Pomáhat

Hledám varianty 'pomáhat' [ pomáhejte (1) pomáhej (1) pomáhat (19) pomáháš (1) pomáhám (2) pomáhaly (2) pomáhali (7) pomáhala (1) pomáhal (9) pomáhají (2) pomáhá (15) ]. Nalezeno 60 veršù.
Exodus 1:16...Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví:...
Numeri 1:4...od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu....
Numeri 3:6...Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho...
Numeri 8:26...služby vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání,...
Numeri 34:18...Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb...
Deuteronomium 1:38..."Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi za...
Deuteronomium 33:7...bojuje svou vlastní rukou, proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodine,...
Jozue 1:14...šiku jako udatní hrdinové před svými bratrypomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek...
1. Samuel 4:20... neboť ji přemohly bolesti. Ženy, které  pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj se, máš...
1. Samuel 14:45... ani vlas mu z hlavy nespadne. Vždyť mu dnes pomáhal Hospodin!" A tak lid zachránil Jonatana před smrtí....
1. Královská 5:20... v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu tvých služebníků ti uhradím, jak si...
1. Letopisů 12:1...Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji. Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy...
1. Letopisů 12:18..."Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem. Pokud ale...
1. Letopisů 12:19...buď tobě i tvým pomocníkům pokoj buď - vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak je David přijal a jmenoval je...
1. Letopisů 12:22... Elihu, Ciletaj, velitelé Manasesových houfůPomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli...
1. Letopisů 15:26...nesoucím Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranů....
1. Letopisů 23:28...od dvacetiletých výše. Jejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova domu na...
1. Letopisů 28:21...zruční v jakémkoli řemesle, ti budou ochotně pomáhat s veškerou prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají...
2. Letopisů 2:7...kácet dřevo. Tvým služebníkům budou zajisté pomáhat služebníci, aby mi připravili dostatek dřeva,...
2. Letopisů 13:10...slouží Hospodinu, jsou synové Áronovi, kterým pomáhají levité. Ráno co ráno a večer co večer přinášejí...
2. Letopisů 19:2...Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses přátelit s Hospodinovými...
2. Letopisů 26:7...i jinde na filištínském území města. Bůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům žijícím v Gur-baalu...
2. Letopisů 28:23...porazili, protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim budu obětovat, pomohou i...
2. Letopisů 29:34...oběti nestačili stahovat. Museli jim proto pomáhat jejich bratři levité, dokud to dílo nebylo hotové a...
2. Letopisů 32:8... ale s námi je Hospodin, náš Bůh, připravený nám pomáhat a vést náš boj." A lid se na ta slova judského...
Ezdráš 8:20...sluhy, které David s knížaty ustanovil, aby pomáhali levitům. Chrámových sluhů bylo 220; všichni jsou...
Ezdráš 8:36...královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli někteří z...
Nehemiáš 5:16...z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali jsme pozemky, naopak,...
Job 31:18...u otce vyrůstal, od svého dětství jsem vdovám pomáhal. Copak jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez šatů,...
Job 36:6...rozhodný. Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s...
Žalmy 36:7...hloubka nesmírná - lidem i zvěři, Hospodinepomáháš! Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu...
Žalmy 103:6...spravedlnost zjednává, všem utlačeným k právu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své...
Žalmy 119:173...jsou spravedlivé všechny tvé příkazy. Kéž mi pomáhá ruka tvá, vždyť jsem si zvolil tvá pravidla. Toužím...
Žalmy 146:5...v ten den. Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha, spoléhá! On přece...
Přísloví 14:21...svým bližním, hřeší, blaze tomu, kdo chudým pomáhá. Jistěže bloudí ten, kdo je zlomyslný; láska a...
Přísloví 14:27...života je úcta k Hospodinu, z osidel smrti pomáhá uniknout. Mohutné vojsko je ozdobou krále, úbytek...
Přísloví 14:31... uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten, kdo nuzným pomáhá. Darebáka jednou srazí jeho vlastní zlo, jistotou...
Přísloví 19:17...duši; komu je lhostejné, jak žije, zahyne. Kdo pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dobrodiní...
Izaiáš 41:13... bere za ruku a říká: "Neměj strach, sám ti pomáhám!" Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova! ...
Izaiáš 41:14... červíčku Jákobův, hrstko Izraelova! sám ti pomáhám, praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž vykoupil....
Izaiáš 50:7...před nadávkami a plivanci. Panovník Hospodin pomáhá mi, a proto nedojdu potupy; tvář jako z křemene...
Izaiáš 50:9... ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin pomáhá mi. Kdo odsoudí? Hle, všichni se obnosí jako šaty...
Matouš 27:55...mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galilejepomáhaly mu. Mezi nimi také Marie Magdaléna, Marie, matka...
Marek 14:7... Chudé tu budete mít vždycky a můžete jim pomáhat, kdykoli budete chtít; ale vždycky mít nebudete....
Marek 16:20...pravici. Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela....
Skutky 13:5...synagogách; také Jan byl s nimi, aby jim pomáhal. Procestovali ten ostrov do Páfu, kde narazili...
Skutky 20:35...vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovatpomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který...
Římanům 8:26...to trpělivě očekáváme. Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se...
Římanům 12:8... je štědrý; kdo pečuje, je pilný; kdo pomáhá potřebným, to dělá s radostí. Láska je bez...
1. Korintským 10:23...je prospěšné; všechno smím, ale ne všechno pomáhá. Nikomu nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch...
2. Korintským 1:11...bude vysvobozovat, když nám i vy budete společně pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu...
2. Korintským 1:24...k vám. Nechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně stojíte. Rozhodl...
2. Korintským 8:19...pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s...
Galatským 5:13...svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě:...
Filipským 2:22...Ježíše Krista. O něm ale víte, jak se osvědčilpomáhal mi ve službě evangelia jako syn otci. Doufám, že ho...
Filipským 4:3... Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s...
1. Timoteus 5:10...děti, přijímala hosty, myla nohy svatýmpomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu....
Titus 3:14... se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční. Všichni, kdo jsou se...
Jakub 1:27...a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je totopomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před...
3. Jan 1:8...a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat. Psal jsem o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |