Položili

Hledám varianty 'položili' [ položte (3) položit (5) položíš (5) položíme (1) položím (15) položili (13) položila (4) položil (45) položí (11) položeny (2) položeni (2) položen (3) polož (9) ]. Nalezeno 115 veršù.
Genesis 15:10...mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůlpoložil jednu část proti druhé; ptáky však neroztínal. K...
Genesis 18:8...vzal máslo, mléko a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem,...
Genesis 22:9...a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izákapoložil ho na dřevo na oltáři. Abraham vztáhl ruku a vzal...
Genesis 28:11... zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenůpoložil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak...
Genesis 31:37... věci, a cos našel z celého svého domuPolož to zde před i své druhy, nás dva rozsoudí! Byl...
Genesis 48:14...k Izraelově pravici. Izrael však zkřížil rucepoložil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a...
Genesis 48:17...rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal...
Genesis 48:18...otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl:...
Exodus 25:21...se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví,...
Exodus 30:36... čistou a svatou. Část z rozdrtíš na prášekpoložíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou...
Exodus 40:18...byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytekpoložil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl jeho...
Exodus 40:19... Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal....
Leviticus 2:1... ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejempoloží na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synům, kněžím....
Leviticus 2:15...klasů pražených na ohni. Přidej k olejpolož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak část...
Leviticus 8:26...bochánek zadělaný olejem a jednu plackupoložil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do...
Leviticus 9:20... ledviny a jaterní lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a...
Leviticus 10:1...vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheňpoložili na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem...
Leviticus 11:32...nebo oděv, kůže, pytlovina či jakékoli nářadípoloží se to do vody a bude nečisté do večera; potom to...
Leviticus 16:13...a vnese to dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na Truhle...
Leviticus 24:7... po šesti v každém sloupci. Na každý sloupec polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl,...
Leviticus 26:30...obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové oltáříkypoložím vaše mrtvoly k mrtvolám vašich hnusných model a...
Numeri 4:6...oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví. Na ni pak položí přikrývku z odolných usní a navrch rozprostřou...
Numeri 4:10...veškerým náčiním do pokrývky z odolných usnípoloží na nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehoz z...
Numeri 4:12...látky, přikryjí je pokrývkou z odolných usnípoloží na nosítka. Pak vyberou z oltáře popel, prostřou na...
Numeri 4:14...na oltáři přehoz z purpurové látky a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho...
Numeri 7:10... přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcenípoložili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: "...
Numeri 16:7...do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je svatý....
Numeri 16:18...kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na  položili kadidlo a postavili se ke vchodu do Stanu...
Deuteronomium 25:2... Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej  položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik...
Deuteronomium 26:10...země, kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš před Hospodina, svého Boha, pokloníš se před ním....
Jozue 2:14... kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale...
Jozue 10:24... kteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sempoložte si nohu na šíji těch králů!" Přicházeli tedy a...
Jozue 22:25...Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem co do...
Jozue 24:7...jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu, přihnal na moře a zatopil je. Na...
Soudců 6:19... vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dubpoložil to před něj. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso...
Soudců 6:20...Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chlebypolož je zde na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon...
Soudců 20:19..."První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstalipoložili se proti Gibeji. Zatímco se ale před Gibeou...
Růt 4:16...vzácnější než sedm synů!" Noemi pak vzala dítěpoložila si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkaly:...
1. Samuel 6:15... i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho velikého kamene. Obyvatelé Bet-šemeše...
1. Samuel 9:24...tedy vytáhl kýtu i s tím, co bylo na , a položil ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl...
1. Samuel 19:13...dal na útěk a uprchl. Míkal vzala sochu bůžkapoložila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí...
1. Královská 6:37...cedrových trámů. Základy Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci ziv. Jedenáctého roku v...
1. Královská 17:19... vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k Hospodinu: "Hospodine,...
1. Královská 17:21... chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu: "Prosím, Hospodine,...
1. Královská 18:23... si z nich jednoho vyberou, rozporcují hopoloží na dříví, ale je nezapalují. připravím toho...
1. Královská 18:33...dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býkapoložil na dřevo a řekl: "Naplňte čtyři džbery vodou a...
2. Královská 4:21...poledne umřel v náručí. Vynesla ho nahorupoložila na lůžko Božího muže, zavřela za sebou a odešla....
2. Královská 4:29...a ani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl pak polož chlapci na tvář." Chlapcova matka ale prohlásila:...
2. Královská 4:31...A tak vstal a šel s . Gehazi vyrazil napředPoložil chlapci hůl na tvář, ale ten ani nehlesl, ani se...
2. Královská 4:34...modlit k Hospodinu. Potom vstal a šel k chlapciPoložil se na něj, ústa na ústa, oči na oči, dlaně na dlaně...
2. Královská 4:35...po domě sem a tam. Opět k němu přistoupilpoložil se na něj. Tu chlapec kýchl, pak znovu, celkem...
2. Královská 6:8... poradil se se svými služebníky a řekl: "Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal...
2. Královská 13:16...luk a šípy." Když je přinesl, Elíša mu řekl: "Polož ruku na luk." A když to udělal, Elíša položil své...
2. Královská 16:17...sňal z bronzových býků, na nichž spočívalo, a položil je na kamenné dláždění. Aby se zalíbil asyrskému...
2. Letopisů 3:3...čtvrtého roku své vlády. Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku a 20...
Ezdráš 3:11...Jeho láska k Izraeli trvá navěky!" Když byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě...
Ezdráš 5:16...na svém původním místě!' Šešbacar tedy přišelpoložil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od doby se ...
Ezdráš 7:27... Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův chrám v...
Nehemiáš 2:12...několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata...
Nehemiáš 7:5...málo a chyběly obnovené domy. Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostáře i...
Job 9:33...vstoupil prostředník, který by na nás oba ruku položil! Ten by snad jeho hůl ode odvrátil, abych nebyl...
Job 21:5...tak? Pohleďte na a zděste se, ruku na ústa si položte! Vždyť i , když na to pomyslím, celý se třesu...
Job 38:6...Do čeho jsou zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen úhelný, když jitřní hvězdy sborem...
Job 40:32...ho harpunami do hlavy? Opovaž se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a to nezkusíš! Nikdo proti...
Žalmy 47:4...na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba...
Žalmy 62:10...jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic! Nespoléhejte na...
Žalmy 110:1..."Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne:...
Žalmy 139:5...i zpředu jsi obklopil, svou dlaň jsi na  položil. Takové poznání je nad chápání - je příliš...
Žalmy 140:6...léčku, upletli na síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi...
Izaiáš 42:1... jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet,...
Izaiáš 51:13... svého Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřelpoložil základy země. Denně žiješ v stálé hrůze před hněvem...
Izaiáš 51:16...- , jenž jsem nebe zasadil a základy země položil, říkám Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se, probuď se,...
Izaiáš 54:11... vybuduji tyrkysovými kameny, za základ položím ti safíry. Z rubínů vytvořím tvé cimbuří, tvé brány...
Jeremiáš 15:17...s nimi. Sedím sám, protože jsi na ruku položil a naplnil nevolí. Proč bolest nikdy nekončí,...
Ezechiel 3:20...od své spravedlnosti a bude páchat bezprávípoložím mu do cesty překážku a zemře. Protožes ho nevaroval...
Ezechiel 4:1...vzbouřenců." "Synu člověčí, vezmi si cihlupolož ji před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém. Potom je...
Ezechiel 17:4...z jeho špičky a odnesl do kupecké země, kde ho položil ve městě obchodníků. Potom vzal semeno z země a...
Ezechiel 32:32...země živých a farao se všemi svými hordami bude položen mezi neobřezance padlé mečem, praví Panovník...
Ezechiel 39:21...národy uvidí, jak vykonám svůj soud a jak na  položím svou ruku. Od toho dne nadále bude dům Izraele...
Ezechiel 43:24...mladého býčka bez vady a berana bez vadyPoložíš je před Hospodinem, kněží je posypou solí a obětují...
Daniel 3:28...se dokonce i královskému rozkazu a raději by položili život, než aby sloužili a klaněli se jinému bohu,...
Zachariáš 5:11... "Vystavějí mu tam dům, a bude hotovpoloží ho v něm na podstavec." Znovu jsem zvedl oči a hle...
Zachariáš 8:9...slova z úst proroků, a to ode dne, kdy byly položeny základy domu Hospodina zástupů. Ano, lidé i...
Matouš 12:18... můj milovaný, kterého jsem si oblíbil. Na něj položím svého Ducha, on oznámí spravedlnost národům. Nebude...
Matouš 21:7...jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkempoložili na pláště a posadili ho na . Veliký zástup...
Matouš 22:44...Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být...
Marek 12:36...Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být...
Marek 16:6...z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili. Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás...
Lukáš 2:7...svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenekpoložila do jeslí, protože v hostinci pro nebylo místo....
Lukáš 5:18...člověka. Snažili se ho vnést dovnitřpoložit před něj, ale když kvůli davu nenašli jinou možnost...
Lukáš 14:29...náklad, zda na její dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo...
Lukáš 20:43...Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být...
Jan 9:15... Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl. "Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím," odpověděl...
Jan 10:18... Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem...
Jan 11:34...v duchu a rozrušen se zeptal: "Kam jste ho položili?" "Pojď se podívat, Pane," řekli mu. Ježíš se...
Jan 13:37..."Pane, proč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe život!" "Položíš za život?" opáčil Ježíš...
Jan 13:38...teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe život!" "Položíš za život?" opáčil Ježíš. "Amen, amen, říkám ti:...
Jan 15:13...miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé,...
Jan 20:27...se slovy: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej se na ruce. Natáhni ruku a vlož...
Skutky 2:35...Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil...
Skutky 4:37...z Kypru, prodal své pole, přinesl penízepoložil je k nohám apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš...
Skutky 5:2...s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přineslpoložil k nohám apoštolů. Petr mu na to řekl: "Ananiáši, to...
Skutky 9:37...těch dnech však onemocněla a zemřela. Omyli jipoložili do horní místnosti. Lydda je blízko Joppy, a když...
Skutky 13:29... co o něm bylo psáno, sňali jej z křížepoložili do hrobu. Bůh jej ale vzkřísil z...
Skutky 19:6...ve jménu Pána Ježíše. Když pak na Pavel položil ruce, sestoupil na Duch svatý, takže začali...
1. Korintským 3:10... jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý však ...
1. Korintským 3:11... dává pozor, jak na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to...
1. Korintským 15:25...Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž...
1. Korintským 15:27... jenž bude přemožen, je smrt. Vždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem říká, že je mu všechno...
Židům 1:13..."Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové...
Židům 2:8...jej, k jeho nohám jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď...
Židům 10:13...pravici. Od doby čeká, mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou obětí přivedl ty, které...
1. Jan 3:16... Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za...
Zjevení 1:17... padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na  položil svou pravici a řekl: "Neboj se. jsem Ten první i...
Zjevení 8:3...kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem, a dým kadidla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |