Pokrm

Hledám varianty 'pokrm' [ pokrmy (13) pokrmů (1) pokrmu (7) pokrmem (11) pokrmech (1) pokrm (61) ]. Nalezeny 93 verše.
Genesis 1:29...němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i...
Genesis 1:30... zkrátka všemu, co v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl...
Genesis 9:3...do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny....
Genesis 27:25...syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedl; přinesl mu také víno a on pil. Potom ho...
Genesis 49:20...však v patách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěná,...
Exodus 16:15..."To je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo...
Exodus 16:22...rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva omery na osobu. Všichni...
Exodus 16:31...lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý, a...
Exodus 16:32...to uchováno pro všechna vaše pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl...
Leviticus 3:11... Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle,...
Leviticus 3:16... Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří...
Leviticus 11:34...v bude nečisté a nádobu musíte rozbít. Každý pokrm, který přišel do styku s vodou z nádoby, bude...
Leviticus 11:47...čistým a nečistým a mezi povolenými a zakázanými pokrmy. Hospodin promluvil k...
Leviticus 21:6...svého Boha. Přinášejí Hospodinovy ohnivé obětipokrm svého Boha; proto jsou svatí. Nesmí se oženit s...
Leviticus 21:8...Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť Hospodin,...
Leviticus 21:17...měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo...
Leviticus 21:21... vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to...
Leviticus 21:22... aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem jístpokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů....
Leviticus 22:7...moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco...
Leviticus 22:11...otroci narození v jeho domě smí jíst z jeho pokrmu. Pokud se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude...
Leviticus 22:13...vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jístpokrmu svého otce jako za svého mládí. Žádný nepovolaný to...
Leviticus 22:25... Ani od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich...
Numeri 21:5...Není tu chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm se nám hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal...
Numeri 28:2...to, mi v určený čas přinášíte oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni. Řekni jim:...
Numeri 28:24...Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; je...
1. Samuel 14:24...touto přísahou: "Zlořečený ten, kdo by okusil pokrm před večerem, dokud se nepomstím svým nepřátelům."...
1. Samuel 14:28...přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by dnes okusil pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí...
2. Samuel 12:3... Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho skrovného pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako...
2. Samuel 12:17...ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo....
2. Samuel 12:20...svatyně. Pak se vrátil domů, požádalpokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci....
1. Královská 10:5...Šalomounovu moudrost i palác, který vystavělpokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanů, práci jeho...
1. Královská 13:22...Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic...
1. Královská 19:8..." Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře...
2. Letopisů 9:4...Šalomounovu moudrost i palác, který vystavělpokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanů, práci jeho...
Job 12:11... Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat? Náleží moudrost jenom kmetům, patří...
Job 20:14...je převaluje na patře, v útrobách mu ale ten pokrm zhořkne, promění se mu v hadí jed. Vše, co spolykal,...
Job 33:20... takže v kostech stálé hlodání, se mu pokrm k smrti protiví a ztratí pomyšlení i na pochoutky....
Job 34:3... Vždyť ucho umí rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat. Rozhodněme sami, co je správné, co je dobré...
Job 36:31...způsobem spravuje národy, takto jim opatřuje pokrm v hojnosti. Ve svých dlaních svírá blesky, velí jim...
Job 38:41... když v úkrytu v houští číhají? Kdo připravuje pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu volají, když bloudí...
Job 39:29... skalní útes mu hradem je. Odtud se rozhlíží za pokrmem, očima hledí do dálek. Jeho mláďata chtějí hltat...
Žalmy 42:4...spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše ...
Žalmy 63:11...do země. Každý z nich zahyne ostřím mečepokrmem šakalů stanou se! Král se však v Bohu zaraduje,...
Žalmy 78:18...Pokoušeli Boha v srdcích svých, podle své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh...
Žalmy 104:14...rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl: Víno, jež smrtelníka v srdci oblaží, olej,...
Žalmy 104:21... Po své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Bohapokrm žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli...
Žalmy 107:18...cestou zvrácenosti a za své viny trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, k branám smrti dospěli. Volali k...
Žalmy 136:25...jeho láska trvá navěky! On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha nebe -...
Přísloví 9:17...vyzývá: "Kradená voda je tak sladká, zakázaný pokrm tolik příjemný!" Netuší hňup, že podsvětí jej čeká: v...
Přísloví 20:17...ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení. Podpoř...
Přísloví 23:3...vrazíš nůž. Po jeho lahůdkách nedychti - ten pokrm je totiž ošidný! Nenič se honbou za bohatstvím, měj...
Přísloví 23:6...křídla jako orel, k nebi uletí! Raději nejez pokrm lakomce, po jeho lahůdkách nedychti. V duchu jen...
Přísloví 27:27...si koupíš pozemek. Kozího mléka bude dostatekpokrm pro tebe i pro tvou rodinu, dostatek živobytí i pro...
Přísloví 30:8...vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť  pokrmem tak, jak potřebuji, abych přesycen nezradil a...
Přísloví 31:14...pro ni radostí. Kupecké lodi se podobá: přináší pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své...
Izaiáš 30:23...déšť tvému semeni, které rozsíváš na zemi, a pokrm, který země urodí, bude vydatný a bohatý. Tvůj...
Izaiáš 32:6...o Hospodinu scestně promluvil, jak by hladovépokrm připravil, jak by odepřel nápoj žíznivým. Padouch...
Izaiáš 55:2...a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi...
Izaiáš 65:25...spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrátpokrmem hada bude prach. žádná zloba, žádná záhuba...
Pláč 4:10...ruce žen vařily vlastní děti - ty byly jejich pokrmem, když byl rozdrcen můj lid. Hospodin naplno...
Ezechiel 4:13... "budou jíst synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne, Hospodine, Pane...
Ezechiel 16:13...šaty z kmentu, vzácných látek a výšivek a jedla pokrmy z jemné mouky s medem a olejem. Stala se z tebe...
Ezechiel 16:19...jimi. Můj olej a kadidlo jsi přinášela jimPokrm, jímž jsem sytil - jemnou mouku s medem a olejem -...
Ezechiel 44:7...tak znesvěcovali můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi svými ohavnostmi jste...
Ezechiel 47:12...k nim proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich listí lékem." Tak praví Panovník Hospodin:...
Daniel 1:5...a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. Tři roky měli být takto...
Daniel 1:8... Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního...
Daniel 1:16...stolu. Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu. A Bůh...
Daniel 10:3...třítýdenní smutek. Nejedl jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem...
Ozeáš 9:3...Egypta půjde Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou Hospodinu přinášet úlitby, nepotěší ho...
Joel 1:16...blíží se! Přímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásot a veselí....
Abakuk 1:16...si díky nim užívají do sytosti ty nejvydatnější pokrmy. To budou pořád vyprazdňovat svou síť a bez lítosti...
Zachariáš 9:7...skoncuji: Vyrvu jim krvavé sousto z úst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich zůstanou, připadnou našemu Bohu a...
Malachiáš 1:12... když říkáte: "Stůl Páně je možné poskvrnit; na pokrmu na něm obětovaném nezáleží." Říkáte také: "Proč se...
Matouš 3:4...srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med. Jeruzalém, celé Judsko i...
Matouš 10:10...ani obuv ani hůl - dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam...
Matouš 24:45...ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při...
Marek 7:19...do břicha a odtud do stoky!" Tak očistil všechny pokrmy. Potom řekl: "Co z člověka vychází, to člověka špiní...
Lukáš 12:42... aby jim v patřičný čas dával vyměřený pokrm? Blaze služebníku, kterého jeho pán při příchodu...
Jan 4:32..."Rabbi, najez se!" On jim však řekl: " sytí pokrm, který vy neznáte." Učedníci se jeden druhého ptali:...
Jan 4:34...ptali: "Přinesl mu snad někdo jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho, který ...
Jan 6:27...a byli jste nasyceni. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který...
Jan 6:55...ho vzkřísím v poslední den. tělo je opravdu pokrm a krev je opravdu nápoj. Kdo tělo a pije mou...
Skutky 9:19...šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil se. Saul pak strávil několik dní s...
1. Korintským 3:2...v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud...
1. Korintským 9:13... že ti, kdo slouží v chrámu, smějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo slouží u oltáře, mají podíl z...
1. Korintským 10:3...s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili totiž z...
1. Korintským 10:30...mou svobodu mělo určovat cizí svědomí? Vždyť ten pokrm jím s vděčností! Proč bych měl být odsuzován kvůli...
Židům 5:12...z vás kojenci - potřebujete mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se živí mlékem, protože nepřivykl slovu...
Židům 5:14...slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly...
Židům 9:10...účastní. Všechna ta tělesná pravidlapokrmech, nápojích a různých omýváních platila jen do času...
Židům 12:16...Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání,...
Židům 13:9...učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly. Máme oltář,...

Slova obsahující pokrm: pokrm (61) pokrmech (1) pokrmem (11) pokrmu (7) pokrmů (1) pokrmy (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |