Pokušení

Hledám varianty 'pokušení' [ pokušení (16) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 17:7...učinil. To místo pak pojmenoval Massa a MeribaPokušení a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že...
Žalmy 95:8... nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti, když pokoušeli vaši otcové....
Matouš 6:13...i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li totiž...
Matouš 26:41...Petrovi. "Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Odešel...
Marek 14:38...hodinu? Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Znovu...
Lukáš 4:13... svého Boha.'" Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost. Ježíš...
Lukáš 8:13... ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti,...
Lukáš 11:4... kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení." Potom jim řekl: "Kdo z vás přítele, za kterým...
Lukáš 17:1...řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pokušení, ale běda tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro...
Lukáš 22:40...místo, řekl jim: "Modlete se, abyste nepodlehli pokušení." Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na...
Lukáš 22:46...jim. "Vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení." Ještě to ani nedořekl a byl tu houf lidí v čele...
1. Korintským 10:13...pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný!...
Galatským 6:1...duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhých - tak naplníte...
1. Timoteus 6:9... Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb...
Židům 3:8... nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, v den pokušení na poušti. Vaši otcové dráždili a pokoušeli -...
Jakub 1:13...je však někdo pokoušen, nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |