Polem

Hledám varianty 'polem' [ polím (2) polích (10) polí (10) poli (89) polem (3) pole (125) ]. Nalezeny 222 verše.
Genesis 4:8...ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela...
Genesis 23:9...dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve...
Genesis 23:11...jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm. Dávám...
Genesis 23:13...bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám svou mrtvou...
Genesis 23:17...šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní stojící na...
Genesis 23:19...Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemi...
Genesis 23:20...(což je Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do...
Genesis 24:63...totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet...
Genesis 24:65...služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl služebník....
Genesis 25:9...v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na poli Efrona Chetejského, syna Cocharova, na poli, jež...
Genesis 25:10...na poli Efrona Chetejského, syna Cocharova, na poli, jež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován...
Genesis 25:29... Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezaupole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi...
Genesis 27:3...prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou oblíbenou...
Genesis 27:5...se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému...
Genesis 27:27...blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedypolíbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu...
Genesis 29:2...východních národů. Když se rozhlédl, spatřilpoli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna...
Genesis 30:14... Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná jablíčka mandragory a přinesl je své...
Genesis 30:16...od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracelpole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou!...
Genesis 31:4..." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že ...
Genesis 33:19...v kanaánské zemi a utábořil se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova...
Genesis 34:5...dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec...
Genesis 34:7...s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synovépole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi...
Genesis 34:28...brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy...
Genesis 37:7..."Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše...
Genesis 39:5...požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě....
Genesis 41:48... V každém městě ukládal potraviny z okolních polí. Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako...
Genesis 47:20...v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro...
Genesis 47:24...faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti." Tehdy...
Genesis 49:29...lidu, pochovejte k mým otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, do jeskyně na poli Makpela, která...
Genesis 49:30...na poli Efrona Chetejského, do jeskyně na poli Makpela, která leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na...
Genesis 49:32...i jeho ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových...
Genesis 50:13...ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli Makpela naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od...
Exodus 1:14...dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král...
Exodus 8:9...Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil...
Exodus 9:19... Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo...
Exodus 9:21...nevzal k srdci, nechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi,...
Exodus 9:25...zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní rostliny...
Exodus 10:5... ožerou i všechny stromy, které vám raší na poli. Naplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy...
Exodus 16:25...dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne...
Exodus 22:4...- nahradí to dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na...
Exodus 22:5... takže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole, musí ten, kdo požár způsobil, nahradit škodu. Když...
Exodus 22:30... svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." "Neroznášej pomluvy. Nepomáhej...
Exodus 23:16...své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci roku, když z...
Leviticus 17:5...přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu...
Leviticus 19:9...budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani...
Leviticus 19:19...spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej své pole dvojím druhem semene. Nenos roucho z dvojího druhu...
Leviticus 23:22...budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo; nech...
Leviticus 25:3...sobotní odpočinek. Šest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu....
Leviticus 25:4...sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole neosívej a neprořezávej svou vinici. To, co se ti samo...
Leviticus 25:12...svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému...
Leviticus 27:17...plochu osetou chomerem ječmene. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně....
Leviticus 27:18...milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let...
Leviticus 27:19... takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě...
Leviticus 27:20...peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být...
Leviticus 27:21... nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole...
Leviticus 27:22...kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz...
Leviticus 27:24...cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako...
Numeri 16:14...mlékem a medem' jsi nás nedovedl, žádnépole a vinici' jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm...
Numeri 19:16...uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho...
Numeri 20:17...Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme...
Numeri 21:22..."Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme...
Numeri 22:23...s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. Balaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na cestu....
Deuteronomium 5:21...bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď svému...
Deuteronomium 14:22...úrody své setby, která každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako...
Deuteronomium 22:25...zlo! Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na poli, znásilní ji a vyspí se s , pak zemře jen ten muž...
Deuteronomium 22:27...napadne a zavraždí svého bližního. Byla přece na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo...
Deuteronomium 24:19... abys činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí a zapomeneš na poli snop, nevracej se...
Deuteronomium 28:3...Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého...
Deuteronomium 28:16...Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš i na poli. Prokletá tvá nůše i tvá díže...
Deuteronomium 28:38...za strašáka, pořekadlo a posměšek. I když na poli zaseješ spoustu zrní, sklidíš málo; sežerou je kobylky...
Deuteronomium 32:13...s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel, olejem ze...
Jozue 15:18...ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádápole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys...
Jozue 21:12...s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka). Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví...
Jozue 24:32...z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova...
Soudců 1:14...ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádápole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys...
Soudců 9:32...se v noci se svým vojskem vyprav a ukryj sepolích do zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš na město....
Soudců 9:42...ze Šechemu. Druhého dne Šechemští vyšli do polí. Když se to dozvěděl Abimelech, vzal své vojsko,...
Soudců 9:43... rozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohypolích. Když viděl, že lidé opravdu vycházejí z města,...
Soudců 9:44...dva oddíly přepadly všechny, kdo bylipolích, a pobily je. Abimelech útočil na město celý den, ...
Soudců 13:9...anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž Manoach s právě nebyl, a tak se dala...
Soudců 19:16... A hle, jeden stařík se večer vracel z práce na poli. Pocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako...
Soudců 20:31...předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele...
Růt 2:2...Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, ...
Růt 2:3..." odpověděla Noemi. Šla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil...
Růt 2:8..."Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné pole. Neodcházej odsud, ale drž se u mých děveček. Sleduj,...
Růt 2:9... ale drž se u mých děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu, se ...
Růt 2:17...ni. Jen sbírá, neokřikujte ji!" A tak na tom poli paběrkovala do večera. Co nasbírala, potom...
Růt 2:22...budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela...
Růt 4:3...z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si...
Růt 4:4... před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je nevykoupíš, vyjádři se,...
Růt 4:5...dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rút, vdovu po mrtvém, abys tomu...
Růt 4:6...- vždyť bych ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při...
1. Samuel 4:2...se boj a Filištíni je porazili; pobilipoli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil...
1. Samuel 6:14... ten pohled je rozradostnil. Vůz dojel poli Jošuy Betšemešského a zastavil tam u velikého kamene....
1. Samuel 6:18...Hospodinovu truhlu, je toho svědkem dodnes na poli Jošuy Betšemešského. Hospodin ale srazil ty obyvatele...
1. Samuel 8:12...tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět...
1. Samuel 8:14...pekly a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům. Vaši setbu i...
1. Samuel 11:5...pláče. Saul se právě vracel se svým dobytkempole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli...
1. Samuel 14:15...vojsko zachvátila hrůza. Jak v táboře, tak na poli, jak mezi hlídkami, tak v oddílech nájezdníků se...
1. Samuel 19:3...se a zůstaň v úkrytu. půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povím,...
1. Samuel 20:5...u jídla. Nech ale odejít a skrýt se venku na poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne ...
1. Samuel 22:7...před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a vinice? Copak z vás všech udělá velitele tisíců a...
2. Samuel 1:21...- deště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů byl pohaněn, štít Saulův,...
2. Samuel 2:16...a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni společně. Proto se tomu místu u Gibeonu říká Chelkat-curim,...
2. Samuel 10:8... Rechobu, Iš-tobu a Maaky zaujali postavenípoli. Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu,...
2. Samuel 11:11...zůstávají pod stany; také můj pán Joáb tábořípoli s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst...
2. Samuel 11:23...podnikli protiútok, vyrazili za námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět k bráně. Vtom začali...
2. Samuel 14:6... Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a...
2. Samuel 14:30...Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho...
2. Samuel 14:31...domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za...
2. Samuel 18:6...velitelům ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese a...
2. Samuel 19:30... těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno,"...
2. Samuel 20:12...ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu z cesty do pole a hodil přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo...
2. Samuel 23:11... Filištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk. Šama se...
2. Samuel 23:12...na útěk. Šama se ale postavil doprostřed toho pole, uhájil je a Filištíny odrazil. Hospodin tehdy...
1. Královská 2:26...král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes nenechám zemřít,...
2. Královská 4:18...povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!"...
2. Královská 7:12...že hladovíme, a tak opustili tábor a skryli sepoli. Říkají si: ‚ vyjdou z města, zajmeme je živé a...
2. Královská 9:25...na podlahu svého vozu. "Vezmi ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu svému pobočníku...
2. Královská 9:26...včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli, praví Hospodin.' Takže ho vezmi a pohoď na tom poli,...
2. Královská 9:37...Mrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na jizreelském poli, aby nikdo nemohl říci: To byla Jezábel.'" Achab měl...
2. Královská 18:17...strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli. Volali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim,...
2. Královská 25:12...nechal, aby se někdo staral o vinice a oral pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i...
1. Letopisů 6:41...zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolíPole u města s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův...
1. Letopisů 11:13...kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny...
1. Letopisů 11:14...dalo na útěk. Oni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a Filištíny pobili. Tak jim Hospodin...
1. Letopisů 19:9... kteří přišli s nimi, zaujali postavenípoli. Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a...
1. Letopisů 27:25...odpovídal Azmavet, syn Adielův; za příjmypolí, měst, vesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův;...
1. Letopisů 27:26...Jonatan, syn Uziášův; za zemědělské práce na polích Ezri, syn Kelubův; za vinice Šimei Rámatský; za...
2. Letopisů 26:23...u svých předků, pochovali ho poblíž jeho otců na poli u královské hrobky. Řekli si totiž: "Byl přece...
Nehemiáš 5:3...co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu...
Nehemiáš 5:4...si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou...
Nehemiáš 5:5... jsou v porobě a my jsme bezmocní; vždyť naše pole a vinice nám nepatří." Když jsem uslyšel jejich...
Nehemiáš 5:11... toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a také úrok z peněz, z obilí,...
Nehemiáš 13:10...i zpěváci konající bohoslužbu uchýlili ke svým polím. Vytkl jsem to hodnostářům. "Jak to že je zanedbáván...
Job 5:23...mít strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém...
Job 24:6...potravu pro děti shánějí na pláních. Sklízejí na poli, které jim nepatří, paběrkují na vinicích lidí zlých....
Žalmy 72:16...se vlní, jeho města kvetou jak tráva na poli! jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho...
Žalmy 78:12... Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanském. Rozdělil moře, převedl je, vody postavil...
Žalmy 78:43... Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev...
Žalmy 107:37...hladověli, aby založili město k bydlení. Oseli pole, vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitek....
Přísloví 12:11... srdce darebáků je ale bezcitné. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny....
Přísloví 23:10...slov jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníky, od pole sirotků dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocný...
Přísloví 24:30...skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o rozum - všechno...
Přísloví 28:19...křivolakou cestou, náhle upadne. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo honí vidiny....
Kazatel 5:8...jsou nad nimi. Úrodu země si dělí všichni, na poli přece vydělá i král. Kdo miluje peníze, peněz se...
Píseň 7:12...a jeho touha patří mně! Pojď, milý můj, do polí pojďme, mezi trsy heny budem nocovat! Ráno si...
Izaiáš 1:8...jako chýše vprostřed vinice, jako budkapoli okurek, jak město, jež se obléhá. Kdyby z nás Hospodin...
Izaiáš 5:8...Běda vám, kdo skupujete dům za domem a spojujete pole s polem, takže nezbývá místo pro jiné - copak jste...
Izaiáš 7:3...strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, a řekneš mu: Zůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit...
Izaiáš 16:8...bědujte - ach, tak zdrceni! V Chešbonu totiž pole zvadla tak jako v Sibmě vinná réva. Vládci národů...
Izaiáš 28:24...aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své? Copak jakmile urovná ornici, nezasívá kopr,...
Izaiáš 32:12...se na bedrech! Tlučte se v prsa nad výtečnými poli, nad úrodnými vinicemi, nad zemí mého lidu truchlete -...
Izaiáš 36:2...strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, vyšel k němu správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův,...
Izaiáš 55:12...vstříc, tleskat vám budou všechny stromy na polích. Místo křoví pak vyroste cypřiš a myrta místo...
Jeremiáš 4:17...se rozkřiknou!' Obklíčili Jeruzalém jako hlídači pole, neboť se vzbouřil proti mně, praví Hospodin. To ty...
Jeremiáš 6:12...své dny. Jejich domy pak připadnou jiným spolupoli a ženami, vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí v této...
Jeremiáš 6:25...když na rodičku přijdou bolesti. Nevycházejte na pole! Na cestu nevyrážejte! Nepřítel třímá meč! Hrůza všude...
Jeremiáš 8:10...moudře? Proto dám jejich ženy jiným a jejich pole uchvatitelům. Vždyť od nejmenších po největší každý...
Jeremiáš 9:21...praví Hospodin: Lidské mrtvoly leží jako hnůj na poli, jako za žencem padlé klasy, jež nikdo nesklidí." Tak...
Jeremiáš 10:5...nekácel. Ty modly jsou jako strašáci v okurkovém poli. Neumějí mluvit a musejí se nosit, protože nechodí....
Jeremiáš 12:4...bude země vysychat a vadnout všechna zeleň na poli? Jak dlouho bude zvěře i ptáků ubývat, protože...
Jeremiáš 12:10... se nažere! Mou vinici zničí mnozí pastýři,  pole podupou; překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušť...
Jeremiáš 13:27... Viděl jsem tvé nechutnosti na kopcích i v polích. Běda ti, Jeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš...
Jeremiáš 18:14...provádí tu nejhroznější věc! Mizí snadpole kamení nebo z Libanonu sníh? Vysychají snad mezi...
Jeremiáš 26:18...- ‚Tak praví Hospodin zástupů: Sion bude jak pole rozorán, z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové...
Jeremiáš 32:7... syn tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si  pole v Anatotu. Jako příbuzný na něj máš předkupní právo.'"...
Jeremiáš 32:8...můj bratranec Chanamel a řekl mi: "Koupil bys  pole v Anatotu v kraji Benjamín? Jako příbuzný na něj máš...
Jeremiáš 32:9...jsem, že je to slovo Hospodinovo, a tak jsem to pole v Anatotu od svého bratrance Chanamela koupil za 17...
Jeremiáš 32:15...‚V této zemi se znovu budou kupovat domypole i vinice!'" Poté, co jsem ten kupní list předal...
Jeremiáš 32:25...rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za stříbrem!'" Tehdy Jeremiáš...
Jeremiáš 32:43...' nuže v této zemi se znovu budou kupovat pole. Budou se kupovat za peníze, kupní list se bude...
Jeremiáš 35:9... Nestavíme si obytné domy, nemáme vinice ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní...
Jeremiáš 39:10...v judské zemi a svěřil jim toho dne vinicepole. Ohledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar...
Jeremiáš 52:16...Nebuzardan zanechal, aby obdělávali vinicepole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i...
Pláč 4:9...na svá zranění, než ti, kdo nemají co sklidit na poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty byly...
Ezechiel 16:7...ti: ‚Žij!' Nechal jsem růst jako sazenicipoli, a tak jsi rostla a dospívala, ses vyvinula do...
Ezechiel 39:5...ptáky i divou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 39:10...s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dřívípolí ani ho kácet v lesích, protože budou topit zbraněmi....
Daniel 4:12... v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská rosa jej napájí a o pastvu se dělí se...
Daniel 4:20... v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli, jej nebeská rosa napájí a o pastvu se dělí se...
Ozeáš 10:4...sliby a jejich spory bují jako pelyněk na poli zoraném. Strachovat se budou samařští obyvatelé o to...
Ozeáš 12:12...býky? Z jejich oltářů budou kupy kamenípolích zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam...
Joel 1:10...Hospodinu sloužící se dali do truchlení. Zpustlo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej dochází....
Joel 1:11...pšenici a ječmeni - zničena byla sklizeň na poli! Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i...
Micheáš 2:2...páchají - vždyť si to mohou dovolit. Zatouží po poli a je zabírají, po domě a ho mají. Odírají muže i...
Micheáš 2:4...o svůj majetek! Ach, on mi bere, co je , naše pole dělí mezi proradné!'" A tak vám nikdo nevyměří...
Micheáš 3:12...neštěstí!" Nuže, právě kvůli vám bude Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové...
Abakuk 3:17...nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivypole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a...
Zachariáš 10:1...Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži;...
Matouš 13:24...království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho...
Matouš 13:27...přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?'...
Matouš 13:31...zrnko, které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když...
Matouš 13:36..."Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli." Odpověděl jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn...
Matouš 13:38...jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověkapole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a...
Matouš 13:44...je, jako když člověk najde poklad ukrytýpoli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno,...
Matouš 19:29...nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život....
Matouš 24:18...nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch...
Matouš 24:40...i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít...
Matouš 27:7..." Dohodli se tedy, že za koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu ...
Matouš 27:8...cizinců. Proto se mu dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali...
Matouš 27:10...ocenili synové Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin." Ježíš zatím stanul před...
Marek 10:29...nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nyní v tomto...
Marek 10:30...tolik domů a bratrů a sester a matek a dětípolí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život....
Marek 11:8...své pláště, jiní pak ratolesti, které nařezalipolích. Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali:...
Marek 13:16...do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech...
Marek 15:21...(otec Alexandra a Rufa) se právě vracelpole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž....
Lukáš 6:1...'" V sobotu se přihodilo, že procházel obilným polem. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnuli a jedli....
Lukáš 12:16...majetku." Potom jim vyprávěl podobenství: "Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu....
Lukáš 14:18...druhý začali vymlouvat. První řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na jít podívat. Prosím , omluv .'...
Lukáš 15:15...u jednoho občana země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusků, které...
Lukáš 15:25...A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal...
Lukáš 17:31...nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu...
Lukáš 23:26...jistého Šimona Kyrénského, který se vracelpole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za...
Skutky 1:18...službě." (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezly mu...
Skutky 1:19... Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé...
Skutky 4:34...nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli k...
Skutky 4:37...potěšení), levita původem z Kypru, prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů. Také...
Skutky 5:3...Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi...
Skutky 5:8...stalo. Petr řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla. "To jste...
1. Korintským 3:9... Jsme tedy Boží spolu-pracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle Boží milosti, jíž se mi dostalo,...
Jakub 5:4...jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! Žili...

Slova obsahující polem: polem (3) topolem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |