Pole

Hledám varianty 'pole' [ polím (2) polích (10) polí (10) poli (89) polem (3) pole (125) ]. Nalezeny 222 verše.
Genesis 4:8...ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela...
Genesis 23:9...dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve...
Genesis 23:11...jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm. Dávám...
Genesis 23:13...bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám svou mrtvou...
Genesis 23:17...šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní stojící na...
Genesis 23:19...Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemi...
Genesis 23:20...(což je Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do...
Genesis 24:63...totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet...
Genesis 24:65...služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl služebník....
Genesis 25:9...v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na poli Efrona Chetejského, syna Cocharova, na poli, jež...
Genesis 25:10...na poli Efrona Chetejského, syna Cocharova, na poli, jež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován...
Genesis 25:29... Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezaupole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi...
Genesis 27:3...prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou oblíbenou...
Genesis 27:5...se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému...
Genesis 27:27...blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedypolíbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu...
Genesis 29:2...východních národů. Když se rozhlédl, spatřilpoli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna...
Genesis 30:14... Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná jablíčka mandragory a přinesl je své...
Genesis 30:16...od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracelpole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou!...
Genesis 31:4..." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že ...
Genesis 33:19...v kanaánské zemi a utábořil se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova...
Genesis 34:5...dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec...
Genesis 34:7...s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synovépole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi...
Genesis 34:28...brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy...
Genesis 37:7..."Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše...
Genesis 39:5...požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě....
Genesis 41:48... V každém městě ukládal potraviny z okolních polí. Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako...
Genesis 47:20...v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro...
Genesis 47:24...faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti." Tehdy...
Genesis 49:29...lidu, pochovejte k mým otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, do jeskyně na poli Makpela, která...
Genesis 49:30...na poli Efrona Chetejského, do jeskyně na poli Makpela, která leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na...
Genesis 49:32...i jeho ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových...
Genesis 50:13...ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli Makpela naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od...
Exodus 1:14...dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král...
Exodus 8:9...Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil...
Exodus 9:19... Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo...
Exodus 9:21...nevzal k srdci, nechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi,...
Exodus 9:25...zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní rostliny...
Exodus 10:5... ožerou i všechny stromy, které vám raší na poli. Naplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy...
Exodus 16:25...dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne...
Exodus 22:4...- nahradí to dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na...
Exodus 22:5... takže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole, musí ten, kdo požár způsobil, nahradit škodu. Když...
Exodus 22:30... svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." "Neroznášej pomluvy. Nepomáhej...
Exodus 23:16...své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci roku, když z...
Leviticus 17:5...přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu...
Leviticus 19:9...budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani...
Leviticus 19:19...spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej své pole dvojím druhem semene. Nenos roucho z dvojího druhu...
Leviticus 23:22...budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo; nech...
Leviticus 25:3...sobotní odpočinek. Šest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu....
Leviticus 25:4...sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole neosívej a neprořezávej svou vinici. To, co se ti samo...
Leviticus 25:12...svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému...
Leviticus 27:17...plochu osetou chomerem ječmene. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně....
Leviticus 27:18...milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let...
Leviticus 27:19... takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě...
Leviticus 27:20...peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být...
Leviticus 27:21... nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole...
Leviticus 27:22...kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz...
Leviticus 27:24...cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako...
Numeri 16:14...mlékem a medem' jsi nás nedovedl, žádnépole a vinici' jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm...
Numeri 19:16...uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho...
Numeri 20:17...Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme...
Numeri 21:22..."Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme...
Numeri 22:23...s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. Balaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na cestu....
Deuteronomium 5:21...bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď svému...
Deuteronomium 14:22...úrody své setby, která každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako...
Deuteronomium 22:25...zlo! Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na poli, znásilní ji a vyspí se s , pak zemře jen ten muž...
Deuteronomium 22:27...napadne a zavraždí svého bližního. Byla přece na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo...
Deuteronomium 24:19... abys činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí a zapomeneš na poli snop, nevracej se...
Deuteronomium 28:3...Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého...
Deuteronomium 28:16...Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš i na poli. Prokletá tvá nůše i tvá díže...
Deuteronomium 28:38...za strašáka, pořekadlo a posměšek. I když na poli zaseješ spoustu zrní, sklidíš málo; sežerou je kobylky...
Deuteronomium 32:13...s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel, olejem ze...
Jozue 15:18...ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádápole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys...
Jozue 21:12...s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka). Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví...
Jozue 24:32...z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova...
Soudců 1:14...ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádápole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys...
Soudců 9:32...se v noci se svým vojskem vyprav a ukryj sepolích do zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš na město....
Soudců 9:42...ze Šechemu. Druhého dne Šechemští vyšli do polí. Když se to dozvěděl Abimelech, vzal své vojsko,...
Soudců 9:43... rozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohypolích. Když viděl, že lidé opravdu vycházejí z města,...
Soudců 9:44...dva oddíly přepadly všechny, kdo bylipolích, a pobily je. Abimelech útočil na město celý den, ...
Soudců 13:9...anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž Manoach s právě nebyl, a tak se dala...
Soudců 19:16... A hle, jeden stařík se večer vracel z práce na poli. Pocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako...
Soudců 20:31...předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele...
Růt 2:2...Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, ...
Růt 2:3..." odpověděla Noemi. Šla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil...
Růt 2:8..."Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné pole. Neodcházej odsud, ale drž se u mých děveček. Sleduj,...
Růt 2:9... ale drž se u mých děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu, se ...
Růt 2:17...ni. Jen sbírá, neokřikujte ji!" A tak na tom poli paběrkovala do večera. Co nasbírala, potom...
Růt 2:22...budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela...
Růt 4:3...z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si...
Růt 4:4... před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je nevykoupíš, vyjádři se,...
Růt 4:5...dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rút, vdovu po mrtvém, abys tomu...
Růt 4:6...- vždyť bych ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při...
1. Samuel 4:2...se boj a Filištíni je porazili; pobilipoli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil...
1. Samuel 6:14... ten pohled je rozradostnil. Vůz dojel poli Jošuy Betšemešského a zastavil tam u velikého kamene....
1. Samuel 6:18...Hospodinovu truhlu, je toho svědkem dodnes na poli Jošuy Betšemešského. Hospodin ale srazil ty obyvatele...
1. Samuel 8:12...tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět...
1. Samuel 8:14...pekly a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům. Vaši setbu i...
1. Samuel 11:5...pláče. Saul se právě vracel se svým dobytkempole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli...
1. Samuel 14:15...vojsko zachvátila hrůza. Jak v táboře, tak na poli, jak mezi hlídkami, tak v oddílech nájezdníků se...
1. Samuel 19:3...se a zůstaň v úkrytu. půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povím,...
1. Samuel 20:5...u jídla. Nech ale odejít a skrýt se venku na poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne ...
1. Samuel 22:7...před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a vinice? Copak z vás všech udělá velitele tisíců a...
2. Samuel 1:21...- deště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů byl pohaněn, štít Saulův,...
2. Samuel 2:16...a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni společně. Proto se tomu místu u Gibeonu říká Chelkat-curim,...
2. Samuel 10:8... Rechobu, Iš-tobu a Maaky zaujali postavenípoli. Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu,...
2. Samuel 11:11...zůstávají pod stany; také můj pán Joáb tábořípoli s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst...
2. Samuel 11:23...podnikli protiútok, vyrazili za námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět k bráně. Vtom začali...
2. Samuel 14:6... Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a...
2. Samuel 14:30...Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho...
2. Samuel 14:31...domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za...
2. Samuel 18:6...velitelům ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese a...
2. Samuel 19:30... těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno,"...
2. Samuel 20:12...ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu z cesty do pole a hodil přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo...
2. Samuel 23:11... Filištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk. Šama se...
2. Samuel 23:12...na útěk. Šama se ale postavil doprostřed toho pole, uhájil je a Filištíny odrazil. Hospodin tehdy...
1. Královská 2:26...král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes nenechám zemřít,...
2. Královská 4:18...povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!"...
2. Královská 7:12...že hladovíme, a tak opustili tábor a skryli sepoli. Říkají si: ‚ vyjdou z města, zajmeme je živé a...
2. Královská 9:25...na podlahu svého vozu. "Vezmi ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu svému pobočníku...
2. Královská 9:26...včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli, praví Hospodin.' Takže ho vezmi a pohoď na tom poli,...
2. Královská 9:37...Mrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na jizreelském poli, aby nikdo nemohl říci: To byla Jezábel.'" Achab měl...
2. Královská 18:17...strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli. Volali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim,...
2. Královská 25:12...nechal, aby se někdo staral o vinice a oral pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i...
1. Letopisů 6:41...zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolíPole u města s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův...
1. Letopisů 11:13...kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny...
1. Letopisů 11:14...dalo na útěk. Oni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a Filištíny pobili. Tak jim Hospodin...
1. Letopisů 19:9... kteří přišli s nimi, zaujali postavenípoli. Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a...
1. Letopisů 27:25...odpovídal Azmavet, syn Adielův; za příjmypolí, měst, vesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův;...
1. Letopisů 27:26...Jonatan, syn Uziášův; za zemědělské práce na polích Ezri, syn Kelubův; za vinice Šimei Rámatský; za...
2. Letopisů 26:23...u svých předků, pochovali ho poblíž jeho otců na poli u královské hrobky. Řekli si totiž: "Byl přece...
Nehemiáš 5:3...co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu...
Nehemiáš 5:4...si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou...
Nehemiáš 5:5... jsou v porobě a my jsme bezmocní; vždyť naše pole a vinice nám nepatří." Když jsem uslyšel jejich...
Nehemiáš 5:11... toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a také úrok z peněz, z obilí,...
Nehemiáš 13:10...i zpěváci konající bohoslužbu uchýlili ke svým polím. Vytkl jsem to hodnostářům. "Jak to že je zanedbáván...
Job 5:23...mít strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém...
Job 24:6...potravu pro děti shánějí na pláních. Sklízejí na poli, které jim nepatří, paběrkují na vinicích lidí zlých....
Žalmy 72:16...se vlní, jeho města kvetou jak tráva na poli! jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho...
Žalmy 78:12... Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanském. Rozdělil moře, převedl je, vody postavil...
Žalmy 78:43... Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev...
Žalmy 107:37...hladověli, aby založili město k bydlení. Oseli pole, vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitek....
Přísloví 12:11... srdce darebáků je ale bezcitné. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny....
Přísloví 23:10...slov jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníky, od pole sirotků dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocný...
Přísloví 24:30...skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o rozum - všechno...
Přísloví 28:19...křivolakou cestou, náhle upadne. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo honí vidiny....
Kazatel 5:8...jsou nad nimi. Úrodu země si dělí všichni, na poli přece vydělá i král. Kdo miluje peníze, peněz se...
Píseň 7:12...a jeho touha patří mně! Pojď, milý můj, do polí pojďme, mezi trsy heny budem nocovat! Ráno si...
Izaiáš 1:8...jako chýše vprostřed vinice, jako budkapoli okurek, jak město, jež se obléhá. Kdyby z nás Hospodin...
Izaiáš 5:8...Běda vám, kdo skupujete dům za domem a spojujete pole s polem, takže nezbývá místo pro jiné - copak jste...
Izaiáš 7:3...strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, a řekneš mu: Zůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit...
Izaiáš 16:8...bědujte - ach, tak zdrceni! V Chešbonu totiž pole zvadla tak jako v Sibmě vinná réva. Vládci národů...
Izaiáš 28:24...aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své? Copak jakmile urovná ornici, nezasívá kopr,...
Izaiáš 32:12...se na bedrech! Tlučte se v prsa nad výtečnými poli, nad úrodnými vinicemi, nad zemí mého lidu truchlete -...
Izaiáš 36:2...strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, vyšel k němu správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův,...
Izaiáš 55:12...vstříc, tleskat vám budou všechny stromy na polích. Místo křoví pak vyroste cypřiš a myrta místo...
Jeremiáš 4:17...se rozkřiknou!' Obklíčili Jeruzalém jako hlídači pole, neboť se vzbouřil proti mně, praví Hospodin. To ty...
Jeremiáš 6:12...své dny. Jejich domy pak připadnou jiným spolupoli a ženami, vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí v této...
Jeremiáš 6:25...když na rodičku přijdou bolesti. Nevycházejte na pole! Na cestu nevyrážejte! Nepřítel třímá meč! Hrůza všude...
Jeremiáš 8:10...moudře? Proto dám jejich ženy jiným a jejich pole uchvatitelům. Vždyť od nejmenších po největší každý...
Jeremiáš 9:21...praví Hospodin: Lidské mrtvoly leží jako hnůj na poli, jako za žencem padlé klasy, jež nikdo nesklidí." Tak...
Jeremiáš 10:5...nekácel. Ty modly jsou jako strašáci v okurkovém poli. Neumějí mluvit a musejí se nosit, protože nechodí....
Jeremiáš 12:4...bude země vysychat a vadnout všechna zeleň na poli? Jak dlouho bude zvěře i ptáků ubývat, protože...
Jeremiáš 12:10... se nažere! Mou vinici zničí mnozí pastýři,  pole podupou; překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušť...
Jeremiáš 13:27... Viděl jsem tvé nechutnosti na kopcích i v polích. Běda ti, Jeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš...
Jeremiáš 18:14...provádí tu nejhroznější věc! Mizí snadpole kamení nebo z Libanonu sníh? Vysychají snad mezi...
Jeremiáš 26:18...- ‚Tak praví Hospodin zástupů: Sion bude jak pole rozorán, z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové...
Jeremiáš 32:7... syn tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si  pole v Anatotu. Jako příbuzný na něj máš předkupní právo.'"...
Jeremiáš 32:8...můj bratranec Chanamel a řekl mi: "Koupil bys  pole v Anatotu v kraji Benjamín? Jako příbuzný na něj máš...
Jeremiáš 32:9...jsem, že je to slovo Hospodinovo, a tak jsem to pole v Anatotu od svého bratrance Chanamela koupil za 17...
Jeremiáš 32:15...‚V této zemi se znovu budou kupovat domypole i vinice!'" Poté, co jsem ten kupní list předal...
Jeremiáš 32:25...rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za stříbrem!'" Tehdy Jeremiáš...
Jeremiáš 32:43...' nuže v této zemi se znovu budou kupovat pole. Budou se kupovat za peníze, kupní list se bude...
Jeremiáš 35:9... Nestavíme si obytné domy, nemáme vinice ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní...
Jeremiáš 39:10...v judské zemi a svěřil jim toho dne vinicepole. Ohledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar...
Jeremiáš 52:16...Nebuzardan zanechal, aby obdělávali vinicepole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i...
Pláč 4:9...na svá zranění, než ti, kdo nemají co sklidit na poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty byly...
Ezechiel 16:7...ti: ‚Žij!' Nechal jsem růst jako sazenicipoli, a tak jsi rostla a dospívala, ses vyvinula do...
Ezechiel 39:5...ptáky i divou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 39:10...s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dřívípolí ani ho kácet v lesích, protože budou topit zbraněmi....
Daniel 4:12... v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská rosa jej napájí a o pastvu se dělí se...
Daniel 4:20... v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli, jej nebeská rosa napájí a o pastvu se dělí se...
Ozeáš 10:4...sliby a jejich spory bují jako pelyněk na poli zoraném. Strachovat se budou samařští obyvatelé o to...
Ozeáš 12:12...býky? Z jejich oltářů budou kupy kamenípolích zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam...
Joel 1:10...Hospodinu sloužící se dali do truchlení. Zpustlo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej dochází....
Joel 1:11...pšenici a ječmeni - zničena byla sklizeň na poli! Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i...
Micheáš 2:2...páchají - vždyť si to mohou dovolit. Zatouží po poli a je zabírají, po domě a ho mají. Odírají muže i...
Micheáš 2:4...o svůj majetek! Ach, on mi bere, co je , naše pole dělí mezi proradné!'" A tak vám nikdo nevyměří...
Micheáš 3:12...neštěstí!" Nuže, právě kvůli vám bude Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové...
Abakuk 3:17...nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivypole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a...
Zachariáš 10:1...Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži;...
Matouš 13:24...království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho...
Matouš 13:27...přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?'...
Matouš 13:31...zrnko, které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když...
Matouš 13:36..."Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli." Odpověděl jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn...
Matouš 13:38...jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověkapole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a...
Matouš 13:44...je, jako když člověk najde poklad ukrytýpoli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno,...
Matouš 19:29...nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život....
Matouš 24:18...nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch...
Matouš 24:40...i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít...
Matouš 27:7..." Dohodli se tedy, že za koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu ...
Matouš 27:8...cizinců. Proto se mu dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali...
Matouš 27:10...ocenili synové Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin." Ježíš zatím stanul před...
Marek 10:29...nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nyní v tomto...
Marek 10:30...tolik domů a bratrů a sester a matek a dětípolí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život....
Marek 11:8...své pláště, jiní pak ratolesti, které nařezalipolích. Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali:...
Marek 13:16...do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech...
Marek 15:21...(otec Alexandra a Rufa) se právě vracelpole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž....
Lukáš 6:1...'" V sobotu se přihodilo, že procházel obilným polem. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnuli a jedli....
Lukáš 12:16...majetku." Potom jim vyprávěl podobenství: "Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu....
Lukáš 14:18...druhý začali vymlouvat. První řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na jít podívat. Prosím , omluv .'...
Lukáš 15:15...u jednoho občana země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusků, které...
Lukáš 15:25...A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal...
Lukáš 17:31...nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu...
Lukáš 23:26...jistého Šimona Kyrénského, který se vracelpole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za...
Skutky 1:18...službě." (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezly mu...
Skutky 1:19... Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé...
Skutky 4:34...nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli k...
Skutky 4:37...potěšení), levita původem z Kypru, prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů. Také...
Skutky 5:3...Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi...
Skutky 5:8...stalo. Petr řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla. "To jste...
1. Korintským 3:9... Jsme tedy Boží spolu-pracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle Boží milosti, jíž se mi dostalo,...
Jakub 5:4...jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! Žili...

Slova obsahující pole: dekapole (2) dopoledne (1) heliopole (4) neapole (1) nepoleví (2) nepolevila (1) nepolevím (1) nepolevujte (1) nespolehliví (1) nikopole (1) odpoledne (10) odpoledních (1) pole (125) polednách (1) poledne (30) poledni (3) polední (1) poledního (1) poledním (2) polehává (1) polehávají (1) polehávat (1) polekal (1) polekali (2) polem (3) polena (1) poletí (1) poletujícího (1) poleze (1) polezeme (1) polezeš (1) polezou (1) poležíš (1) společenství (10) společné (8) společně (59) společného (8) společném (2) společnému (1) společnice (1) společníci (6) společník (4) společníka (1) společníkem (1) společníku (1) společníků (1) společníkům (2) společníky (7) společnost (1) společnosti (3) společnou (1) společný (1) spolehl (6) spolehla (1) spolehli (5) spolehlivá (2) spolehlivé (5) spolehlivě (2) spolehliví (3) spolehlivost (2) spolehlivý (3) spolehlivých (1) spolehne (1) spolehneš (1) spolehněte (1) spolehni (6) spolehnou (5) spolehnout (1) spolehnutí (1) spolek (3) topolem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |