Pomřít

Hledám varianty 'pomřít' [ pomřou (8) pomřít (1) pomřete (1) pomřeme (1) pomřely (1) pomřelo (3) pomřeli (2) pomřela (1) pomře (2) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 7:22...v chřípí dech života, vše, co žilo na soušipomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše...
Genesis 33:13...budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem...
Exodus 7:18...a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilupomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se Egypťané...
Exodus 7:21...nilská voda v krev. Ryby, které byly v Nilupomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to...
Exodus 12:33...jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě než vykynulo, díže...
Numeri 14:35...mně srotilo: zde na této poušti do posledního pomřou!" Muži, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o...
Numeri 16:13...země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do...
Numeri 26:10...ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali...
Jozue 5:4...Egypta, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli cestou na poušti. Všechen lid, který vycházel, byl...
Jozue 10:11...z nebe kroupami velkými jako kameny. Tak jich pomřelo více od toho krupobití, než kolik jich synové...
Job 34:15... svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy...
Izaiáš 51:6...dým, země se jako šaty obnosí, její obyvatelé pomřou jako komáři. spása ale trvá navěky a ...
Jeremiáš 11:22...mládenci padnou mečem, jejich synové a dcery pomřou hladem. V čase, kdy s nimi zúčtuji, přivedu na muže...
Jeremiáš 16:6...svou lásku i soucit, praví Hospodin. V této zemi pomřou velcí i malí. Nebudou pohřbeni ani oplakáni, nikdo...
Jeremiáš 42:17... kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tampomřou mečem, hladem a morem. Nepřežije z nich ani jediný;...
Jeremiáš 42:22...za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo...
Pláč 1:19...zradili. Moji kněží i stařešinové ve městě pomřeli, když žebrali o něco k jídlu, aby se udrželi naživu...
Ezechiel 5:12... Neslituji se, neušetřím ! Třetina v tobě pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem...
Ezechiel 33:27...a ti, kdo se opevnili ve skalách a jeskyníchpomřou morem. Obrátím tu zem v nejpustější pustinu a její...
Zachariáš 13:8... praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazenypomřou, takže v zůstane jen třetina. I tu třetinu ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |