Pomazali

Hledám varianty 'pomazali' [ pomažeš (15) pomaž (3) pomazat (1) pomazáni (1) pomazán (8) pomazali (9) pomazala (4) pomazal (31) ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 31:13... co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň,...
Exodus 28:41...do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho synypomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi konali kněžskou...
Exodus 29:7...připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš...
Exodus 29:29...připadnou po něm jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je...
Exodus 29:36...obřad smíření, abys jej očistil od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat...
Exodus 30:26...jako vonnou mast. To je olej svatého pomazáníPomažeš jím Stan setkávání i Truhlu svědectví, stůl s...
Exodus 30:30...svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svatéPomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali...
Exodus 40:9...a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej...
Exodus 40:10...i s veškerým vybavením posvětíš, a bude svatýPomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní....
Exodus 40:11...náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatýPomažeš i umyvadlo a jeho podstavec, a tak je posvětíš....
Exodus 40:13...omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá rouchapomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu....
Exodus 40:15...také jeho syny, oblékneš jim suknicepomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali...
Leviticus 8:10...přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co bylo v něm, aby...
Leviticus 8:11... aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltářpomazal oltář s veškerým jeho náčiním i umyvadlo s...
Leviticus 8:12...s podstavcem, aby je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho...
Leviticus 16:32...ustanovení. Smíření vykoná kněz, který bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého otce:...
Numeri 7:1..." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytkupomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak...
Numeri 7:10... které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a...
Numeri 7:84...vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek,...
Numeri 7:88... Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s...
1. Samuel 9:16...dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj...
1. Samuel 10:1...hlavu a políbil ho. Pak řekl: "Hospodin právě pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode ,...
1. Samuel 15:1...k Saulovi: "Hospodin kdysi poslal, abych  pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš...
1. Samuel 15:17...stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin  pomazal za krále nad Izraelem. A Hospodin vyslal na...
1. Samuel 16:3...pozveš k oběti a ti ukážu, co máš dělatPomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy udělal,...
1. Samuel 16:12...urostlý. "To je on," řekl Hospodin. "Vstaňpomaž ho." Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho...
1. Samuel 16:13...vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův....
2. Samuel 2:4... Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi...
2. Samuel 2:7...Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal...
2. Samuel 5:3...uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem. Davidovi bylo třicet let,...
2. Samuel 5:17... Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili...
2. Samuel 12:7... "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem  pomazal za krále nad Izraelem a jsem vysvobodil ze...
2. Samuel 12:20... Nato David vstal ze země, a když se umylpomazal mastí a převlékl, šel se poklonit do Hospodinovy...
2. Samuel 19:11...země před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč...
2. Samuel 23:1...syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze...
1. Královská 1:39...Sádok vzal z Hospodinova stánku roh s olejempomazal Šalomouna. Pak zatroubili na beraní roh a všichni...
1. Královská 1:45...a kněz Sádok s prorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za krále. Vraceli se odtamtud s veselím a celé...
1. Královská 5:15...k Šalomounovi, jakmile uslyšel, že byl pomazán za krále po svém otci. Chíram byl totiž vždy...
1. Královská 19:15...pokračuj dál k Damašské poušti. tam dojdešpomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua,...
1. Královská 19:16... pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu,...
2. Královská 9:3...mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví HospodinPomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a...
2. Královská 9:6...a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh IzraelePomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem Izraelem....
2. Královská 9:12...se mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak praví HospodinPomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali...
2. Královská 11:12...opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali tleskat a volat: " žije král!" Jak se...
2. Královská 23:30... Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachazepomazali ho a prohlásili ho za krále namísto jeho otce....
1. Letopisů 11:3...uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova...
1. Letopisů 14:8... Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho...
1. Letopisů 29:22...znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králemPomazali ho před Hospodinem za vůdce a Sádoka za kněze. Tak...
2. Letopisů 6:42... Hospodine Bože, svoji tvář od toho, kohos pomazal - pamatuj na oddanost svého služebníka Davida!" ...
2. Letopisů 22:7...s ním za Jehuem, synem Nimšiho, jehož Hospodin pomazal, aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží...
2. Letopisů 23:11...opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali volat: " žije král!" Jak se všichni...
Žalmy 45:8...a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůhpomazal olejem radosti nad společníky tvé! Myrhou, aloí a...
Žalmy 89:21...služebníka Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal. ruka jej bude podpírat, paže mu bude síly...
Ezechiel 16:9... Umyl jsem vodou, opláchl od krvepomazal olejem. Oblékl jsem ti vyšívané šaty a obul...
Daniel 9:24...navěky, aby se zpečetilo prorocké viděnípomazán byl Nejsvětější ze svatých. A proto věz a rozuměj:...
Matouš 6:17... mají svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl...
Marek 14:8...mít nebudete. Ona udělala, co mohla. Předem pomazala tělo k pohřbu. Amen, říkám vám, že kdekoli na...
Marek 16:1...a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jítpomazat Ježíše. Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile...
Lukáš 4:18...napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť  pomazal nést evangelium chudým. Poslal vyhlásit...
Lukáš 7:46...chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí...
Jan 9:6...to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny blátopomazal mu jím oči. Potom mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka...
Jan 9:11... Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal blátopomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýt k rybníku Siloe.' A...
Jan 11:2...sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její...
Jan 12:3...vzala libru velmi drahé masti z pravého nardupomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se...
Skutky 4:27...proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že...
Skutky 10:38... po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a...
2. Korintským 1:21...kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal...
Židům 1:9...a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůhpomazal olejem radosti nad společníky tvé." A dále: "Na...
Zjevení 3:18...a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. všechny, které miluji, kárám a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |