu a vykonají nad ním Hospodinovu pomstu. Z každého izraelského pokolení vyšlete k boji po...
Deuteronomium 32:35... zapečetěno v mých sklepích vybraných? je pomsta, zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas...
Deuteronomium 32:41...meče zostřím, ruka právo uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těm, kdo nenávidí, odplatím....
Deuteronomium 32:43...On jistě pomstí krev služebníků svých, vykoná pomstu nad svými protivníky, od krve očistí svou zem i lid....
Soudců 11:36...mnou, co jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce...
1. Samuel 18:25...věno, jen stovku filištínských předkožek jako pomstu nad královskými nepřáteli." (Saul totiž chtěl, aby...
1. Samuel 25:26...protože ti Hospodin zabránil prolít krev a vzít pomstu do vlastních rukou, tvoji nepřátelé a všichni,...
1. Samuel 25:33... dnes zadržela, abych neprolil krev a nevzal pomstu do svých rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele,...
2. Samuel 4:8...králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad Saulem a jeho potomstvem." David na to Rechabovi...
Žalmy 58:11...prudká vichřice. Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak...
Žalmy 94:1...domu svatost náleží, Hospodine, navždycky! Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj se. Soudce vší země...
Žalmy 149:7... dvojsečný meč v rukách třímají, aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy, jejich krále...
Přísloví 6:34...rozzuří manžela ženy, nelítostný bude v den pomsty své; nevezme ohled na žádné odškodnění, sebevětší...
Izaiáš 34:8...bude tukem lepkavý. Ano, Hospodin chystá den pomsty, léto zúčtování ve sporu o Sion! Edomské potoky se v...
Izaiáš 35:4..."Nebojte se, vzchopte se! Hle - váš Bůhpomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči...
Izaiáš 47:3...nahota, tvá hanba je odkryta! Pustím se do pomsty a nikoho neušetřím. Náš vykupitel je Svatý Izraelův,...
Izaiáš 59:17...vzal si přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho pomsty, pláštěm horlivosti se zahalil. Jak si zasluhují,...
Izaiáš 61:2... vyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na...
Izaiáš 63:4...roucha jsou nasáklá. V srdci jsem toužil po dni pomsty; konečně přišlo léto odplaty. Když jsem viděl, že...
Jeremiáš 5:9...trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Projděte jejich vinice a...
Jeremiáš 5:29...trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Co se to v téhle zemi...
Jeremiáš 9:8...trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový?" Pláču a běduji nad...
Jeremiáš 11:20... jenž zkoumáš srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto...
Jeremiáš 20:12...a vidíš do srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte...
Jeremiáš 50:15...padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je Hospodinova pomsta. Pomstěte se na něm! Proveďte mu to, co sám...
Jeremiáš 51:6...pro jeho nepravost! Toto je čas Hospodinovy pomsty - odplácí Babylonu, co si zaslouží. Zlatým kalichem...
Jeremiáš 51:11...chystá zničit Babylon. Ano, toto je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho chrám! Namiřte korouhev proti...
Ezechiel 16:38...soudí cizoložnice a vražedkyně. Vydám krvavé pomstě vášnivého hněvu. Vydám do jejich rukou, aby...
Ezechiel 24:8...přikryl prach. Aby se vzedmul hněv, aby vzplála pomsta, nechám tu krev na holé skále, aby nebyla přikryta!...
Ezechiel 25:12...se Edom tolik mstil domu Judy a velice se tou pomstou provinil, proto tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 25:14...pocítit můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstu, praví Panovník Hospodin." "Tak praví Panovník...
Ezechiel 25:17...ve svém rozhořčení. jim dám pocítit svoji pomstu, poznají, že jsem Hospodin." Jedenáctého měsíce...
Micheáš 5:14...ty posvátné kůly a vaše města vyhladím. Vykonám pomstu s hněvem a zuřením nad neposlušnými národy!" Slyšte...
Lukáš 21:22...venkově, nechodí do města. Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. Běda bude v těch...
Římanům 12:19... ale dejte místo hněvu - je přece psáno: " je pomsta, zjednám odplatu, praví Hospodin." Právě naopak:...
Židům 10:30...Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl: " je pomsta, zjednám odplatu," a dodal: "Hospodin bude soudit...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |