Pomocníkům

Hledám varianty 'pomocníkům' [ pomocníky (1) pomocníkům (2) pomocníků (1) pomocníku (1) pomocníkem (3) pomocník (14) pomocníci (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 39:4... dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého...
Exodus 24:13...jsem napsal k jejich vyučování." Mojžíš i jeho pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu....
Exodus 33:11... Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel....
Numeri 11:28...Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši, pane můj, zabraň jim v...
Jozue 1:1...Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebník,...
2. Královská 4:43...to lidem, se najedí." "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On ale...
1. Letopisů 12:19... synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým pomocníkům pokoj buď - vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak...
1. Letopisů 12:23... Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží....
2. Letopisů 31:15...a svatosvaté věci. V kněžských městech měl pomocníky Edena, Minjamina, Ješuu, Šemajáše, Amariáše a...
Job 9:13...nijak nehodlá - před ním se musí sklonitpomocníci netvora! Jak bych se tedy před ním obhájil?...
Žalmy 10:14...Na tebe samého bezbranný spoléhá, ty jsi pomocníkem sirotka! Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho...
Žalmy 22:12...ty! Nevzdaluj se mi - úzkost se blíží, chybí mi pomocník! Mohutní býci obkličují, obstupují tuři...
Žalmy 30:11... smiluj se nade mnou, prosím, Hospodine, buď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi...
Žalmy 54:6...kdo nestavějí Boha před sebe. séla Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým nepřátelům,...
Žalmy 115:9...v doufají! Izraeli, na Hospodina spolehnipomocník a štít je takových! Dome Áronův, na Hospodina...
Žalmy 115:10...takových! Dome Áronův, na Hospodina spolehnipomocník a štít je takových! Každý, kdo Hospodina ctí, na...
Žalmy 115:11... kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehnipomocník a štít je takových! Vzpomene si na nás Hospodin a...
Žalmy 118:7...mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo nenávidí, uvidím! Lepší je...
Izaiáš 31:2...slova nezmění: Povstane proti domu bídáků, proti pomocníkům zločinců. Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh,...
Izaiáš 31:3...duch. Jakmile Hospodin rukou pohrozí, zhroutí se pomocník, padne i ten, jemuž měl pomoci - všichni společně...
Izaiáš 63:5... léto odplaty. Když jsem viděl, že není žádný pomocník, zhrozil jsem se, že v nikom není opory. Svou...
Ezechiel 30:6...spolu s Egyptem. Tak praví Hospodin: Padnou pomocníci Egypta, jeho pyšná moc se zhroutí. Od Migdolu ...
Skutky 19:22... "musím se také podívat do Říma." Dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, tehdy poslal do Makedonie, ale...
2. Korintským 8:23...důvěru. Pokud jde o Tita, je to můj společníkpomocník v práci pro vás. Pokud jde o naše bratry, jsou to...
Koloským 4:7...podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu. Posílám ho k vám proto,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |