Pokojně

Hledám varianty 'pokojně' [ pokojně ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 33:18... Přístřešky. Jákob pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil...
Genesis 34:21...k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle,...
2. Samuel 15:27...Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši synové -...
1. Královská 2:6...podle své moudrosti, ale nenech ho v šedinách pokojně ulehnout do hrobu. Synům Barzilaje Gileádského ale...
Žalmy 4:9... než když sklízejí zrní a víno v hojnostiPokojně uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine, ...
Žalmy 122:6...se modlete: "Ti, kdo milují, žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých zdech, v tvých palácích...
Micheáš 2:8...lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo bezelstně jdou kolem a nejednají bojovně. Ženy...
1. Tesalonickým 4:11...vás, abyste v tom stále rostli. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama...
Židům 11:31...je obcházeli sedm dní. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak nezahynula s neposlušnými. Mám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |