Pokynům

Hledám varianty 'pokynům' [ pokyny (25) pokynům (1) pokynů (11) pokynu (1) pokynem (1) pokynech (1) pokyn (11) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 45:21...synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také...
Genesis 46:28... Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě do Gošenu. A když tam dorazili, Josef...
Exodus 16:4...na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne připravovat, co...
Exodus 16:28...budete odmítat zachovávat přikázání a  pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on...
Exodus 18:16...mezi stranami a oznamuji Boží ustanovenípokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré...
Exodus 18:20...němu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanovenípokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat....
Leviticus 6:2...Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť ...
Leviticus 26:46... jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákonypokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby...
Deuteronomium 17:10...Hospodin vyvolil. Pečlivě dodrž všechny jejich pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž poučí, a...
Deuteronomium 24:8...Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny pokyny levitských kněží. Pečlivě dodržujte, co jsem jim...
1. Samuel 15:24...to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď...
2. Samuel 11:19...zprávu o celém průběhu bitvy. Poslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále...
1. Královská 2:1...Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej...
2. Královská 22:3... syna Mešulamova, do Hospodinova chrámupokynem: "Jdi k nejvyššímu knězi, spočítá stříbro...
1. Letopisů 25:2...pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn. Z Jedutunových synů: Gedaliáš, Ceri, Ješajáš, Šimei,...
1. Letopisů 29:19...srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectvípokyny, aby vše vykonal a postavil ten palác, pro který...
2. Letopisů 23:18...kněžím a levitům, aby se podle Davidových pokynů s veselím a zpěvem starali o Hospodinův dům a...
2. Letopisů 29:25...chrámu levity s činely, lyrami a citerami podle pokynů Davida, králova vidoucího Gáda a proroka Nátana...
Ezdráš 3:10...Asafovi, s činely, aby chválili Hospodina podle pokynů izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a...
Ezdráš 4:21...a vybírali dávky, daně i poplatky. Proto vydejte pokyn k zastavení výstavby města, dokud nerozhodnu jinak....
Ezdráš 5:3...se svými společníky a ptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali...
Ezdráš 5:9...rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali...
Ezdráš 6:14...prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův. Na pokyn Boha Izraele a na pokyn perských králů Kýra, Dareia a...
Ester 2:23... Oba pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. Po nějaké době...
Ester 3:12...královští písaři. Přesně podle Hamanových pokynů se napsalo královým satrapům, místodržícím každé...
Ester 8:9...královští písaři. Přesně podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapům, místodržícím a...
Žalmy 119:20...Mou duši stále stravuje touha po tvých pokynech. Okřikuješ pyšné - jsou proklatí, od tvých...
Žalmy 119:30...svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectví, Hospodine,...
Žalmy 119:43...z úst slova věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a...
Žalmy 119:52...se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny, těmi se, Hospodine, vždycky utěším. Zuřivost ...
Žalmy 119:102...zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj učitel. Jak...
Žalmy 119:108... Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč svým pokynům. I když můj život stále visí na vlásku,...
Žalmy 119:175...žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce ztracená jsem zabloudil, hledej - jsem...
Přísloví 1:8... synu můj, otcovo poučení, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé hlavě budou,...
Přísloví 6:20... Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Navěky připoutej si je k srdci, okolo...
Jeremiáš 38:27...ho. On jim ale odpovídal přesně podle králových pokynů, a tak od něj odešli s nepořízenou. Nikdo z nich...
Matouš 2:12...a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země...
Matouš 2:22...se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a...
Matouš 10:5...zradil. Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města...
Matouš 11:1...o svou odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a...
Marek 6:39... řekli: "Pět - a dvě ryby." Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v hloučcích na zelené trávě....
Skutky 1:2...byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení...
Skutky 10:22...židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá slova...
1. Korintským 11:34...doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní pokyny vám dám, přijdu. Pokud jde o duchovní dary,...
1. Korintským 16:1... Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii: Prvního dne v...
Koloským 4:10...bratranec Marek (o něm jste dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej) a také Jesus...
2. Tesalonickým 3:4...o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán vede vaše srdce...
1. Timoteus 1:18...věky věků! Amen. Timoteji, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě zazněla. S...
Titus 1:5...dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. Takový člověk musí být...
Židům 12:25...ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od Toho,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |