Pokračujeme

Hledám varianty 'pokračujeme' [ pokračujte (1) pokračujme (1) pokračují (1) pokračujeme (1) pokračuje (14) pokračuj (4) pokračovat (15) pokračovalo (5) pokračovali (15) pokračovala (1) pokračoval (40) ]. Nalezeno 96 veršù.
Genesis 12:9...a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak...
Genesis 15:3...z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude můj čeledín!"...
Genesis 18:22...konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před...
Genesis 28:17...- a jsem to nevěděl!" V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného...
Genesis 33:14...jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám...
Genesis 37:22...zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krev; hoďme ho do téhle jámy zde...
Genesis 42:14...doma s naším otcem a jeden - ten není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás...
Exodus 3:7...tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v...
Exodus 3:13... budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim:...
Exodus 5:5...lid od práce? Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi...
Exodus 9:34...uviděl, že déšť, krupobití i hromy přestalypokračoval zarytě ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořané....
Exodus 16:8...Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno...
Exodus 33:1...Áron. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdipokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedl z...
Numeri 34:4...východě, stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu, dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud...
Jozue 3:10...sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh:...
Jozue 15:3...Mrtvého moře, vybíhá na jih k průsmyku Akrabimpokračuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází...
Jozue 15:4... vystupuje k Adaru, stáčí se ke Karcepokračuje k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem,...
Jozue 15:7...Adumim na jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše, dosáhne k En-rogelu....
Jozue 15:10...se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seírpokračuje podél severního svahu hory Jearim (což je...
Jozue 15:11...Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baalapokračuje na Jabneel, než dosáhne k moři. Západní hranici...
Jozue 16:2...do hor k Bet-elu a od Bet-elu (což je Luzpokračuje k území Arkijců do Atarotu. Pak sestupuje na...
Jozue 17:7...k Michmetatu, který leží východně od Šechemu, a pokračuje na jih k obyvatelům En-tapuachu. Země kolem...
Jozue 18:12...straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes severní svah Jericha, směřuje na západ do...
Jozue 18:13...postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes vrchovinu jižně od...
Jozue 18:19...severně od Bet-aravy, kde klesá do Aravy. Dále pokračuje přes severní svah Bet-chogly, než dosáhne k...
Jozue 19:13... dále pak k Daberatu a vzhůru k Jafiji. Odtud pokračuje východně od Gat-cheferu a Et-kacinu, směřuje k...
Jozue 19:34... Na západě se hranice obrací k Aznot-taborupokračuje odtud na Chukok; na jihu se dotýká Zabulonu, na...
Jozue 24:23...odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu...
Soudců 9:37...horské stíny připadají jako postavy." Gaal však pokračoval: "Podívej, z Tabur-erecu sestupuje vojsko a...
Soudců 18:26...o život i se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější než...
Soudců 19:12...do cizího města, které nepatří Izraelcům. Budeme pokračovat do Gibeje. Pojď," pobídl mládence, "dojdeme do...
1. Samuel 16:11...pro něj a přiveď ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde." A tak pro něj poslal a...
1. Samuel 17:37...stejně, protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který vysvobodil ze spárů...
1. Samuel 24:8...jim Saula napadnout. Saul pak vyšel z jeskyněpokračoval po cestě. Hned potom vyšel z jeskyně i David a...
1. Samuel 26:10...Hospodinova pomazaného? Jakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho...
1. Samuel 26:18...něj. "Ano, můj králi a pane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán pronásleduje svého služebníka? Co...
1. Samuel 28:22...něco k jídlu a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovat v cestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho...
1. Samuel 30:10...k potoku Besor, část jich tam zůstala. David pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě...
2. Samuel 15:22...služebník." David na to Itajovi řekl: "Pojďpokračuj tedy s námi." A tak Itaj Gatský se všemi svými...
2. Samuel 16:13...nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po protějším...
2. Samuel 17:8...přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní," pokračoval Chušaj. "Jsou rozzuření jako medvědice, která v...
2. Samuel 19:41... požehnal mu a on se vrátil domů. Král pak pokračoval do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S králem šlo...
2. Samuel 20:13...okolo, zastavil. Jakmile ho odklidil z cestypokračovali všichni za Joábem a pronásledovali Šebu, syna...
2. Samuel 20:18...služebnice," požádala ho. "Poslouchám," odvětilPokračovala tedy: "Odpradávna se říká: ‚V Abelu se zeptejte...
2. Samuel 24:5...Aroeru, v údolí jižně od města. Prošli Gádpokračovali k Jaezeru. Přišli do Gileádu, do kraje...
2. Samuel 24:7...a dále do Dan-jaanu. Obešli Sidonpokračovali k týrské pevnosti a ke všem hivejským a...
1. Královská 11:18...svého otce uprchl do Egypta. Přes Midián pokračovali do Paranu, kde přibrali další muže, a dorazili...
1. Královská 15:3...Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera AbšalomovaPokračoval ve všech hříších, které před ním páchal jeho...
1. Královská 18:29...z nich crčela krev. Minulo poledne a oni stále pokračovali ve svém křepčení do doby večerní moučné...
1. Královská 19:4...v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když nemohl dál,...
1. Královská 19:15...se, odkud jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské poušti. tam dojdeš, pomažeš...
1. Královská 22:19...mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem...
2. Královská 6:25...oblehl je. V Samaří nastal veliký hlad. Obléhání pokračovalo, byla oslí hlava za osmdesát šekelů stříbra...
2. Královská 13:6...domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin posvátný...
2. Královská 13:11... syna Nebatova, který svedl celý Izrael, ale pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno...
2. Královská 17:22...a svedl je k velikému hříchu. Synové Izraele pak pokračovali ve všech hříších, které páchal Jeroboám, a...
2. Letopisů 2:11... když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis dále pokračoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který...
2. Letopisů 18:18...mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem...
2. Letopisů 30:23...otců. Celé shromáždění se pak shodlo, že budou pokračovat ještě dalších sedm dní, a tak radostně slavili...
Nehemiáš 2:15... tam ale zvíře pode mnou nemělo kudy projítPokračoval jsem tedy vzhůru do noci podél potoka a...
Nehemiáš 3:1...Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrataPokračovali dál k věži Mea, a když ji zasvětili,...
Nehemiáš 5:9...a neměli co říci. "Co děláte, není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni před naším...
Job 27:1...- burácení jeho moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel...
Job 29:1... rozum je v tom, varovat se zla." A Job pokračoval ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných...
Job 36:1...- mluví dál a dál, a přitom neví co!" A Elihu pokračoval dál: "Měj se mnou trochu strpení a povím ti, co...
Žalmy 62:4... on je můj pevný hrad! Jak dlouho budete v útoku pokračovat? To chcete všichni srazit člověka, který je sám...
Izaiáš 29:1...Arieli, Arieli - městu, v němž se David usídlilPokračujte si rok za rokem, věnujte se svým slavnostem. ...
Jeremiáš 1:3... syna Amonova, dostal slovo Hospodinovo a to pokračovalo během vlády judského krále Joakima, syna...
Ezechiel 13:23... proto nebudete mít falešná vidění a nebudete pokračovat ve věštění. Vysvobodím svůj lid z vašeho sevření...
Daniel 4:10... Vidění, které jsem v mysli spatřil na lůžkupokračovalo: Hle, z nebe sestoupil svatý posel a volal...
Daniel 7:7...hlavy a byla dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá...
Daniel 7:13...však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka...
Daniel 10:12...tato slova, s rozechvěním jsem vstal. Tehdy pokračoval: "Neboj se, Danieli. od prvního dne, kdy ses...
Ageus 2:13...takového dotkl někdo poskvrněný mrtvolou," pokračoval Ageus, "poskvrní se to?" "Ano, poskvrní,"...
Matouš 22:1... protože lidé ho měli za proroka. Ježíš pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl jim: "Nebeské...
Marek 7:9...přikázání, ale lidské tradice dodržujete." Potom pokračoval: "Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání,...
Lukáš 11:29...je." Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale...
Lukáš 13:33...třetího dne skončím. Dnes, zítra i pozítří musím pokračovat v cestě. Kde jinde by měl prorok zemřít než v...
Lukáš 15:11...nad jedním hříšníkem, který činí pokání." Ježíš pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl...
Skutky 12:8...řekl: "Oblékni se a obuj." Když to udělal, anděl pokračoval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou." Petr ho...
Skutky 13:14... Jan je však opustil a vrátil se do JeruzalémaPokračovali tedy z Perge sami, dorazili do Antiochie...
Skutky 20:15...ho na palubu a připluli do Mitylény. Odtud jsme pokračovali dál a druhého dne jsme se přiblížili k ostrovu...
Skutky 21:5...nechodí do Jeruzaléma. Když jsme po týdnu měli pokračovat v cestě, všichni nás i s ženami a dětmi...
Skutky 21:8...bratry a strávili s nimi jeden den. Nazítří jsme pokračovali pěšky do Cesareje. Navštívili jsme evangelistu...
Skutky 22:2...mluví hebrejsky, ztišili se ještě více. Pavel pokračoval: "Jsem Žid narozený v kilikijském Tarsu, ale...
Skutky 27:7...se dostali naproti Knidu. Vítr nám nedovolil pokračovat tím směrem, a tak jsme obepluli Krétu podél...
Skutky 28:13...tři dny jsme zastavili v Syrakusách, odkud jsme pokračovali do Regia. Po jednom dni se zvedl jižní vítr, a...
Římanům 6:1...Pána, Ježíše Krista. Co na to řekneme? Budeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila milost? V žádném...
2. Korintským 11:12...nemiluji? Bůh , že ano. V tom, co dělám, budu pokračovat i nadále, abych vzal vítr z plachet těm, kteří...
1. Timoteus 4:16...uvidí, jak rosteš. Všímej si sebe a svého učeníPokračuj v tom, a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm,...
Židům 2:13..." Jinde říká: " na něj budu spoléhat," a pokračuje: "Hle, a děti, které mi dal Bůh." A protože...
Židům 10:11...obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší...
Židům 10:26...totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám žádná oběť za hříchy,...
Židům 11:32...špehy, a tak nezahynula s neposlušnými. Mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o...
Židům 12:1...hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme oči z...
1. Petr 4:19...Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořitelipokračují v dobrém jednání. Starší mezi vámi prosím jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |