Polož

Hledám varianty 'polož' [ položte (3) položit (5) položíš (5) položíme (1) položím (15) položili (13) položila (4) položil (45) položí (11) položeny (2) položeni (2) položen (3) polož (9) ]. Nalezeno 115 veršù.
Genesis 15:10...mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůlpoložil jednu část proti druhé; ptáky však neroztínal. K...
Genesis 18:8...vzal máslo, mléko a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem,...
Genesis 22:9...a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izákapoložil ho na dřevo na oltáři. Abraham vztáhl ruku a vzal...
Genesis 28:11... zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenůpoložil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak...
Genesis 31:37... věci, a cos našel z celého svého domuPolož to zde před i své druhy, nás dva rozsoudí! Byl...
Genesis 48:14...k Izraelově pravici. Izrael však zkřížil rucepoložil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a...
Genesis 48:17...rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal...
Genesis 48:18...otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl:...
Exodus 25:21...se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví,...
Exodus 30:36... čistou a svatou. Část z rozdrtíš na prášekpoložíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou...
Exodus 40:18...byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytekpoložil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl jeho...
Exodus 40:19... Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal....
Leviticus 2:1... ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejempoloží na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synům, kněžím....
Leviticus 2:15...klasů pražených na ohni. Přidej k olejpolož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak část...
Leviticus 8:26...bochánek zadělaný olejem a jednu plackupoložil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do...
Leviticus 9:20... ledviny a jaterní lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a...
Leviticus 10:1...vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheňpoložili na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem...
Leviticus 11:32...nebo oděv, kůže, pytlovina či jakékoli nářadípoloží se to do vody a bude nečisté do večera; potom to...
Leviticus 16:13...a vnese to dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na Truhle...
Leviticus 24:7... po šesti v každém sloupci. Na každý sloupec polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl,...
Leviticus 26:30...obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové oltáříkypoložím vaše mrtvoly k mrtvolám vašich hnusných model a...
Numeri 4:6...oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví. Na ni pak položí přikrývku z odolných usní a navrch rozprostřou...
Numeri 4:10...veškerým náčiním do pokrývky z odolných usnípoloží na nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehoz z...
Numeri 4:12...látky, přikryjí je pokrývkou z odolných usnípoloží na nosítka. Pak vyberou z oltáře popel, prostřou na...
Numeri 4:14...na oltáři přehoz z purpurové látky a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho...
Numeri 7:10... přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcenípoložili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: "...
Numeri 16:7...do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je svatý....
Numeri 16:18...kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na  položili kadidlo a postavili se ke vchodu do Stanu...
Deuteronomium 25:2... Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej  položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik...
Deuteronomium 26:10...země, kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš před Hospodina, svého Boha, pokloníš se před ním....
Jozue 2:14... kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale...
Jozue 10:24... kteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sempoložte si nohu na šíji těch králů!" Přicházeli tedy a...
Jozue 22:25...Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem co do...
Jozue 24:7...jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu, přihnal na moře a zatopil je. Na...
Soudců 6:19... vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dubpoložil to před něj. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso...
Soudců 6:20...Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chlebypolož je zde na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon...
Soudců 20:19..."První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstalipoložili se proti Gibeji. Zatímco se ale před Gibeou...
Růt 4:16...vzácnější než sedm synů!" Noemi pak vzala dítěpoložila si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkaly:...
1. Samuel 6:15... i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho velikého kamene. Obyvatelé Bet-šemeše...
1. Samuel 9:24...tedy vytáhl kýtu i s tím, co bylo na , a položil ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl...
1. Samuel 19:13...dal na útěk a uprchl. Míkal vzala sochu bůžkapoložila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí...
1. Královská 6:37...cedrových trámů. Základy Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci ziv. Jedenáctého roku v...
1. Královská 17:19... vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k Hospodinu: "Hospodine,...
1. Královská 17:21... chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu: "Prosím, Hospodine,...
1. Královská 18:23... si z nich jednoho vyberou, rozporcují hopoloží na dříví, ale je nezapalují. připravím toho...
1. Královská 18:33...dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býkapoložil na dřevo a řekl: "Naplňte čtyři džbery vodou a...
2. Královská 4:21...poledne umřel v náručí. Vynesla ho nahorupoložila na lůžko Božího muže, zavřela za sebou a odešla....
2. Královská 4:29...a ani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl pak polož chlapci na tvář." Chlapcova matka ale prohlásila:...
2. Královská 4:31...A tak vstal a šel s . Gehazi vyrazil napředPoložil chlapci hůl na tvář, ale ten ani nehlesl, ani se...
2. Královská 4:34...modlit k Hospodinu. Potom vstal a šel k chlapciPoložil se na něj, ústa na ústa, oči na oči, dlaně na dlaně...
2. Královská 4:35...po domě sem a tam. Opět k němu přistoupilpoložil se na něj. Tu chlapec kýchl, pak znovu, celkem...
2. Královská 6:8... poradil se se svými služebníky a řekl: "Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal...
2. Královská 13:16...luk a šípy." Když je přinesl, Elíša mu řekl: "Polož ruku na luk." A když to udělal, Elíša položil své...
2. Královská 16:17...sňal z bronzových býků, na nichž spočívalo, a položil je na kamenné dláždění. Aby se zalíbil asyrskému...
2. Letopisů 3:3...čtvrtého roku své vlády. Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku a 20...
Ezdráš 3:11...Jeho láska k Izraeli trvá navěky!" Když byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě...
Ezdráš 5:16...na svém původním místě!' Šešbacar tedy přišelpoložil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od doby se ...
Ezdráš 7:27... Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův chrám v...
Nehemiáš 2:12...několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata...
Nehemiáš 7:5...málo a chyběly obnovené domy. Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostáře i...
Job 9:33...vstoupil prostředník, který by na nás oba ruku položil! Ten by snad jeho hůl ode odvrátil, abych nebyl...
Job 21:5...tak? Pohleďte na a zděste se, ruku na ústa si položte! Vždyť i , když na to pomyslím, celý se třesu...
Job 38:6...Do čeho jsou zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen úhelný, když jitřní hvězdy sborem...
Job 40:32...ho harpunami do hlavy? Opovaž se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a to nezkusíš! Nikdo proti...
Žalmy 47:4...na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba...
Žalmy 62:10...jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic! Nespoléhejte na...
Žalmy 110:1..."Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne:...
Žalmy 139:5...i zpředu jsi obklopil, svou dlaň jsi na  položil. Takové poznání je nad chápání - je příliš...
Žalmy 140:6...léčku, upletli na síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi...
Izaiáš 42:1... jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet,...
Izaiáš 51:13... svého Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřelpoložil základy země. Denně žiješ v stálé hrůze před hněvem...
Izaiáš 51:16...- , jenž jsem nebe zasadil a základy země položil, říkám Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se, probuď se,...
Izaiáš 54:11... vybuduji tyrkysovými kameny, za základ položím ti safíry. Z rubínů vytvořím tvé cimbuří, tvé brány...
Jeremiáš 15:17...s nimi. Sedím sám, protože jsi na ruku položil a naplnil nevolí. Proč bolest nikdy nekončí,...
Ezechiel 3:20...od své spravedlnosti a bude páchat bezprávípoložím mu do cesty překážku a zemře. Protožes ho nevaroval...
Ezechiel 4:1...vzbouřenců." "Synu člověčí, vezmi si cihlupolož ji před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém. Potom je...
Ezechiel 17:4...z jeho špičky a odnesl do kupecké země, kde ho položil ve městě obchodníků. Potom vzal semeno z země a...
Ezechiel 32:32...země živých a farao se všemi svými hordami bude položen mezi neobřezance padlé mečem, praví Panovník...
Ezechiel 39:21...národy uvidí, jak vykonám svůj soud a jak na  položím svou ruku. Od toho dne nadále bude dům Izraele...
Ezechiel 43:24...mladého býčka bez vady a berana bez vadyPoložíš je před Hospodinem, kněží je posypou solí a obětují...
Daniel 3:28...se dokonce i královskému rozkazu a raději by položili život, než aby sloužili a klaněli se jinému bohu,...
Zachariáš 5:11... "Vystavějí mu tam dům, a bude hotovpoloží ho v něm na podstavec." Znovu jsem zvedl oči a hle...
Zachariáš 8:9...slova z úst proroků, a to ode dne, kdy byly položeny základy domu Hospodina zástupů. Ano, lidé i...
Matouš 12:18... můj milovaný, kterého jsem si oblíbil. Na něj položím svého Ducha, on oznámí spravedlnost národům. Nebude...
Matouš 21:7...jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkempoložili na pláště a posadili ho na . Veliký zástup...
Matouš 22:44...Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být...
Marek 12:36...Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být...
Marek 16:6...z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili. Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás...
Lukáš 2:7...svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenekpoložila do jeslí, protože v hostinci pro nebylo místo....
Lukáš 5:18...člověka. Snažili se ho vnést dovnitřpoložit před něj, ale když kvůli davu nenašli jinou možnost...
Lukáš 14:29...náklad, zda na její dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo...
Lukáš 20:43...Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být...
Jan 9:15... Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl. "Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím," odpověděl...
Jan 10:18... Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem...
Jan 11:34...v duchu a rozrušen se zeptal: "Kam jste ho položili?" "Pojď se podívat, Pane," řekli mu. Ježíš se...
Jan 13:37..."Pane, proč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe život!" "Položíš za život?" opáčil Ježíš...
Jan 13:38...teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe život!" "Položíš za život?" opáčil Ježíš. "Amen, amen, říkám ti:...
Jan 15:13...miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé,...
Jan 20:27...se slovy: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej se na ruce. Natáhni ruku a vlož...
Skutky 2:35...Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil...
Skutky 4:37...z Kypru, prodal své pole, přinesl penízepoložil je k nohám apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš...
Skutky 5:2...s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přineslpoložil k nohám apoštolů. Petr mu na to řekl: "Ananiáši, to...
Skutky 9:37...těch dnech však onemocněla a zemřela. Omyli jipoložili do horní místnosti. Lydda je blízko Joppy, a když...
Skutky 13:29... co o něm bylo psáno, sňali jej z křížepoložili do hrobu. Bůh jej ale vzkřísil z...
Skutky 19:6...ve jménu Pána Ježíše. Když pak na Pavel položil ruce, sestoupil na Duch svatý, takže začali...
1. Korintským 3:10... jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý však ...
1. Korintským 3:11... dává pozor, jak na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to...
1. Korintským 15:25...Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž...
1. Korintským 15:27... jenž bude přemožen, je smrt. Vždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem říká, že je mu všechno...
Židům 1:13..."Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové...
Židům 2:8...jej, k jeho nohám jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď...
Židům 10:13...pravici. Od doby čeká, mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou obětí přivedl ty, které...
1. Jan 3:16... Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za...
Zjevení 1:17... padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na  položil svou pravici a řekl: "Neboj se. jsem Ten první i...
Zjevení 8:3...kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem, a dým kadidla...

Slova obsahující polož: nepoloží (2) nepoložil (1) polož (9) položen (3) položeni (2) položení (2) položenou (1) položeny (2) položí (11) položil (45) položila (4) položili (13) položím (15) položíme (1) položíš (5) položit (5) položte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |