Pokoušet

Hledám varianty 'pokoušet' [ pokoušíte (4) pokouší (1) pokoušet (6) pokoušeni (1) pokoušen (5) pokoušeli (19) pokoušel (4) pokoušejí (1) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 44:15...před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako dokáže...
Exodus 8:14...zemi se proměnil v komáry! Také věštci se pokoušeli svými kouzly vyvést z prachu komáry, ale nemohli....
Exodus 17:2...Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal...
Exodus 17:7...a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo...
Numeri 14:22...a na poušti, nikdo z těch, kdo mne desetkrát pokoušeli a neposlouchali, nespatří zem, kterou jsem s...
Deuteronomium 6:16...Hospodina, svého Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse. Pečlivě zachovávejte přikázání Hospodina...
Žalmy 78:18...stále hřešili, na poušti Nejvyššího dráždiliPokoušeli Boha v srdcích svých, podle své chuti pokrm...
Žalmy 78:41...ho v pustině trápili bolestí! Znovu a znovu Boha pokoušeli, Svatého izraelského rmoutili! Na jeho sílu...
Žalmy 78:56...kmeny doma usídlil. Oni však Boha dráždilipokoušeli, na svědectví Nejvyššího nedbali. Zrádně se...
Žalmy 95:9... jako v den pokušení tehdy na poušti, když  pokoušeli vaši otcové. Zkusili a viděli, co umím, to...
Žalmy 106:14...rozhodne. Propadli lačnosti v oné poušti, Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, tolik stáli,...
Izaiáš 7:12..." "Nepožádám," odpověděl však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyš, dome Davidův!" řekl na to...
Jonáš 1:13...ta veliká bouře přepadla kvůli mně." Lodníci se pokoušeli veslovat zpátky k pevnině, ale marně. Moře totiž...
Malachiáš 3:15...Blaze nadutcům! Nejlépe se vede zločincůmpokoušejí Boha, ale trestu uniknou." Tehdy spolu...
Matouš 4:1...byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí,...
Matouš 16:1...připlul do magadanského kraje. Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal...
Matouš 19:3...je tam uzdravil. Tehdy za ním přišli farizeovépokoušeli ho: "Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit...
Matouš 22:18...znal jejich podlost, a tak jim řekl: "Proč  pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně." Přinesli mu...
Marek 1:13...vypudil na poušť. Byl na poušti čtyřicet dnípokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu...
Marek 8:11...Tehdy přišli farizeové a začali se s ním hádatpokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamení z nebe. Ježíš si...
Marek 10:2...zvyku opět učil. Tehdy k němu přišli farizeovépokoušeli ho otázkou: "Smí muž zapudit manželku?" "Co vám...
Marek 12:15...jejich pokrytectví, a tak jim řekl: "Proč  pokoušíte? Přineste mi denár, se podívám." Když mu ho...
Lukáš 4:2...a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny...
Lukáš 11:16...Belzebubem, knížetem démonů!" Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe. On ale znal...
Lukáš 13:24...úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a...
Jan 8:6...takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal...
Jan 19:12... proto větší hřích." Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíš,...
Skutky 5:9..." odpověděla. "To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?" řekl na to Petr....
Skutky 9:26...přes hradbu. Saul se tedy vrátil do JeruzalémaPokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli....
Skutky 15:10...žádný rozdíl mezi námi a jimi. Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli...
Skutky 16:7...kázat Slovo v Asii. Když se přiblížili k Mysiipokoušeli se jít do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to...
Skutky 20:9...seděl v okně a při Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký spánek. Nakonec ho spánek přemohl a on...
Skutky 26:21... To je důvod, proč se Židé v chrámu chopilipokoušeli se zabít. Díky Boží pomoci, kterou dodnes...
1. Korintským 10:9... Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako...
1. Korintským 10:13...běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne...
Židům 3:9...pokušení na poušti. Vaši otcové dráždilipokoušeli - co umím, viděli po čtyřicet let! Roztrpčen tím...
Jakub 1:13...zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen, nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako...
Jakub 1:14... tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč....
Jakub 3:7...života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských...
2. Petr 2:3...se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |