Pomazaným

Hledám varianty 'pomazaným' [ pomazaným (3) pomazaných (1) pomazaný (9) pomazaní (1) pomazanému (9) pomazaného (14) pomazané (6) ]. Nalezeny 42 verše.
Exodus 29:2...bochánky zadělané olejem a nekvašené placky pomazané olejem; uděláš je z jemné pšeničné mouky. Vložíš...
Leviticus 2:4...bochánky zadělané olejem nebo nekvašené placky pomazané olejem. Je-li tvým darem moučná oběť smažená na...
Leviticus 4:3...něčeho, co se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za hřích...
Leviticus 4:5...mu ruku na hlavu a zabije ho před HospodinemPomazaný kněz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese...
Leviticus 4:16...jeho hlavu a býček bude zabit před HospodinemPomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání,...
Leviticus 7:12...bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a smažené bochánky z jemné mouky zadělané...
Numeri 3:3... Eleazar a Itamar; to jsou jména Áronových synůpomazaných kněží pověřených ke kněžské službě. Nádab a...
Numeri 6:15... bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a s nimi patřičné moučné oběti a úlitby....
Numeri 35:25... Tam bude bydlet do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým olejem. Pokud se ale ten, kdo někoho...
1. Samuel 2:10... Hospodin silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů do Rámy,...
1. Samuel 2:35...zbuduji trvalý dům a zůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. Každý, kdo bude zanechán z tvého domu,...
1. Samuel 12:3...jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal jsem někomu býka? Vzal jsem někomu osla?...
1. Samuel 12:5...řekl: "Hospodin je před vámi svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na mně nic nenalezli."...
1. Samuel 16:6...Eliaba a řekl si: "To jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho...
1. Samuel 24:7... Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu pomazanému, provedl něco takového. Nevztáhnu na něj ruku -...
1. Samuel 24:11...pána nevztáhnu ruku - vždyť je to Hospodinův pomazaný. Podívej se, otče, jen se podívej: Mám v ruce cíp...
1. Samuel 26:9...může beztrestně vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného? Jakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám...
1. Samuel 26:11...Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného! Vezmi raději to kopí i džbán na vodu, co u...
1. Samuel 26:16...protože jste neochránili svého pána, Hospodinova pomazaného. Jen se podívej, kde je královo kopí a ten džbán...
1. Samuel 26:23... jsem nechtěl vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je i...
2. Samuel 1:14...to ses nebál vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného?!" řekl mu na to David. Tehdy zavolal na jednoho...
2. Samuel 1:16...jsi na sebe řekl: To jsem zabil Hospodinova pomazaného." David pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem...
2. Samuel 3:39...dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikán? Ale pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové...
2. Samuel 19:22..."Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co je vám do toho, synové...
2. Samuel 22:51...oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a jeho semeni navěky! ...
1. Letopisů 16:22...jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej...
Žalmy 2:2... vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: "Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe...
Žalmy 18:51...oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a jeho semeni navěky! ...
Žalmy 20:7...všechna tvá přání! Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně v nebi jej vyslyší,...
Žalmy 28:8...mu děkovat! Svému lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou záchranou. Zachraň, Hospodine, svůj...
Žalmy 84:10...Jákobův! séla Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je...
Žalmy 89:39...séla Teď jsi jej ale zavrhl, zapudil, na svého pomazaného ses rozzuřil. Smlouvu se svým služebníkem zrušil...
Žalmy 89:52...jen se, Hospodine, tví nepřátelé rouhali! Tvému pomazanému se rouhali a jeho šlépějím! Hospodin je...
Žalmy 105:15... aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když...
Žalmy 132:10...Pro Davida, služebníka svého, neodmítej svého pomazaného!" Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce...
Žalmy 132:17...Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám. Jeho nepřátele obléknu v hanbu, na...
Izaiáš 45:1..."Buď znovu založen!" Toto praví Hospodin svému pomazanému, Kýrovi, jehož jsem vzal za pravici, abych mu...
Pláč 4:20...nás honili, číhali na nás na poušti. Hospodinův pomazaný, náš vlastní dech, byl v jejich pasti polapen - a...
Ezechiel 28:14...pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem za ochránce. Byl jsi na...
Abakuk 3:13...národy. Vyšel jsi zachránit svůj lid, svého pomazaného zachránit. Vůdce zlého domu jsi rozdrtil,...
Zachariáš 4:14..." odpověděl jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem...
Skutky 4:26...vládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho Pomazanému.' A opravdu, Herodes a Pontius Pilát se spřáhli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |