Polních

Hledám varianty 'polních' [ polních (2) polní (39) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 1:24...živočichů: různé druhy dobytka, drobné havětipolní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní...
Genesis 1:25...zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh...
Genesis 1:30...semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi,...
Genesis 2:5...učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na...
Genesis 2:19..." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi...
Genesis 2:20...všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.)...
Genesis 3:1...byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten...
Genesis 3:18...bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se...
Genesis 9:2... naplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po...
Genesis 9:10... jež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří - se vším živým, co vyšlo z archy. Uzavírám s...
Exodus 9:22...spustí krupobití - na lidi, dobytek i na každou polní rostlinu v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a...
Exodus 9:25...na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní rostliny to krupobití potlouklo a polámalo všechno...
Exodus 10:15...celém Egyptě nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní byliny. Farao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona....
Exodus 23:11...ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicí a svým olivovím....
Leviticus 25:31...obehnány hradbou, se však budou počítat za polní půdu; bude pro platit právo vykoupení a v létě...
Deuteronomium 20:19...z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za hradbu? Smíš...
2. Královská 8:6... dostane zpátky všechen majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země, dodnes!"...
2. Královská 19:26...bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na střechách -...
Job 40:20...odvádějí povinný poplatek, poblíž dovádí všechna polní zvěř. Do stínu trnovníků ulehne, v rákosí bažin...
Žalmy 8:8...vše. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje...
Žalmy 80:14...kolemjdoucí trhat směl? Lesní kanci ji rozrylipolní zvířata ji spásají! Bože zástupů, navrať se, pohlédni...
Žalmy 103:15...v paměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si. Poryvem větru ale mizí pryč, nezbude...
Žalmy 104:11...do údolí, aby proudily mezi horami, všechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich žízeň...
Izaiáš 37:27...bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na střechách -...
Izaiáš 40:6...člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane...
Izaiáš 56:9...další, k těm, kdo byli shromážděni. Všechna polní i lesní zvířata, pojďte žrát! Strážní Izraele jsou...
Jeremiáš 27:6...Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokoncepolní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi...
Jeremiáš 28:14... Ti všichni mu budou sloužit stejně jako polní zvěř, kterou mu podrobím." Prorok Jeremiáš tehdy...
Jeremiáš 40:7...lidem, který směl zůstat v zemi. Když všichni polní velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král...
Jeremiáš 40:13...a ovoce. Jochanan, syn Kareachův, a také ostatní polní velitelé přišli za Gedaliášem do Micpy a říkali mu:...
Ezechiel 36:30... na vás hlad. Rozmnožím ovoce na stromechpolní úrodu, abyste mezi národy nesnášeli hanbu kvůli...
Ozeáš 4:3...země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpánpolní zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami...
Joel 2:22...Hospodin vykonal věci veliké, se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas budou zelené, stromy ponesou...
Matouš 6:28...si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám...
Matouš 6:30...jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece,...
Skutky 10:12...spouští na zem. V byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl...
Skutky 11:6...jsem se do podíval a spatřil jsem čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazy a ptáky. Tehdy jsem uslyšel...
Jakub 1:10...a bohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ. Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a...
1. Petr 1:24...člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |