Poledne

Hledám varianty 'poledne' [ poledním (2) polední (1) poledni (3) poledne (30) polednách (1) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 18:1...pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když sedělpoledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle...
Genesis 43:25...obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josefpoledne přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten...
Deuteronomium 28:29...raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé snažení...
1. Samuel 11:9...vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo poledne k vám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátili a...
1. Samuel 11:11...ránem vpadli do tábora a pobíjeli Amonce do poledne. Nějací zbyli, ale ti se rozutekli, takže z nich...
2. Samuel 4:5...do Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechab a jeho...
1. Královská 18:26...ho a vzývali jméno Baalovo od rána do poledne: "Baali, vyslyš nás!" Neozval se ani hlásek, žádná...
1. Královská 18:27...poskakovali kolem oltáře, který udělali. Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte hlasitěji,...
1. Královská 18:29...noži a oštěpy, z nich crčela krev. Minulo poledne a oni stále pokračovali ve svém křepčení do doby...
1. Královská 20:16...izraelské vojsko a bylo jich 7 000. Vytáhlipoledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými...
2. Královská 4:20...mládenci, a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo poledne umřel v náručí. Vynesla ho nahoru a položila na...
Nehemiáš 8:3...na prostranství u Vodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět....
Job 5:14...on podvrací. Uprostřed dne tma je zachvátí, v poledne budou tápat jako za noci. Před mečem jejich úst...
Job 11:17... jak voda odplyne z tvé paměti. Tvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se promění v svítání. Buď klidný,...
Žalmy 37:6...na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední. Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj...
Žalmy 55:18... Hospodin bude záchrana. Večer i ráno, taképoledne úpím a sténám - vyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto...
Žalmy 91:6... jež tmou se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po...
Píseň 1:7...z duše miluji, kde paseš stáda svá, kdepolednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých...
Izaiáš 16:3...se a rozhodněte - zastiň nás jako noc v pravé poledne! Ukryj běžence, nezrazuj vyhnance! Moábští běženci...
Izaiáš 58:10...tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledne. Tehdy Hospodin stále povede, nasytí tvou duši i...
Izaiáš 59:10...se plížíme podél zdi, šmátráme jako bez očí. O poledni klopýtáme jako v půlnoci, mezi siláky jsme jako...
Jeremiáš 6:4... ‚Připravte se k boji proti ! Zaútočímepoledni!' ‚Běda, den se nachýlil, večer vrhá dlouhý...
Jeremiáš 15:8...vdovy rozmnožím více než písek v mořích. V poledne na přivedu zhoubce, na matky i na mládence;...
Jeremiáš 20:16...vyvrátil. zrána slyší naříkavý pláč a v poledne bojový pokřik! Proč nezabil ještě v lůně, aby se...
Amos 8:9... praví Panovník Hospodin, nechám slunce zajítpoledne a zatemním zemi vprostřed dne. Vaše slavnosti...
Sofoniáš 2:4...bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude vyhnánpoledne, Ekron vykořeněn. Běda, obyvatelé Přímoří, národe...
Matouš 20:5... Dám vám spravedlivou odměnu.' A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž....
Matouš 27:45...i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním. V poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin. Okolo...
Marek 15:33...A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním. V poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne....
Lukáš 23:44... říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji." Okolo poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne....
Jan 4:6... unaven cestou, se u posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu,...
Jan 4:52...Odpověděli: "Horečka ho opustila včera hodinu po poledni." Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš...
Jan 19:14...to v den příprav před svátkem Velikonoc, kolem poledne. "Hle, váš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali...
Skutky 10:9...na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili...
Skutky 22:6... Když jsem se cestou blížil k Damašku, okolo poledne náhle obklopilo veliké světlo z nebe. Padl jsem...
Skutky 26:13... uviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než slunce a obklopilo i můj...
Zjevení 1:16...dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako sluncepoledne. Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako...

Slova obsahující poledne: dopoledne (1) odpoledne (10) poledne (30)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |