Pokoleními

Hledám varianty 'pokoleními' [ pokoleními (5) pokolením (10) pokoleních (9) pokolení (317) ]. Nalezeno 317 veršù.
Genesis 7:1... Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmeš...
Genesis 9:12...živou bytostí, jež je s vámi, pro všechna příští pokolení: Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy...
Genesis 10:32... To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy...
Genesis 15:16...ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není dovršena."...
Genesis 17:7...tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem...
Genesis 17:9...smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím...
Genesis 17:12... jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí být obřezán,...
Genesis 50:23...věku 110 let. Viděl Efraimovy syny do třetího pokolení a syny Manasesova syna Machíra přijal na svůj klín...
Exodus 1:6...pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se...
Exodus 3:15...navěky jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim:...
Exodus 12:14...slavnost, budete jej slavit ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete...
Exodus 12:17... Tento den budete zachovávat ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého...
Exodus 12:42... noc, kdy všichni synové Izraele ve svých pokoleních budou držet stráž. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi...
Exodus 16:32...jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti,...
Exodus 16:33...Hospodina, je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví,...
Exodus 17:16...Hospodinův boj proti Amalekovi do posledního pokolení." Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetro, se...
Exodus 20:5...nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství...
Exodus 20:6... nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a zachovávají přikázání....
Exodus 27:21... aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona...
Exodus 29:42...oběť Hospodinu. Toto je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do...
Exodus 30:8...bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou...
Exodus 30:10...na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad...
Exodus 30:21...- pro Árona i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin promluvil k...
Exodus 30:31...Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo...
Exodus 31:2...jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurovapokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností,...
Exodus 31:6...jsem mu také Oholiaba, syna Achisamachovapokolení Dan. A každého nadaného řemeslníka jsem obdařil...
Exodus 31:13...to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš...
Exodus 31:16...dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V...
Exodus 34:7...a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích....
Exodus 35:30...osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurovapokolení Juda. Naplnil ho Božím Duchem - zručností,...
Exodus 35:34... jemu i Oholiabovi, synu Achisamachovupokolení Dan. Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od...
Exodus 38:22...kněze Árona. Becaleel, syn Uriho, syna Hurovapokolení Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal...
Exodus 38:23...Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn Achisamachůvpokolení Dan, zručný v rytectví, vytkávání a vyšívání na...
Exodus 40:15...službu. Toto pomazání je i všechna jejich pokolení uvede do věčného kněžství." A Mojžíš udělal...
Leviticus 3:17... Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích: Nesmíte jíst žádný...
Leviticus 6:11... To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Cokoli se jich dotkne, bude svaté." Hospodin dále...
Leviticus 7:36... Je to věčné ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti, moučné oběti,...
Leviticus 10:9... To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: Rozlišujte mezi svatým a nesvatým a mezi čistým a...
Leviticus 17:7... Toto bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z...
Leviticus 21:17..."Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních, který by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit,...
Leviticus 22:3...jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové...
Leviticus 23:14...Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Ode dne následujícího...
Leviticus 23:21...práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich příbytcích. Když budete sklízet...
Leviticus 23:31...práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Bude to pro vás...
Leviticus 23:41...v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm dní...
Leviticus 24:3...do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. před Hospodinem stále pečuje o kahany na...
Leviticus 24:11...matka se jmenovala Šelomít, dcera Dibríhopokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co...
Numeri 1:4...Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého...
Numeri 1:16... To jsou členové sněmu, vůdcové svých otcovských pokolení, náčelníci izraelských tisíců." Mojžíš s Áronem...
Numeri 1:20...Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném...
Numeri 1:21...všech bojeschopných mužů od dvaceti let výšepokolení Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle...
Numeri 1:22...čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném...
Numeri 1:23...všech bojeschopných mužů od dvaceti let výšepokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle...
Numeri 1:24...čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:25... všichni bojeschopní od dvaceti let výšepokolení Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich...
Numeri 1:26...Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:27... všichni bojeschopní od dvaceti let výšepokolení Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle...
Numeri 1:28...čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:29... všichni bojeschopní od dvaceti let výšepokolení Isachar čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle...
Numeri 1:30...čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:31... všichni bojeschopní od dvaceti let výšepokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi:...
Numeri 1:32... Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:33... všichni bojeschopní od dvaceti let výšepokolení Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle...
Numeri 1:34...40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:35... všichni bojeschopní od dvaceti let výšepokolení Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi...
Numeri 1:36...32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:37... všichni bojeschopní od dvaceti let výšepokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle...
Numeri 1:38...čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:39... všichni bojeschopní od dvaceti let výšepokolení Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle...
Numeri 1:40...čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:41... všichni bojeschopní od dvaceti let výšepokolení Ašer čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle...
Numeri 1:42...41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu,...
Numeri 1:43... všichni bojeschopní od dvaceti let výšepokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch,...
Numeri 1:47...mužů. Mezi však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni levité. Hospodin promluvil k...
Numeri 1:49...promluvil k Mojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele....
Numeri 2:5...vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů Netaneel, syn...
Numeri 2:7...jeho vojsko o počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab, syn...
Numeri 2:12...vojsko o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn...
Numeri 2:14...jeho vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, a...
Numeri 2:20...jeho vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn...
Numeri 2:22...jeho vojsko o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů Abidan, syn...
Numeri 2:27...vojsko o počtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a...
Numeri 2:29...jeho vojsko o počtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů Achira, syn...
Numeri 3:6...promluvil k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali...
Numeri 7:2... náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před...
Numeri 7:12...dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabůvpokolení Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze...
Numeri 7:18...dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o...
Numeri 10:8...pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku,...
Numeri 10:15...jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele...
Numeri 10:16...Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Po složení...
Numeri 10:19...v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, a...
Numeri 10:20...synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád Eljasaf, syn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci,...
Numeri 10:23...v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele...
Numeri 10:24...Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín Abidan, syn Gideoniho. Jako zadní voj...
Numeri 10:26...čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele Neftalímova...
Numeri 10:27...šel Pagiel, syn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení Achira, syn Enanův. Takto táhli synové Izraele po...
Numeri 13:2... kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom muži. to jsou samí vůdcové."...
Numeri 13:4... A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben, Šafat, syn Choriův, z pokolení Šimeon...
Numeri 13:5...Zakurův, z pokolení Ruben, Šafat, syn Choriův, z pokolení Šimeon, Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda...
Numeri 13:6... z pokolení Šimeon, Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Jigal, syn Josefův, z pokolení Isachar...
Numeri 13:7...Jefunův, z pokolení Juda, Jigal, syn Josefův, z pokolení Isachar, Hošea, syn Nunův, z pokolení Efraim...
Numeri 13:8...Josefův, z pokolení Isachar, Hošea, syn Nunův, z pokolení Efraim, Palti, syn Rafuův, z pokolení Benjamín...
Numeri 13:9...Nunův, z pokolení Efraim, Palti, syn Rafuův, z pokolení Benjamín, Gadiel, syn Sodiův, z pokolení Zabulon...
Numeri 13:10... z pokolení Benjamín, Gadiel, syn Sodiův, z pokolení Zabulon, Gadi, syn Susiův, z pokolení Josefova...
Numeri 13:11...Sodiův, z pokolení Zabulon, Gadi, syn Susiův, z pokolení Josefova syna Manasese, Amiel, syn Gemaliův, z...
Numeri 13:12...Josefova syna Manasese, Amiel, syn Gemaliův, z pokolení Dan, Setur, syn Mikaelův, z pokolení Ašer...
Numeri 13:13...Gemaliův, z pokolení Dan, Setur, syn Mikaelův, z pokolení Ašer, Nachbi, syn Vofsiův, z pokolení Neftalí...
Numeri 13:14... z pokolení Ašer, Nachbi, syn Vofsiův, z pokolení Neftalí, Geuel, syn Makiův, z pokolení Gád...
Numeri 13:15... z pokolení Neftalí, Geuel, syn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal...
Numeri 14:18...k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého pokolení.' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť...
Numeri 15:14...příjemně vonící Hospodinu. Kdyby v budoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude...
Numeri 15:15... Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si budete vy i přistěhovalec...
Numeri 15:21...bochánek ze svého prvního těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého...
Numeri 15:23... kdy to Hospodin přikázal, dále, po všechna vaše pokolení), učiníte toto: Pokud se to stane neúmyslně...
Numeri 15:38..."Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto...
Numeri 18:2...svědectví, ber s sebou rovněž své bratrypokolení Levi, z tvého otcovského kmene, se připojí k...
Numeri 18:23...sami. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům...
Numeri 25:14... syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodupokolení Šimeonova. Ona midiánská žena se jmenovala Kozbi,...
Numeri 26:55...dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem, malému...
Numeri 30:2... Mojžíš promluvil k náčelníkům izraelských pokolení: "Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže...
Numeri 31:4...ním Hospodinovu pomstu. Z každého izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů." A tak bylo z...
Numeri 31:5...izraelských tisíců povoláno po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal...
Numeri 31:6... Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna kněze Eleazara, se svatým...
Numeri 32:13...je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to pokolení, které se znelíbilo Hospodinu, do posledního...
Numeri 32:28... Jozuovi, synu Nunovu, a náčelníkům izraelských pokolení. Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi...
Numeri 32:33...Mojžíš tedy Gádovým a Rubenovým synům a polovině pokolení Manasesova, syna Josefova, přidělil království...
Numeri 33:54... to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských pokolení. Pokud obyvatele země nevyženete, pak se vám...
Numeri 34:13...přikázal, aby byla přidělena devíti a půl pokolením. Rubenovu a Gádovu pokolení s jejich rodinami se...
Numeri 34:14...devíti a půl pokolením. Rubenovu a Gádovu pokolení s jejich rodinami se totiž dostalo dědictví,...
Numeri 34:15...polovině pokolení Manasesova. Tato dvě a půl pokolení získala dědictví na východní straně Jordánu...
Numeri 34:18...kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat...
Numeri 34:19...toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Šemuel, syn Amihudův, z pokolení Šimeon...
Numeri 34:20... z pokolení Juda, Šemuel, syn Amihudův, z pokolení Šimeon, Elidad, syn Kislonův, z pokolení Benjamín...
Numeri 34:21... z pokolení Šimeon, Elidad, syn Kislonův, z pokolení Benjamín, Buki, syn Jogliův, vůdce pokolení Dan...
Numeri 34:22... z pokolení Benjamín, Buki, syn Jogliův, vůdce pokolení Dan, Chaniel, syn Efodův, vůdce pokolení Josefova...
Numeri 34:23... vůdce pokolení Dan, Chaniel, syn Efodův, vůdce pokolení Josefova syna Manasese, Kemuel, syn Šiftanův,...
Numeri 34:24...syna Manasese, Kemuel, syn Šiftanův, vůdce pokolení Josefova syna Efraima, Elicafan, syn Parnachův,...
Numeri 34:25...syna Efraima, Elicafan, syn Parnachův, vůdce pokolení Zabulon, Paltiel, syn Azanův, vůdce pokolení...
Numeri 34:26...pokolení Zabulon, Paltiel, syn Azanův, vůdce pokolení Isachar, Achihud, syn Šelomiův, vůdce pokolení...
Numeri 34:27...pokolení Isachar, Achihud, syn Šelomiův, vůdce pokolení Ašer, Pedahel, syn Amihudův, vůdce pokolení...
Numeri 34:28...pokolení Ašer, Pedahel, syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin přikázal,...
Numeri 35:8...synů Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od menšího méně. Každé pokolení levitům...
Numeri 35:29...stane právním ustanovením pro všechna budoucí pokolení, kdekoli se usadíte. Každý vrah, který někoho...
Deuteronomium 1:35..."Žádný z těchto lidí - nikdo z tohoto zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že...
Deuteronomium 2:14...potoku Zered trvalo třicet osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v táboře do posledního...
Deuteronomium 4:43...naživu: Becer na pusté náhorní rovině pro pokolení Ruben, Rámot v Gileádu pro pokolení Gád a Golan v...
Deuteronomium 5:9...nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství...
Deuteronomium 5:10... nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a zachovávají přikázání....
Deuteronomium 7:9...smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání....
Deuteronomium 23:3...shromáždění nesmí vejít bastard. Ani jeho desáté pokolení nevejde do Hospodinova shromáždění. Do Hospodinova...
Deuteronomium 23:4...nikdo z Amonců ani z Moábců. Ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do Hospodinova shromáždění, protože...
Deuteronomium 23:9... Potomci, kteří se jim narodí ve třetím pokolení, smí vejít do Hospodinova shromáždění. Když...
Deuteronomium 29:21...smlouvy zapsané v této knize Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který...
Deuteronomium 32:7...Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí , svých...
Deuteronomium 32:20...nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené pokolení - to jsou oni, synové, kteří věrnost neznají....
Jozue 1:12...kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovu a polovině Manasesova kmene Jozue...
Jozue 7:1... syn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachovapokolení Juda, vzal něco z věcí propadlých klatbě, a...
Jozue 7:18... syn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachovapokolení Juda. "Synu můj," řekl Jozue Achanovi, "vzdej...
Jozue 13:15... Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: Území od Aroeru na břehu...
Jozue 13:24...- tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Území Jaezeru...
Jozue 13:29...Manasesova kmene, totiž polovině Manasesova pokolení pro jejich rody: Území od Machanajim přes celý...
Jozue 14:1...a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení Izraele. Devět a půl pokolení získalo své dědictví...
Jozue 14:2...otcovských pokolení Izraele. Devět a půl pokolení získalo své dědictví losem, jak to Hospodin...
Jozue 14:3...přikázal skrze Mojžíše, kdežto dvě a půl pokolení dostala svá dědictví od Mojžíše v Zajordání....
Jozue 14:4...nepřipadlo. Ze synů Josefových vznikla dvě pokolení, Manases a Efraim. Levitům ovšem žádný podíl v...
Jozue 15:1...od válek. Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu k edomské...
Jozue 15:20...studánky - Horní i Dolní Gulot. Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody: V Negevu úplně na jihu...
Jozue 15:21...pro jejich rody: V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u edomské hranice: Kabceel,...
Jozue 16:8... než dosáhne k moři. To je dědictví Efraimova pokolení pro jejich rody. Navíc byla pro Efraimovy syny...
Jozue 17:1...nucené práce. Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného, Manasese. (Gileád a Bášan...
Jozue 18:11...území podle jejich podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území, které jim losem...
Jozue 18:21...pro jejich rody vymezeno hranicemi kolem dokolaPokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města:...
Jozue 19:1...rody. Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. Za...
Jozue 19:8... po Baalat-beer a Ramat-negev. To je dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi dostali...
Jozue 19:23...celkem šestnáct měst s osadami. To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody - tato města a jejich...
Jozue 19:24...- tato města a jejich osady. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje:...
Jozue 19:31...celkem dvacet dva měst s osadami. To je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich rody - tato města a...
Jozue 19:39...celkem devatenáct měst s osadami. To je dědictví pokolení Neftalímových synů pro jejich rody - tato města a...
Jozue 19:40...tato města a jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví...
Jozue 19:48...pak Lešem přejmenovali na Dan. To je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady....
Jozue 19:51...a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení přidělovali losem synům Izraele v Šílu před...
Jozue 20:8...Jordánu naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení město Becer na pusté náhorní rovině, z pokolení...
Jozue 21:1... synu Nunovu, a k rodovým vůdcům izraelských pokolení v Šílu v kanaánské zemi a řekli jim: "Hospodin...
Jozue 21:4...kněze Árona, získali losem třináct měst od pokolení Juda, Šimeon a Benjamín. Ostatní Kehatovi synové...
Jozue 21:5...Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od poloviny pokolení Manases....
Jozue 21:6... Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer a Neftalí a od poloviny pokolení...
Jozue 21:7...Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon. Tato města i s jejich...
Jozue 21:9...losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše. Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě...
Jozue 21:17...- celkem devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich pastvinami:...
Jozue 21:20...ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro ty, kdo...
Jozue 21:23...a Bet-choron - celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami: Elteke,...
Jozue 21:25...a Gat-rimon - celkem čtyři města. Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s pastvinami: Taanach a...
Jozue 21:27... další z levitských rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho...
Jozue 21:28...Beeštera s pastvinami - celkem dvě města. Od pokolení Isachar dostali tato města s pastvinami: Kišjon,...
Jozue 21:30...a En-ganim - celkem čtyři města. Od pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami: Mišal, Abdon...
Jozue 21:32...a Rechob - celkem čtyři města. Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo...
Jozue 21:34... tedy zbývající levitské rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon tato města s pastvinami: Jokneam, Karta,...
Jozue 21:36...a Nahalal - celkem čtyři města. Od pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami: Becer,...
Jozue 21:38...a Mefaat - celkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo...
Jozue 22:1...neselhalo; vše se splnilo. Tehdy Jozue svolal pokolení Ruben, Gád a polovinu pokolení Manases a řekl jim:...
Jozue 22:14...z každého otcovského domu ze všech izraelských pokolení. Každý byl mezi izraelskými tisíci náčelníkem...
Jozue 22:27...svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými zápaly i pokojnými...
Soudců 2:10...horách severně od hory Gaaš. Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo...
Soudců 3:2...z bojů o Kanaán. (Udělal to proto, aby izraelská pokolení, která neměla zkušenost s bojem, naučil bojovat.)...
Soudců 10:1...Izraele Tola, syn Puy, syna Dodova, mužpokolení Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských horách a...
Růt 4:18...otcem Davidova otce Jišaje. A toto jsou Peresova pokolení: Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama, Ram...
1. Královská 7:14...pro Churama z Týru. Byl to syn jedné vdovypokolení Neftalí a jeho otec byl týrský měditepec. Byl...
2. Královská 17:20...Izraele, jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil je, vydával je do rukou...
1. Letopisů 5:26...Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova do...
1. Letopisů 12:2...nebo metat kamení pravicí i levicí. Pocházelipokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl...
1. Letopisů 12:9...a Zebadiáš, synové Jerochama z Gedoru. Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito...
1. Letopisů 12:20...a jmenoval je veliteli nájezdníků. Dalšípokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s...
1. Letopisů 12:21...táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito mužipokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael,...
1. Letopisů 16:15...Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na...
2. Letopisů 2:13...člověka, Churam-abiho, syna jedné ženypokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí pracovat se zlatem,...
Ester 2:5... syn Jaira, syna Šimeiho, syna Kišovapokolení Benjamínova. Ten byl spolu s dalšími vyhnanci...
Ester 9:28...budou připomínat a slavit v každém následujícím pokolení, v každé rodině, každé provincii a každém městě....
Job 8:8...oproti hojnosti, jež čeká . Předchozích pokolení zeptej se, na jejich otce dej. My jsme jen...
Job 42:16...viděl své děti a děti svých dětí do čtvrtého pokolení. Nakonec Job zemřel stár a nasycen životem....
Žalmy 7:1...David zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúšepokolení Benjamín. Hospodine, Bože můj, na tebe spoléhám,...
Žalmy 12:8... Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze všech...
Žalmy 14:5...Jednou je ale přepadne zděšení - Bůh jepokolením poctivých! Vy pohrdáte úmysly ubohých? Jejich...
Žalmy 45:18...celé zemi! Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení, na věky věků chválí národy! Pro předního...
Žalmy 48:14...paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na věky...
Žalmy 71:18..., Bože, když stárnu a šedivím, tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím...
Žalmy 72:5...utlačovatele rozdrtí! žije dál po všechna pokolení, dokud slunce a měsíc trvají. je jak déšť, co...
Žalmy 78:4...naši otcové. Jejich dětem to nezatajíme, dalšímu pokolení budem vyprávět o chvále Hospodinově, o jeho síle,...
Žalmy 78:6...je předávali synům svým, aby je poznalo budoucí pokolení, i děti, jež se teprv narodí, aby zas učily svoje...
Žalmy 78:8...jeho příkazy! nejsou jako jejich otcovépokolení vzpurné a svéhlavé, pokolení se srdcem nestálým a...
Žalmy 89:5...Tvé potomstvo ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj trůn upevním." séla Nebesa, Hospodine, slaví...
Žalmy 95:10...vaši otcové. Zkusili a viděli, co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, jsem si řekl:...
Žalmy 100:5... jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení! Žalm Davidův. O lásce a právu zazpívám, tobě,...
Žalmy 102:13... Ty však, Hospodine, navěky zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá památka. Vstaneš, aby ses nad Sionem...
Žalmy 102:19...jejich modlitbou! je to zapsáno pro příští pokolení, slaví Hospodina ti, kteří budou stvořeni, že...
Žalmy 102:25...Bože můj, neber zprostřed života - po všechna pokolení trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založil,...
Žalmy 105:8...Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na...
Žalmy 106:31... Početl mu to za spravedlnost po všechna pokolení, navěky. Při vodách Meriby ho znovu popudili, ...
Žalmy 109:13...jsou zcela vymýceni, jejich jméno v příštím pokolení vymizí! na vinu jeho předků Hospodin pamatuje,...
Žalmy 112:2...Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých. V jeho domě je vzácné bohatství, jeho...
Žalmy 119:90... navěky ukotveno je v nebesích. Po všechna pokolení trvá věrnost tvá, zemi jsi založil, a tak zůstává....
Žalmy 135:13... trvá navěky, tvá památka, Hospodine, po všechna pokolení. Ano, Hospodin obhájí svůj lid, se svými...
Žalmy 145:4... jeho velikost nelze nikdy pochopit! všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují. ...
Žalmy 145:13...vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem...
Žalmy 146:10...kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení! Haleluja! Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu...
Přísloví 30:11...jeho pánem, aby ti nezlořečil a abys nepykal! Je pokolení, jež zlořečí otci a svojí matce nežehná. Je...
Přísloví 30:12... jež zlořečí otci a svojí matce nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není...
Přísloví 30:13...zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó jak povýšeně hledí, jak vysoko zvedá svoje...
Přísloví 30:14...povýšeně hledí, jak vysoko zvedá svoje obočí! Je pokolení s meči místo zubů a s dýkami namísto řezáků, aby...
Kazatel 1:4...to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem? Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá...
Izaiáš 13:20...a Gomora! Nebude se v něm nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tam beduín, nezastaví...
Izaiáš 41:4...to způsobil a učinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení? Hospodin, ten první, budu tentýž i na...
Izaiáš 58:12...z tebe, zbudují dávné sutiny; základy minulých pokolení znovu vystavíš. Budou nazývat stavitelem...
Izaiáš 60:15... způsobím, abys věčnou chloubou byla, všem pokolením budeš radostí. Mléko národů budeš pít, sát budeš...
Jeremiáš 2:31...jste mečem hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno pokolení, pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad Izraeli...
Jeremiáš 7:15... jako jsem zapudil všechny vaše bratry, celé pokolení Efraim!" "Nemodli se za tento lid. Nevysílej za ...
Jeremiáš 7:29...zpívej žalozpěv. Hospodin zavrhl a opustil pokolení, které vzbudilo jeho hněv." "Lid Judy před mýma...
Jeremiáš 8:3...zaženu tu hrstku pozůstalých z toho zlého pokolení, tam všude budou chtít raději zemřít, než aby žili...
Jeremiáš 32:18...není nemožné! Prokazuješ milosrdenství tisícům pokolení, ale vinu otců splácíš i jejich potomkům. Jsi...
Jeremiáš 50:39...nikdy bydlet nebude, bude tam prázdno po všechna pokolení. Jako když Bůh rozvrátil Sodomu a Gomoru i s městy...
Daniel 2:43...smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako...
Daniel 3:33...království trvá navěky, jeho vláda nad všemi pokoleními! , Nabukadnezar, jsem žil šťastně a spokojeně...
Daniel 4:31...vláda trvá navěky, jeho království nad všemi pokoleními. Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela...
Joel 4:20...však bude trvat navěky a Jeruzalém po všechna pokolení. Pomstím jejich krev, kterou jsem nepomstil. Na...
Nahum 3:4... která kupčila s národy skrze smilstva svá a s pokoleními skrze svá kouzla. "Hle, jsem proti tobě!"...
Matouš 1:17...Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po Davida, čtrnáct pokolení od Davida...
Matouš 11:16... uši, slyš! Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsi a volají na...
Matouš 12:39...znamení." On jim však řekl: "Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane -...
Matouš 12:41... Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili...
Matouš 12:42...Jonáš. Královna Jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby...
Matouš 12:45...než na začátku. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením." A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho...
Matouš 16:4...těchto časů rozeznat neumíte? Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane -...
Matouš 17:17...nemohli ho uzdravit." "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak...
Matouš 19:28...na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo pro jméno opustil domy...
Matouš 23:36... Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení! Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a...
Matouš 24:30...znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na...
Matouš 24:34... že je ve dveřích! Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země...
Marek 8:12... Ježíš si v duchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto pokolení...
Marek 8:38...život? Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za a za slova, za toho se bude stydět...
Marek 9:19...ducha vyženou, ale nedokázali to!" "Vy nevěřící pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak...
Marek 13:30... že je ve dveřích! Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země...
Lukáš 1:48...své služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o blaženosti, neboť mi učinil...
Lukáš 1:50...a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc, rozehnal ty,...
Lukáš 2:36...Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelovapokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako...
Lukáš 7:31...vůli pro sebe. "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na...
Lukáš 9:41...vyhnali, ale nemohli!" "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi a...
Lukáš 11:29...kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení...
Lukáš 11:30...Ninivské, tak bude Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto...
Lukáš 11:31... Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby...
Lukáš 11:32... Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili...
Lukáš 11:50...z nich zabijí a jiné budou pronásledovat.' Toto pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků,...
Lukáš 11:51...mezi oltářem a chrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat. Běda vám znalcům Zákona, že...
Lukáš 17:25...ale musí mnoho vytrpět a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů...
Lukáš 21:32...se blíží Boží království! Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země...
Lukáš 22:30...stolu; budete sedět na trůnech a soudit dvanáct pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal,...
Skutky 2:40...a vyzýval je: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali...
Skutky 3:25...‚Ve tvém semeni dojdou požehnání všechna pokolení země.' Když Bůh vzkřísil svého Služebníka, poslal...
Skutky 13:21...o krále, Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, mužepokolení Benjamínova. Po čtyřiceti letech jej však zavrhl a...
Skutky 13:36...‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David ve svém pokolení zajisté posloužil Boží vůli. Když však zesnul a...
Skutky 26:7...to, co Bůh zaslíbil našim otcům. Dvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i nocí v naději, že...
Římanům 11:1...i jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna...
Filipským 2:15...Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se...
Filipským 3:5...spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona...
Koloským 1:26...Boží slovo. Toto tajemství bylo po věkypokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a...
Židům 3:10...- co umím, viděli po čtyřicet let! Roztrpčen tím pokolením jsem tehdy řekl: Srdce těch lidí jen stále bloudí...
Židům 7:13... Ten, o kom se tu mluví, přece patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo...
Židům 7:14...známo, náš Pán pochází z Judy, a ohledně toho pokolení se Mojžíš o kněžích vůbec nezmínil. Je tedy nade...
Jakub 1:1...Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radost, bratři moji,...
Zjevení 1:7...ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen. " jsem Alfa...
Zjevení 5:5...mi však řekl: "Neplač. Hle, zvítězil Levpokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích...
Zjevení 5:9...zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil jsi nás králi a...
Zjevení 7:4...čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele: z pokolení Juda 12 000 označených, z...
Zjevení 7:5...bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele: z pokolení Juda 12 000 označených, z pokolení Ruben 12 000...
Zjevení 7:6...označených, z pokolení Gád 12 000 označených, z pokolení Ašer 12 000 označených, z pokolení Neftalí 12 000...
Zjevení 7:7... z pokolení Manases 12 000 označených, z pokolení Šimeon 12 000 označených, z pokolení Levi 12 000...
Zjevení 7:8... z pokolení Isachar 12 000 označených, z pokolení Zabulon 12 000 označených, z pokolení Josef 12 000...
Zjevení 7:9... který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národůpokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před...
Zjevení 21:12...branách dvanáct andělů a napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly z východu, tři brány...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |