Polnice

Hledám varianty 'polnice' [ polnicí (2) polnici (6) polnicemi (1) polnice (19) polnic (1) ]. Nalezeno 29 veršù.
Job 39:24... Chvěje se vzrušením, hltá dálky, když zazní polnice, nic ho nezdrží. Při každém zatroubení řehtá:...
Izaiáš 18:3...na horách zdviženou korouhev, slyšte, jak troubí polnice! Toto mi řekl Hospodin: Ze svého místa se budu...
Izaiáš 58:1...z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho...
Jeremiáš 4:5... rozhlaste v Jeruzalémě, po celé zemi troubí polnice, volejte ze všech sil a říkejte: ‚Shromážděte se!...
Jeremiáš 4:19...- nemohu zůstat mlčet! Slyšíš, duše, hlas polnice? Troubí na poplach, do boje! Pohromu stíhá pohroma,...
Jeremiáš 4:21...válečné prapory? Jak dlouho uslyším troubit polnici? "Můj lid se musel zbláznit - neznají. Jsou...
Jeremiáš 6:17...jsem nad vámi strážné: Dávejte pozor na zvuk polnice. Vy jste však řekli: ‚Nechceme!' Proto, národy,...
Jeremiáš 42:14...do Egypta! Tam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme hladovět; tam chceme bydlet!' - nuže,...
Jeremiáš 51:27..." Zvedněte v zemi korouhev! mezi národy zazní polnice! Připravte národy proti němu do boje, svolejte na...
Ezechiel 33:3...Jakmile uvidí, že na tu zem jde meč, zatroubí na polnici a všechny varuje. Když někdo uslyší zvuk polnice,...
Ezechiel 33:4...polnici a všechny varuje. Když někdo uslyší zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč přijde a zabije ho,...
Ezechiel 33:5...ho, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho krev padne na něj....
Ezechiel 33:6...strážce uvidí, že jde meč, ale nezatroubí na polnici, aby lid varoval, a meč přijde a někoho z nich...
Ozeáš 5:8... V Gibeji na roh zatrubte, v Rámě zazní polnice, na poplach v Bet-avenu zakřičte: "Benjamíne, jdou...
Ozeáš 8:1...tak vztekle mluvili, v Egyptě se jim vysmějí!  Polnici na rty! Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se...
Joel 2:1...širé pastviny spolkl oheň! na Sionu troubí polnice, na svaté hoře poplach vyhlaste! Všichni...
Joel 2:15...pro Hospodina, vašeho Boha. na Sionu troubí polnice, vyhlaste půst, všechny svolejte! Shromážděte lid,...
Zachariáš 9:14...vyrazí jeho šíp. Panovník Hospodin zatroubí na polnici a vyrazí v jižní vichřici. Hospodin zástupů jim...
Matouš 24:31...slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových...
1. Korintským 14:8...tóny, jak kdo poznat, co se hraje? A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje?...
1. Korintským 15:52...budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. zatroubí, mrtví budou...
1. Tesalonickým 4:16... Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou...
Židům 12:19...ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, k troubení polnice a k hlasu znějícímu tak, že když jej slyšeli,...
Zjevení 1:10...a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi...
Zjevení 4:1...hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím: "Vystup...
Zjevení 8:2... kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a...
Zjevení 8:6...a zemětřesení. Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení. Když zatroubil...
Zjevení 8:13...země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své polnice!" Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu,...
Zjevení 9:14...je před Boží tváří, jak řekl šestému andělupolnicí: "Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u...

Slova obsahující polnice: polnice (19) polnicemi (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |