Pominou

Hledám varianty 'pominou' [ pominuly (2) pominulo (3) pominul (2) pominout (1) pominou (6) pomine (11) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 27:44...do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho...
Job 14:13... jen schoval v hrobě, kéž bys ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na vzpomeneš! Když...
Žalmy 37:36...hrozné síly, jak rozložitý cedr se rozprostřelPominul ale - hle, není, když jsem ho hledal, nic jsem...
Žalmy 57:2...Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu zní volání, on se mnou...
Žalmy 90:5...Spláchneš je - jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine: ráno roste a rozkvétá, večer skosena...
Žalmy 102:27...zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí....
Přísloví 22:8...seje bezpráví, sklidí neštěstí; jeho hrůzovláda pomine. Požehaný je ten, kdo je štědrý; i o chleba se dělí...
Kazatel 6:12...štěstí v těch pár dnech marného života, který pomine jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod...
Izaiáš 16:4... dej jim útočiště před zhoubcem! Násilí totiž pomine, zhouba přestane a utlačovatel zmizí ze země. Tvůj...
Izaiáš 29:20... ve Svatém izraelském budou jásat ubozíPomine totiž tyran, drzoun nebude, každý, kdo si ve zlu...
Matouš 24:35...nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu...
Marek 3:21...se, aby si ho vzali, protože lidé říkali, že se pominul. Znalci Písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali,...
Marek 13:31...nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu...
Lukáš 16:9... Říkám vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do...
Lukáš 16:17...a každý se do něj násilně tlačí. Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka...
Lukáš 21:33... dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Dávejte si pozor,...
1. Korintským 13:8...- ta zaniknou, jazyky - ty umlknou, poznání - to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části...
2. Korintským 3:13...synové Izraele nepozorovali konec toho, co mělo pominout. Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. do dnešního...
2. Korintským 5:17...jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! A to všechno je z Boha, který...
Židům 1:11...zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Svineš...
Jakub 1:10...ze svého povýšení a bohatý ze svého poníženípomine totiž jako polní květ. Když vyjde slunce a přijde...
Zjevení 9:12...řečtině jméno Apollyon, Zhoubce. První "bědapominulo, hle, dvojí "běda" se blíží! Když zatroubil šestý...
Zjevení 11:14...a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé "bědapominulo, hle, třetí "běda" se rychle blíží: Tehdy...
Zjevení 21:1...nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový...
Zjevení 21:4...ani bolest nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, činím...

Slova obsahující pominou: nepominou (4) pominou (6) pominout (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |