Pokropí

Hledám varianty 'pokropí' [ pokropíš (5) pokropím (1) pokropil (8) pokropí (7) pokropen (2) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 24:6...krve, nalil ji do misek a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu...
Exodus 24:8...Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek krvepokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi...
Exodus 29:16...na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho krevpokropíš oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na...
Exodus 29:20...ruky a palec jejich pravé nohy. Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Poté vezmeš trochu krve,...
Leviticus 1:5...Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu...
Leviticus 1:11...oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom rozseká oběť na díly...
Leviticus 3:2...do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom z této pokojné...
Leviticus 3:8...Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z pokojné oběti přinese...
Leviticus 3:13...Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou...
Leviticus 7:2... kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude obětován všechen...
Leviticus 8:19...ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly...
Leviticus 8:24...pravé nohy. Zbytkem krve pak ze všech stran pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a všechen tuk...
Leviticus 9:12...oběť. Jeho synové mu podali krev a on  pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť...
Leviticus 9:18...oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z...
Leviticus 17:6... je obětují Hospodinu jako pokojné oběti. Kněz pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu...
Numeri 8:7...levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobempokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo...
Numeri 18:17...ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich krví pokropíš oltář a jejich tuk necháš dýmat jako ohnivou oběť,...
Numeri 19:13...člověk bude vyobcován z Izraele, neboť nebyl pokropen očistnou vodou. Bude nečistý, jeho nečistota...
Numeri 19:20... neboť poskvrnil Hospodinovu svatyni. Nebyl pokropen očistnou vodou; bude nečistý. Toto pro bude...
Žalmy 92:11...pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem  pokropíš. Uvidím pád těch, kdo špehují, o zkáze bídáků,...
Ezechiel 36:25...vás ze všech zemí a přivedu vás zpět do vlastiPokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší...
Židům 9:19...telat a kozlů s vodou, rudou vlnou a yzopempokropil knihu Zákona i všechen lid se slovy: "Toto je krev...
Židům 9:21...smlouvy, kterou s vámi Bůh uzavřel." Právě tak pokropil tou krví i stánek a všechno bohoslužebné náčiní....

Slova obsahující pokropí: pokropí (7) pokropím (1) pokropíš (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |