Pomocí

Hledám varianty 'pomocí' [ pomocí (17) pomoci (39) pomoc (74) ]. Nalezeno 126 veršù.
Exodus 2:23...svému zotročení sténali a úpěli a jejich křikpomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. A Bůh uslyšel...
Exodus 18:4...v cizí zemi." Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc;...
Numeri 25:18...oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry Kozbi, dcery midiánského...
Numeri 27:21...za něj bude dotazovat na Hospodinova rozhodnutí pomocí urim. Na jeho rozkaz budou vycházet a na jeho rozkaz...
Deuteronomium 15:7...chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc. Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve...
Deuteronomium 15:8...a neodpírej mu pomoc. Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na...
Deuteronomium 15:11...být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a...
Deuteronomium 33:26...žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký...
Jozue 10:4...a k eglonskému králi Debirovi: "Pojďte mi na pomoc a udeřme na Gibeon, protože uzavřel mír s Jozuem a se...
Jozue 10:33...všechno živé stejně, jako to provedl v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horam, král Gezeru. Jozue ho...
Soudců 5:23...vydejte prokletí, za to, že nepřišli na pomoc Hospodinu, na pomoc Hospodinu proti udatným!"...
Soudců 12:2...jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem...
1. Samuel 7:12...ho mezi Micpu a Šen a nazval ho Eben-ezer, Kámen pomoci. Řekl totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni...
2. Samuel 8:5...z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do...
2. Samuel 10:11..."Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc ...
2. Samuel 10:19...se pak báli přijít ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal...
2. Samuel 21:17... Abišaj, syn Ceruji, ale Davidovi přispěchal na pomoc; zasáhl toho Filištína a zabil ho. Davidovi muži...
2. Samuel 22:42...mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volalipomoc, nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu - žádná...
2. Královská 6:27... králi!" "Když ti nepomáhá Hospodin, jak ti mám pomoci ? Je libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!"...
1. Letopisů 5:20...prosby, neboť v něj doufali. Dostalo se jim pomoci, a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli...
1. Letopisů 12:34...bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci. Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s...
1. Letopisů 15:15...tak, jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovýmpomocí tyčí na vlastních ramenou. David také řekl levitským...
1. Letopisů 18:5...z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom...
1. Letopisů 19:12..."Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu tobě. Buď...
1. Letopisů 19:19...Aramejci pak nikdy nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb...
1. Letopisů 22:17...vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám...
2. Letopisů 14:10... svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine,...
2. Letopisů 20:4...půst a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu ze...
2. Letopisů 25:8... ale před nepřítelem srazí. Bůh přece dokáže pomoci, ale i srazit!" "A co těch sto talentů, které jsem...
2. Letopisů 26:13...307 500 mužů připravených vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil...
2. Letopisů 26:15...rozšířila do daleka, neboť zakoušel neobyčejnou pomoc, získal značný vliv. Když ale takto zesílil, k...
2. Letopisů 28:16...poslal král Achaz k asyrskému králi žádostpomoc. Edomci totiž znovu přitáhli, zaútočili na Judu a...
2. Letopisů 36:16...vzplál hněvem proti svému lidu tak, že nebylo pomoci. Přivedl na babylonského krále, který pobil...
Ezdráš 1:4... Kdokoli z jeho vyhnanců bude potřebovat pomoc k návratu, nechť jej obyvatelé v místě jeho bydliště...
Ester 4:14...v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo...
Job 6:13...Copak je tělo bronzové? Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když úspěch opustil? Kdo není oddaný svému...
Job 19:7... volám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičímpomoc, a právo nikde. Cestu mi zazdil - neprojdu, na ...
Job 24:12... Sténání umírajících z města zní, raněné dušepomoc volají - copak to Bohu nevadí?! Jsou také takoví,...
Job 26:2...na to řekl: "Jak pěkně umíš slabému pomoci! Jak jsi bezmocného přímo zachránil! Jakou radu jsi...
Job 30:24...přece nikdo ruku nevztáhne, když volápomoc ve své pohromě. Copak jsem nad ubožákem neplakal?...
Job 34:20...zachvějí a musí pryč, odstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok...
Job 35:9...pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičípomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj Stvořitel, který...
Job 36:13... Bezbožní ve svém srdci hněv si střádají, o pomoc nevolají ani spoutáni řetězy. Uprostřed mládí proto...
Žalmy 3:3...Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty však, Hospodine, jsi okolo štít,...
Žalmy 7:3...lev rozervou na kusy, rozsápají , nebude mi pomoci! Hospodine, Bože můj, jestliže jsem se provinil,...
Žalmy 12:6...nářek ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je posmíván! Výroky Hospodinovy jsou...
Žalmy 18:42...mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volalipomoc, nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu - žádná...
Žalmy 20:3...jméno Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž podepře! Kéž si...
Žalmy 22:20... nevzdaluj se mi, ty, sílo , mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou...
Žalmy 27:9...v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej a neopouštěj, Bože záchrany! Můj...
Žalmy 28:7... síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhámPomoc jsem dostal, srdce jásá, svou písní chci mu...
Žalmy 31:3...! Nakloň mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou...
Žalmy 33:20... Naše duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc a náš štít! On je radostí našeho srdce, v jeho svaté...
Žalmy 35:2...mnou bojují. Vezmi svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěp a kopí proti těm, kdo...
Žalmy 37:40... on je jim silou v čase soužení. Hospodin je jim pomocí a vysvobozením, zachrání je před ničemy, vysvobodí...
Žalmy 38:23... nevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomoc, Pane - záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna....
Žalmy 39:13...Vyslyš mou modlitbu, Hospodine, když křičímpomoc, naslouchej. Nad mými slzami nezůstaň mlčet, poutník...
Žalmy 40:14...jsem! Kéž , Hospodine, ráčíš vysvobodit; na pomoc, Hospodine, pospěš mi! jsou zahanbeni, se stydí...
Žalmy 40:18...a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel!  pomoc, záchrana jsi přece ty, Bože můj, prosím nemeškej!...
Žalmy 46:2...synů Korachových. Bůh je naše útočiště i sílapomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i...
Žalmy 59:5...nic se sbíhají, na se chystají, povstaň mi na pomoc, jen pohlédni! Hospodine Bože zástupů, Bože Izraele,...
Žalmy 63:8...bdění o tobě přemýšlím. Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých! K tobě jsem přilnul...
Žalmy 70:2..., Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc! jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo mi usilují o...
Žalmy 70:6...nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej!  pomoc, záchrana jsi ty, Hospodine, prosím nemeškej! ...
Žalmy 71:12...zachránil?!" Bože, nevzdaluj se mi, Bože můj, na pomoc pospěš mi! jsou zahanbeni, zmizí ti, kdo...
Žalmy 72:12...křiku jistě vysvobodí a také ubožáka, jenž nemá pomoci. S nebohým chudákem bude mít soucit, život chudákům...
Žalmy 80:3...a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď...
Žalmy 86:17...stydět museli, uvidí, že jsi byl mou pomocí a že ty, Hospodine, jsi potěšil! Zpívaný žalm...
Žalmy 89:20... tehdy jsi řekl věrným svým: "Hrdinovi jsem pomoc udělil, vybraného z lidu jsem vyvýšil. Našel jsem...
Žalmy 102:2... Naslouchej, Hospodine, modlitbě, můj křikpomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v...
Žalmy 107:12...jim zkrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomoci. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je...
Žalmy 118:13...Doráželi na , abych pad, Hospodin je však pomoc . síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým...
Žalmy 119:175... Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce ztracená jsem zabloudil,...
Žalmy 121:1...píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi...
Žalmy 121:2...své oči obracím - odkud se dočkám pomoci?  pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On...
Žalmy 124:8...ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala! Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil! ...
Přísloví 3:28...bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě...
Přísloví 6:15...jej náhle potká, v mžiku jej rozdrtí, nebude pomoci. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou za...
Přísloví 8:15...úspěch, jsem rozumnost a sílu mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo určují. S mojí...
Přísloví 8:16...vládnou vladaři a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichni, kdo rozhodují na...
Přísloví 29:1...stane zatvrzelý, když náhle zhroutí se, nebude pomoci. Z rozmachu spravedlivých lid se raduje, když...
Izaiáš 10:3... zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžítepomoc poprosit? Kde zanecháte své bohatství? Nezbude vám...
Izaiáš 20:6...něž jsme spoléhali a k nimž jsme se obracelipomoc, aby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom...
Izaiáš 30:5...budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen hanbu a...
Izaiáš 30:6...nesou poklady lidu, který jim nemůže nijak pomoci, Egyptu, který nezmůže vůbec nic, a proto ten národ...
Izaiáš 31:1...ji Hospodinův dech! Běda těm, kdo hledají pomoc v Egyptě, spoléhají se na koně, doufají ve vozy, že...
Izaiáš 31:3...duch. Jakmile Hospodin rukou pohrozí, zhroutí se pomocník, padne i ten, jemuž měl pomoci - všichni společně...
Izaiáš 44:9...jsou zcela nicotní, to, co obdivují, jim nemůže pomoci. Sami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí a nic...
Izaiáš 57:13...skutky - a k ničemu ti nebudou. budeš volatpomoc, nech se zachránit tou svou sebrankou! Všechny ty...
Izaiáš 58:9...uzavře. Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší ; o pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde! Když ze svého středu...
Jeremiáš 2:37...v dlaních. Hospodin zavrhl ty tvé opory, žádnou pomoc u nich nenajdeš." "Řekněme, že někdo propustí...
Jeremiáš 8:19...utišit, srdce puká bolestí! Slyš - můj lidpomoc křičí z daleké ciziny: Copak na Sionu není Hospodin?...
Jeremiáš 10:5... Nebojte se jich, nedokážou nijak ublížit ani pomoci." Nikdo není, Hospodine, jako ty! Jsi veliký a...
Jeremiáš 23:32...nic jsem jim nesvěřil. Nemohou tomuto lidu nijak pomoci, praví Hospodin." "Když se někdo z lidu nebo z...
Jeremiáš 37:7...- Hle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k...
Jeremiáš 47:3... před rachotem jejich kol. Rodiče se neotočí na pomoc dětem, ruce jim budou viset ochable, neboť přišel...
Pláč 1:7... Když její lid padal rukou soka a nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díval a smál se nad tou záhubou....
Pláč 4:17... Oči jsme napínali, nás bolely, marně jsme pomoc čekali. Ze svých věží jsme vyhlíželi lid, jenž nebyl...
Daniel 6:12...Daniela, jak se modlí k Bohu a prosí hopomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu onen královský...
Daniel 8:4...nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomoci. Dělal si, co chtěl, a stále mohutněl. Zatímco jsem...
Daniel 8:7...k zemi, dupal po něm a beranovi nebylo žádné pomoci. Kozel mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu...
Daniel 10:13...kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael, jeden z předních knížat. Zdržel jsem se tedy...
Daniel 11:2... který bude mnohem bohatší než všichni ostatníPomocí svého bohatství podnítí všechny proti řecké říši....
Daniel 11:34...a okrádáni. V době se jim dostane nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí mnoho pokrytců. I někteří z...
Daniel 11:45...svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu pomoci." "V tom čase povstane Michael, veliký kníže a...
Ozeáš 5:13...k Asýrii obrátil, aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás však nebude moci uzdravit, nemůže vyléčit...
Ozeáš 5:14...rozsápu je na kusy, odvleču pryč a nebude jim pomoci. Vrátím se zpět do svého doupěte, dokud jim jejich...
Ozeáš 10:3... I kdybychom však krále měli, jak by nám mohl pomoci?" Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými sliby a...
Matouš 27:49...říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši...
Lukáš 5:7...na své společníky na druhé lodi, jim jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, se ponořovaly...
Lukáš 18:7...volají dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. ale...
Skutky 11:29...tedy rozhodli, že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku. To také udělali a poslali to...
Skutky 26:22...chopili a pokoušeli se zabít. Díky Boží pomoci, kterou dodnes zakouším, tu však stojím a vydávám...
Římanům 7:11...mu to přikázání skýtalo, oklamal a jeho pomocí zabil. Zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté,...
Římanům 15:27...podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně. Jakmile ten úkol splním a předám jim výtěžek...
2. Korintským 8:4...o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým. Udělali mnohem více, než jsme doufali - dali...
2. Korintským 9:13...lidí Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou poddanost...
2. Korintským 12:18...někoho, koho jsem k vám poslal? Požádal jsempomoc Tita a poslal jsem s ním jednoho bratra. Že by vás...
Galatským 3:19...příchodu toho zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka; prostředník ovšem není...
Efeským 4:16...je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá...
Filipským 1:19...i nadále, neboť vím, že díky vaší modlitběpomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k záchraně. ...
1. Timoteus 1:18...s proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj; uchovej si víru a dobré svědomí,...
2. Timoteus 4:11...Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc. (Tychika jsem totiž poslal do Efesu...
Židům 2:18... Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. A proto, moji svatí...
Židům 4:16...milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. Každý velekněz bývá vybírán z lidí, aby jako...
1. Petr 5:12...náleží moc navěky! Amen. S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného bratra, jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |