Pokorné

Hledám varianty 'pokorné' [ pokornými (1) pokorným (1) pokorných (1) pokorný (5) pokornou (1) pokorní (3) pokorné (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 12:3...nás?" A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.)...
Žalmy 37:11...zmizí, ohlédneš se po něm, a tu nebudePokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje....
Přísloví 3:34...ale požehná. Pro posměvače Hospodin posměchpokorným ale přízeň věnuje. Moudrým připadne za dědictví...
Přísloví 16:19...a namyšlenost zkázu. Lepší je sdílet porobupokornými nežli se s pyšnými dělit o kořist. Kdo hloubá ve...
Izaiáš 57:15...a ve svatosti, ale i s tím, kdo je sklíčenýpokorný, abych oživil ducha pokorných, abych oživil srdce...
Jeremiáš 42:2...oslovili proroka Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu,...
Sofoniáš 2:3...Hospodinova hněvu! Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kteří se jeho právem řídíte. Spravedlnost...
Sofoniáš 3:12...na hoře svatosti. Ponechám ve vašem středu pokorný a ponížený lid - ty, kteří v Hospodinově jménu...
Zachariáš 9:9...král k tobě přichází, spravedlivý a vítěznýpokorný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku....
Matouš 11:29...sebe jho a učte se ode , neboť jsem mírnýpokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. jho je...
Efeským 4:2...tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a...
Jakub 4:6...milost! Říká přece: "Bůh se staví proti pyšnýmpokorné ale zahrne milostí." Poddejte se tedy Bohu....
1. Petr 5:5...sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšnýmpokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |