Pomstěn

Hledám varianty 'pomstěn' [ pomstíme (1) pomstím (8) pomstilo (1) pomstil (7) pomstí (3) pomsti (1) pomstěte (1) pomstěna (2) pomstěn (2) pomstě (1) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 50:15..."Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy...
Exodus 21:20...tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude...
Exodus 21:21...však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a...
Leviticus 26:25...sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu...
Deuteronomium 32:43..." Jásejte, národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svých, vykoná pomstu nad svými...
Soudců 9:24...na sedmdesáti Jerub-baalových synech byla pomstěna a jejich krev dopadla na jejich nevlastního bratra...
Soudců 16:28...prosím dej sílu, Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy...
Soudců 20:10...vojsko. To se vypraví na benjamínskou Gibeu, aby pomstilo tu nevýslovnou hanebnost, kterou spáchali v...
1. Samuel 24:13... s tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin  pomstí křivdu, kterou jsi mi způsobil, ale na tebe...
1. Samuel 25:31...výčitky, že jsi daremně prolil krev, aby ses pomstil. Hospodin prokáže mému pánu dobrodiní, vzpomeň...
2. Samuel 3:27...o samotě. Tam ho ale ranou do břicha zabil, aby pomstil krev svého bratra Asaela. Když se o tom doslechl...
2. Královská 9:7...Izraelem. Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků proroků i krev všech...
Žalmy 79:10...před našima očima, že krev tvých služebníků bude pomstěna! Nářek zajatých kéž k tobě dospěje - odsouzené k...
Přísloví 20:22...požehnání na konci. Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůže. Dvojí závaží...
Izaiáš 1:24...si ulevím od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím se! Obrátím proti tobě ruku, dočista vytavím tvoji...
Jeremiáš 15:15... ty rozumíš, vzpomeň si na , ke mně přijďpomsti se za na mých pronásledovatelích! Ve své...
Jeremiáš 20:10...nechá nachytat - pak se ho zmocníme, pak se mu pomstíme!" Hospodin je ale se mnou, ten udatný bojovník, a...
Jeremiáš 50:15...Hradby zbořeny! Ano, toto je Hospodinova pomstaPomstěte se na něm! Proveďte mu to, co sám prováděl!...
Jeremiáš 50:28...na Sionu zvěstují, že Hospodin, náš Bůh, se pomstil, že se pomstil za svůj chrám. Svolejte na Babylon...
Jeremiáš 51:36...tak praví Hospodin: "Hle, ujmu se tvojí přepomstím se za tebe. Vysuším to jeho moře, nechám vyschnout...
Ezechiel 16:38...soudí cizoložnice a vražedkyně. Vydám krvavé pomstě vášnivého hněvu. Vydám do jejich rukou, aby...
Ezechiel 25:14...sutiny. Od Temanu k Dedanu budou padat mečemPomstím se na Edomu skrze Izrael, svůj lid, který Edomu...
Ezechiel 25:17...zbytky obyvatel pobřeží. Strašlivě se na nich pomstím, je potrestám ve svém rozhořčení. jim dám...
Joel 4:21...trvat navěky a Jeruzalém po všechna pokolení.  Pomstím jejich krev, kterou jsem nepomstil. Na Sionu bydlí...
Skutky 7:24... jak jeden z nich trpí bezpráví; zastal se hopomstil toho ubožáka a Egypťana zabil. Myslel si, že jeho...
Zjevení 19:2...nevěstku, která svým smilstvem zkazila zemi, a pomstil krev svých služebníků, kterou měla na rukou!" A...

Slova obsahující pomstěn: pomstěn (2) pomstěna (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |