Pomazání

Hledám varianty 'pomazání' [ pomazání (28) ]. Nalezeno 26 veršù.
Exodus 25:6...dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro...
Exodus 29:7...připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš...
Exodus 29:21...krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho...
Exodus 30:25...způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je olej svatého pomazání....
Exodus 30:31...bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a...
Exodus 31:11... roucha jeho synů ke konání kněžské služby, olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně...
Exodus 35:8...dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro...
Exodus 35:15...ke svícení, kadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlo, vchodový závěs ke vchodu do...
Exodus 35:28...balzám a olej na svícení i na přípravu oleje pomazání a vonného kadidla. A tak všichni Izraelité, muži i...
Exodus 37:29...Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého pomazání a čisté kadidlo z vonných látek. Z akáciového...
Exodus 39:38...náčiní, olej ke svícení, zlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, bronzový...
Exodus 40:9...a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej...
Exodus 40:15...jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna jejich pokolení uvede do věčného...
Leviticus 6:13...Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy...
Leviticus 6:15...vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéž. Věčným ustanovením náleží...
Leviticus 7:36... aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna jejich...
Leviticus 8:2..."Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej pomazání, býčka k oběti za hřích, dva berany a koš...
Leviticus 8:10...přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co bylo v něm, aby...
Leviticus 8:12...s podstavcem, aby je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho...
Leviticus 8:30...Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a postříkal...
Leviticus 10:7...nezemřeli, neboť je na vás olej Hospodinova pomazání." Zachovali se tedy podle Mojžíšova slova....
Leviticus 21:10...nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na...
Leviticus 21:12...Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha! jsem Hospodin. Ožení se jen s pannou...
Numeri 4:16...z vonných látek, každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším,...
1. Jan 2:20... že nikdo z nich nepatřil k nám. Vy ale máte pomazání od Svatého a všichni rozumíte. Nepíšu vám proto,...
1. Jan 2:27...těch, kteří vás svádějí. Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |