Pokojné

Hledám varianty 'pokojné' [ pokojnými (2) pokojným (1) pokojných (13) pokojný (3) pokojnou (18) pokojní (1) pokojného (1) pokojné (62) pokojná (2) ]. Nalezeno 99 veršù.
Exodus 20:24...oltář a na něm budeš obětovat své zápalnépokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde...
Exodus 24:5...zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misek...
Exodus 29:28... Ten bude mezi syny Izraele vybírán z jejich pokojných obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova...
Leviticus 3:1...ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či...
Leviticus 3:3...oltář krví ze všech stran. Potom z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk...
Leviticus 3:6...vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce nebo samici bez...
Leviticus 3:9...její krví pokropí oltář ze všech stran. Potompokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: její tuk,...
Leviticus 4:10...(tak jako se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro...
Leviticus 4:26... Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná...
Leviticus 4:31...oltáře. Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako...
Leviticus 4:35...tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako...
Leviticus 6:5...narovná zápalnou oběť a na něm nechá dýmat tuk pokojných obětí. na oltáři stále plane oheň, nikdy...
Leviticus 7:11...Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákonpokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdo z...
Leviticus 7:13...bochánky z jemné mouky zadělané olejem. Se svou pokojnou obětí díkůvzdání přinese darem kromě bochánků...
Leviticus 7:14... Ten připadne knězi, který kropil oltář krví pokojné oběti. Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v...
Leviticus 7:15... který kropil oltář krví pokojné oběti. Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího...
Leviticus 7:18... do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji...
Leviticus 7:20...je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze...
Leviticus 7:21...ohavnosti - a potom jedl něco z masa Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin...
Leviticus 7:29..."Mluv k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné oběti přinese...
Leviticus 7:32...Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní příspěvek knězi....
Leviticus 7:33...Áronových synů, který bude obětovat krev a tukpokojné oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž...
Leviticus 7:34...jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho synům....
Leviticus 7:37...za hřích, oběti odškodnění, oběti pověřenípokojné oběti. Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v...
Leviticus 9:4...(oba roční, bez vady), také býka a beranapokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s...
Leviticus 9:18...ranní zápalné oběti. Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž...
Leviticus 9:22...jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnoupokojnou oběť a sestoupil z oltáře. Mojžíš s Áronem pak...
Leviticus 10:14...i tvým potomkům dány jako stanovený přídělpokojných obětí synů Izraele. Kýtu odevzdání a hrudí...
Leviticus 17:5... ke knězi. je obětují Hospodinu jako pokojné oběti. Kněz pokropí krví oběti Hospodinův oltář u...
Leviticus 19:5... jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli...
Leviticus 22:21...tím nedošli zalíbení. Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný...
Leviticus 23:19...jako oběť za hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť. Kněz je pak spolu s chleby prvotin a se...
Leviticus 23:37...ohnivé oběti - zápalnou i moučnou oběť, oběť pokojnou i úlitbu, každou z nich v příslušný den. To vše...
Numeri 6:14...oběť za hřích a jednoho berana bez vady jako pokojnou oběť, dále koš nekvašeného pečiva z jemné mouky,...
Numeri 6:17...a jeho zápalnou oběť. Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a...
Numeri 6:18...zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z...
Numeri 7:17... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna Aminadabova....
Numeri 7:23... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova. Třetího...
Numeri 7:29... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova. Čtvrtého...
Numeri 7:35... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura,...
Numeri 7:41... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova....
Numeri 7:47... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova. Sedmého...
Numeri 7:53... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova. Osmého...
Numeri 7:59... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova....
Numeri 7:65... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideoniho. Desátého...
Numeri 7:71... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova....
Numeri 7:77... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova....
Numeri 7:83... pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránkůpokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl...
Numeri 7:88... K oběti za hřích: 12 kozlů. Souhrn dobytkapokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních...
Numeri 10:10...začátcích měsíců, při zápalných obětech a při pokojných obětech. Tak se budete připomínat svému Bohu. ...
Numeri 15:3...připravili příjemnou vůni - zápalnou nebo pokojnou oběť, jako splnění slibu nebo jako...
Numeri 15:5...zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína...
Numeri 15:8...příjemnou vůni. Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče, jako splnění slibu nebo jako...
Numeri 29:39... Tyto zápalné oběti, moučné oběti, úlitbypokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich...
Deuteronomium 12:6...jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalnépokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých...
Deuteronomium 12:11...vše, co jsem vám přikázal - své zápalnépokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých...
Deuteronomium 27:7... svému Bohu, zápalné oběti. Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se před...
Jozue 8:31...pak přinesli zápalné oběti Hospodinu a obětovali pokojné oběti. Jozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova...
Jozue 22:23...abychom na něm přinášeli zápalné, moučné nebo pokojné oběti, pak nás potrestá sám Hospodin! Udělali...
Jozue 22:27...pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými zápalypokojnými oběťmi před jeho tváří. Vaši synové tak v...
Jozue 22:29...stavbou oltáře pro zápalné, moučné nebo pokojné oběti. Jediný takový oltář stojí před příbytkem...
Soudců 20:26...se do večera a přinášeli Hospodinu zápalnépokojné oběti. Izraelci se tehdy dotazovali Hospodina,...
Soudců 21:4...tam lid postavil oltář a přinášel zápalnépokojné oběti. Izraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských...
1. Samuel 10:8... že jdu za tebou, abych tam obětoval zápalnépokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní, než za tebou...
1. Samuel 11:15...prohlásili za krále. Obětovali před Hospodinem pokojné oběti a Saul tam se všemi Izraelci pořádal velikou...
1. Samuel 13:9... Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnoupokojnou." A obětoval zápalnou oběť. Jakmile byl s obětí...
2. Samuel 6:17... David pak přinesl před Hospodinem zápalnépokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných...
2. Samuel 6:18... Poté, co David dokončil obětování zápalnýchpokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů....
2. Samuel 12:24... Když pak porodila syna, dala mu jméno ŠalomounPokojný. Hospodin si ho zamiloval a skrze proroka Nátana...
2. Samuel 20:19...Abelu se zeptejte, pak teprve jednejte.' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z...
2. Samuel 24:25...tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalnépokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se...
1. Královská 3:15...Truhlu Panovníkovy smlouvy. Obětoval zápalnépokojné oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinu....
1. Královská 8:63...slavili obětní hody. Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a...
1. Královská 8:64...Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou oběť i tuk pokojných obětí, neboť bronzový oltář před Hospodinem byl...
1. Královská 9:25...Milo. Třikrát ročně přinášel Šalomoun zápalnépokojné oběti na oltáři, který postavil Hospodinu, a nechal...
2. Královská 16:13...oběť, přinesl úlitbu a skropil oltář krví své pokojné oběti. Bronzový oltář, který stával před Hospodinem...
1. Letopisů 16:1...postavil. Pak před Bohem přinášeli zápalnépokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných...
1. Letopisů 16:2... Poté, co David dokončil obětování zápalnýchpokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. Podělil...
1. Letopisů 21:26...tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalnépokojné oběti. Vzýval Hospodina a on mu odpověděl - na...
1. Letopisů 22:9...kolem dokola. Bude se jmenovat ŠalomounPokojný, neboť za jeho dnů dám Izraeli pokoj a mír. To on...
2. Letopisů 7:7...chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných obětí, protože bronzový oltář, který Šalomoun...
2. Letopisů 29:31...Hospodinu. Přistupujte do Hospodinova chrámupokojnými a děkovnými oběťmi." Shromáždění tedy přineslo...
2. Letopisů 29:35...se veliké množství zápalů a také tukupokojných obětí a úliteb doprovázejících zápalné oběti. Tak...
2. Letopisů 30:22... Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti a děkovali Hospodinu, Bohu svých otců. Celé...
2. Letopisů 31:2...kněžské či levitské úkoly, šlo o zápalnépokojné oběti, o pomocné práce nebo o děkování a chvály v...
2. Letopisů 33:16... Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné a děkovné oběti a vyzval Judu, slouží Hospodinu,...
Žalmy 37:37...poctivé, všímej si upřímných - budoucnost patří pokojným. Všichni vzpurní však budou vyhlazeni, ničemové...
Izaiáš 32:18...spravedlnosti bude klid a bezpečí navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných...
Jeremiáš 12:5... jak budeš závodit s koni? Když máš klid pouzepokojné zemi, jak zvládneš jordánské houští? Tví vlastní...
Jeremiáš 25:37...kvílejí - Hospodin pustoší jejich pastvinyPokojné louky utichnou před žárem Hospodinova hněvu. Jako...
Ezechiel 43:27...budou kněží na oltáři obětovat vaše zápalnépokojné oběti a ve vás najdu zalíbení, praví Panovník...
Ezechiel 45:15... To vše se použije na moučné, zápalnépokojné oběti ke smíření za lid, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 45:17...o oběti za hřích stejně jako o moučné, zápalnépokojné oběti ke smíření za dům Izraele." Tak praví...
Ezechiel 46:2...budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné oběti, bude se klanět u prahu brány. Poté odejde,...
Ezechiel 46:12...dobrovolný dar - to bude oběť zápalná nebo pokojná - otevře se mu východní brána, aby přinesl svou...
Amos 5:22...zápalné a moučné oběti, mně se to nelíbí. Na pokojné oběti z vašich dobytčat se nechci ani podívat. S...
1. Timoteus 2:2...vysoko postavené, abychom mohli vést klidnýpokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to...
Jakub 3:17... která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého...
1. Petr 3:4... Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkéhopokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto...

Slova obsahující pokojné: pokojné (62) pokojného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |