Políbí

Hledám varianty 'políbí' [ políbit (1) políbím (3) políbili (1) políbila (3) políbil (14) políbí (1) polib (1) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 27:26...jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil...
Genesis 27:27...blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedypolíbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu...
Genesis 29:11...dal stádu svého strýce Lábana napít. Nato Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. A když řekl, že je...
Genesis 29:13...Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal hopolíbil a přivedl ho do svého domu. Když pak Jákob Lábanovi...
Genesis 31:28... s tamburínou a citerou. Nenechal jsi ani políbit syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl...
Genesis 32:1...na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstalpolíbil své vnuky i dcery a požehnal jim. Potom odešel a...
Exodus 4:27..." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží horypolíbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu...
Exodus 18:7...vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil sepolíbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se jim daří,...
Růt 1:9...Kéž vám oběma Hospodin nový domov a manžela." Políbila je na rozloučenou, ale ony se hlasitě rozplakaly....
Růt 1:14...rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale Rút se stále držela. "Pohleď,...
1. Samuel 10:1...Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavupolíbil ho. Pak řekl: "Hospodin právě pomazal za vůdce...
1. Samuel 20:41...David. Padl tváří k zemi a třikrát se poklonilPolíbili se navzájem a společně plakali, hlavně David. "Jdi...
2. Samuel 14:33...se před ním k zemi. Král pak Abšaloma políbil. Abšalom si později opatřil vůz, koně a padesát...
2. Samuel 15:5...poklonil, Abšalom k němu vztáhl ruku, objal hopolíbil. Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcům,...
2. Samuel 19:40...tak král se všemi svými lidmi překročil JordánPolíbil Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domů. Král...
2. Samuel 20:9...Amasu a pravou rukou ho uchopil za vousy, aby ho políbil. Amasa přitom nesledoval meč v Joábově druhé...
1. Královská 19:20...tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a hned půjdu za...
Žalmy 85:11...pravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí. Pravda ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe...
Píseň 8:1... matky kojeným! To bych na potkání směle políbila a nikdo by se na za to nezlobil. Vést bych ...
Matouš 26:48...si s nimi domluvil znamení: "Je to ten, kterého políbím. Toho se chopte." Ihned přistoupil k Ježíši a...
Matouš 26:49... Toho se chopte." Ihned přistoupil k Ježíšipolíbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl:...
Marek 14:44...s nimi měl smluvené znamení: "Je to ten, kterého políbím. Chopte se ho a veďte ho opatrně." Jakmile přišel,...
Marek 14:45..." Jakmile přišel, hned přistoupil k němupolíbil ho se slovy: "Rabbi!" V tu chvíli se na něj vrhli a...
Lukáš 22:47...jedním z Dvanácti. Přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil, ale ten mu řekl: "Jidáši, zrazuješ Syna člověka...

Slova obsahující políbí: políbí (1) políbím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |