Pokoje

Hledám varianty 'pokoje' [ pokojů (3) pokojích (1) pokoji (59) pokojem (8) pokoje (38) pokoj (130) ]. Nalezeno 220 veršù.
Genesis 15:15...jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcůmpokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí...
Genesis 26:29...prokazovali ti pouze dobrodiní a propustili pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy...
Genesis 26:31... Potom je Izák propustil, a tak od něj odešlipokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci...
Genesis 28:21...mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže sepokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým...
Genesis 43:30...svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s...
Genesis 44:17... u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní sepokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil...
Exodus 4:18...do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdipokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v...
Exodus 18:23... Také všechen tento lid dojde na své místopokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno...
Leviticus 26:6...ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze...
Numeri 6:26... Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří  pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a...
Numeri 25:12...Proto mu řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou...
Jozue 9:15...se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také...
Soudců 3:20... Eglon seděl o samotě v chládku svého střešního pokoje. Ehud k němu přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží...
Soudců 3:23...zadem. Ehud vyšel ven záchodem a dveře střešního pokoje za sebou zavřel na zástrčku. Po jeho odchodu přišli...
Soudců 3:24...služebníci, a když viděli, že dveře střešního pokoje jsou zavřené na zástrčku, řekli si: Nejspíš koná v...
Soudců 3:25...tam, z toho byli nesví, ale dveře střešního pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali tedy klíč, otevřeli - a...
Soudců 6:24...Hospodinu oltář a nazval jej "Hospodin je pokoj". Ten oltář je v abiezerské Ofře dodnes. noci...
Soudců 16:9...ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala:...
Soudců 16:12...zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy...
Soudců 18:6... Boha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jdětepokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin."...
1. Samuel 1:17...se tu z velikého zármutku a rozrušení." "Jdipokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co...
1. Samuel 16:4...vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: "Přinášíš pokoj?" "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat...
1. Samuel 16:5...mu naproti s otázkou: "Přinášíš pokoj?" "Anopokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu....
1. Samuel 20:13...přidá, kdybych ti to zatajil a nepropustil pokoji. je Hospodin s tebou, jako býval s mým otcem....
1. Samuel 20:42...a společně plakali, hlavně David. "Jdipokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu...
1. Samuel 25:6...Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdrávPokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak...
1. Samuel 25:35...přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať sepokoji domů. Uvidíš, že jsem poslechl a vyhověl jsem ti...
1. Samuel 29:7...vytknout. Vládcům se ale nelíbíš. Vrať se tedypokoji, abys filištínské vládce nedráždil." "Co jsem...
2. Samuel 3:21..." S tím David Abnera propustil a ten odešelpokoji. Právě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z...
2. Samuel 3:22... protože ho David propustil, a tak odešelpokoji. Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu...
2. Samuel 3:23... syn Nerův, ale on ho propustil, takže odešelpokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu....
2. Samuel 15:9...sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdipokoji," a tak se Abšalom vypravil do Heb-ronu. Po všech...
2. Samuel 17:3...život jediného muže - všechen lid může zůstatpokoji." Abšalomovi i všem izraelským stařešinům se ten...
2. Samuel 18:28..." řekl na to král. "Přichází s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu k zemi...
1. Královská 2:13...přišel Adoniáš, syn Chagity. "Přicházíšpokoji?" otázala se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou...
1. Královská 2:33...na jeho dům i jeho trůn ale přijde Hospodinův pokoj navěky." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil...
1. Královská 22:17...řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každýpokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský...
2. Královská 5:19...to Hospodin tvému služebníku odpustí." "Jdipokoji," odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko, když...
2. Královská 9:17...a pošli jim ho vstříc, se zeptá, zda přináší pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá -...
2. Královská 9:18...tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za...
2. Královská 9:19...naproti dalšího jezdce: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za...
2. Královská 9:22... Když Joram uviděl Jehua, zeptal se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může být pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu...
2. Královská 9:31...z okna. Jehu právě vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?" zavolala. On se podíval...
2. Královská 20:19... Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí." Ostatní Ezechiášovy skutky - všechny jeho...
2. Královská 22:20... k tvým předkům a budeš uložen do hrobupokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto...
1. Letopisů 12:18...vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházítepokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem....
1. Letopisů 12:19...tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu JišajePokoj, pokoj buď tobě i tvým pomocníkům pokoj buď - vždyť...
1. Letopisů 22:9...jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem...
2. Letopisů 18:16...řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každýpokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský...
2. Letopisů 19:1...král Jošafat se vracel domů do Jeruzalémapokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a...
2. Letopisů 34:28... k tvým předkům a budeš uložen do hrobupokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto...
Ezdráš 5:7...mu následující hlášení: Králi Dareiovi hojný pokoj. Oznamujeme králi, že jsme přišli do judské provincie...
Ezdráš 7:12...Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo v říši patří k...
Ester 9:30...sedmadvaceti provincií Xerxovy říše. Přál jim pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků purim dodržují...
Job 3:13...bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bychpokoji společně s králi a velmoži, jejichž stavby jsou ...
Job 3:26... potkalo to, z čeho jsem měl strach! Nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí. Přišlo trápení." ...
Job 21:9... své ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na nijak nepadá. Jejich býk je...
Job 21:13... Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejípokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách...
Job 25:2...na to řekl: "Bohu náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách. se snad jeho vojsko spočítat?...
Žalmy 28:3...pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními mluvípokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich...
Žalmy 29:11...dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu...
Žalmy 34:15...žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usilujpokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke...
Žalmy 35:20... oči nemhouří! Nechtějí totiž mluvitpokoji, proti mírumilovným vymýšlejí lsti. Ústa si na ...
Žalmy 35:27..."Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk mluví o tvé spravedlnosti, ...
Žalmy 37:11...ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje. Ničema proti poctivému kuje pikle, zuby na něj...
Žalmy 38:4...zdravé místo, můj hřích připravil kostipokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu,...
Žalmy 45:14...pokoří! Královská dcera ve vší slávě čekápokoji, svůj šat zlatem protkaný. V barevném rouchu ji...
Žalmy 55:19...- vyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto bojepokoj duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně! Bůh...
Žalmy 85:9...Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen se nevracejí k...
Žalmy 85:11...Láska a pravda se spolu setkají, spravedlnostpokoj se políbí. Pravda ze země vyraší, spravedlnost k nám...
Žalmy 120:6... duše se dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí...
Žalmy 120:7...zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj! Poutní píseň. K...
Žalmy 122:6...zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo milují, žijí...
Žalmy 122:7...se modlete: "Ti, kdo milují, žijí pokojněPokoj vládne ve tvých zdech, v tvých palácích je...
Žalmy 122:8...Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci...
Žalmy 125:5...klikatým, takové Hospodin zapudí se zločinciPokoj Izraeli! Poutní píseň. Když Hospodin navracel...
Žalmy 128:6... kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svýchPokoj Izraeli! Poutní píseň. Tolik týrali od dětství...
Žalmy 147:14...bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice sytí . Když...
Přísloví 3:17...jsou plné potěšení, její kroky vždy vedoupokoji. Stromem života je těm, kdo se drží, blaze je těm...
Přísloví 10:10...mhouří oko, způsobí potíž, kdo otevřeně kárápokoj přinese. Pramenem života jsou ústa spravedlivých, v...
Přísloví 24:4...dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc...
Kazatel 3:8... čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy ten, kdo se snaží, ze všeho svého...
Píseň 1:4...milují. Vezmi s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede král! Veselit a radovat se budeme z...
Izaiáš 9:5...rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez...
Izaiáš 9:6... Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl...
Izaiáš 23:12...sidonská!" Vzhůru! Na Kypr vydej se! Ani tam ale pokoj nenajdeš. Jen se podívej na zemi Chaldejských, na lid...
Izaiáš 26:3... Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe. Doufejte v Hospodina...
Izaiáš 26:12...tvé nepřátele oheň pohltí! Nám však, Hospodinepokoj působíš; za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatil....
Izaiáš 26:20...mrtvých s zavlažíš! Vejdi, můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se na malou chviličku...
Izaiáš 39:8...Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude pokoj a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš...
Izaiáš 45:7...není! formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Hospodin to všechno působím....
Izaiáš 48:18...jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj pokoj by proudil jako potoky, jak mořské vlny by byl tvůj...
Izaiáš 48:22...skálu a vody vytryskly. Hospodin praví: Není pokoje pro ničemy! Poslouchejte , ostrovy, daleké národy...
Izaiáš 52:7...na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu...
Izaiáš 54:10... láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje, praví Hospodin, jenž s tebou soucítí....
Izaiáš 54:13...děti budou Hospodinovi učedníci, budou zakoušet pokoj a blahobyt. Založena budeš na spravedlnosti: Zbavena...
Izaiáš 55:12...poslání. Ano, vyjdete s radostí, doprovázenipokoji. Hory a pahorky vám budou zpívat vstříc, tleskat vám...
Izaiáš 57:2...odcházejí před neštěstím. Odcházejípokoji, odpočívají na loži, kdo přímou cestou kráčeli. Teď...
Izaiáš 57:19...navrátím, ovoce chvály stvořím pro jejich rtyPokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým, praví Hospodin. je...
Izaiáš 57:21...vlny kalným bahnem zmítají. Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech sil,...
Izaiáš 59:8... zkáza a zhouba jsou jejich průvodci. Cestu pokoje vůbec neznají, v jejich stopách je jen bezpráví. Své...
Izaiáš 60:17...místo kamení železo. Tvým správcem tehdy učiním pokoj, tvým vládcem bude spravedlnost. Ve tvé zemi ...
Izaiáš 62:6... Vy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a...
Izaiáš 62:7...upomínáte, nedopřávejte si pokoje a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí,...
Izaiáš 66:12...praví Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji pokojem a slávou národů jako rozvodněným potokem. Budete se...
Jeremiáš 4:10...lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žítpokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude...
Jeremiáš 9:7... svými ústy vykládají lsti; s bližními mluvípokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez...
Jeremiáš 14:13...Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi...
Jeremiáš 16:5...neoplakávej je, neboť od tohoto lidu odejmu svůj pokoj, svou lásku i soucit, praví Hospodin. V této zemi...
Jeremiáš 23:17... stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žítpokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem,...
Jeremiáš 33:6... uzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokoj a bezpečí. Osud Judy a Izraele změním a vybuduji je...
Jeremiáš 33:9...a rozechvění nad vším tím dobrodiním a nad vším pokojem, který svému lidu způsobím. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 34:5... Hospodin o tobě praví: Nezemřeš mečem; zemřešpokoji. Jako se zažíhal pohřební oheň k poctě tvých předků,...
Pláč 3:17...vemlel štěrk, nakrmil popelem. duše nezná pokoje, na vše dobré jsem zapomněl. To je můj konec, řekl...
Ezechiel 7:25...budou znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za pohromou, zlá zpráva...
Ezechiel 34:25... To říkám Hospodin. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním z jejich země dravou zvěř, takže budou i...
Ezechiel 37:26...bude můj služebník David. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím je a...
Daniel 3:31...národů a jazyků v celém obydleném světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky...
Daniel 6:26...pak napsal lidem všech národů a jazyků: Hojný pokoj vám! Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá královská...
Daniel 10:19...dotkl a posílil . "Neboj se, drahý!" řekl mi. "Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop se!" Když ke mně mluvil,...
Daniel 11:8...Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále napadnout,...
Joel 2:16... Ženich vyjde z ložnice a nevěsta ze svého pokoje. Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a...
Abdiáš 1:7... poženou k hranicím; ti, s kterými žiješpokoji, podvedou a porazí; ti, kteří tvůj chléb jídali,...
Micheáš 5:4... po nejzazší zemské končiny. On bude naším pokojem. k nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat...
Nahum 2:1...na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat. Své svátky teď, Judo, svěť a naplň sliby...
Ageus 2:9... praví Hospodin zástupů. Na tomto místě daruji pokoj, praví Hospodin zástupů." Čtyřiadvacátého dne...
Zachariáš 1:11...jsme zemí a hle - celá zem žije v klidupokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů,...
Zachariáš 7:7... když se ještě v Jeruzalémě žilo v klidupokoji a stejně tak ve městech v jeho okolí, v Negevu i v...
Zachariáš 8:16...a ve svých branách vynášejte soud pravdypokoje. Nikdo nevymýšlejte, jak ublížit svým bližním, a...
Zachariáš 8:19...radosti a veselí. Jen ale milujte pravdupokoj! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě sem budou...
Malachiáš 2:5...zástupů. smlouva s ním byla smlouvou životapokoje. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on ctil a...
Malachiáš 2:6...se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil se mnoupokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin. Ano,...
Matouš 5:9...v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. Blaze...
Matouš 10:12... Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak váš pokoj přejde...
Matouš 10:13...mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, se váš pokoj vrátí...
Matouš 10:34...si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem,...
Marek 5:34...odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila. Jdipokoji a buď uzdravena ze svého trápení." Ještě to ani...
Marek 9:50...čím ji osolíte? Mějte v sobě sůl a žijte spolupokoji." Potom vstal, odešel odtud a přes krajinu za...
Lukáš 1:79...a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v duchu a žil na poušti...
Lukáš 2:14...Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do...
Lukáš 2:29... podle svého slova propouštíš svého služebníkapokoji. Neboť oči spatřily tvé spasení...
Lukáš 7:50...ale ženě řekl: "Tvá víra zachránila. Jdipokoji." Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal...
Lukáš 8:48... Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdipokoji." Než to dořekl, přišel někdo z domu představeného...
Lukáš 10:5... Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj...
Lukáš 10:6...řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k...
Lukáš 12:3...tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech. Vám,...
Lukáš 12:51...Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! Od nynějška jich...
Lukáš 18:5... člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'"...
Lukáš 19:38...král, jenž přichází v Hospodinově jménuPokoj na nebi a sláva na výsostech!" V davu byli i někteří...
Lukáš 19:42...aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dny,...
Lukáš 24:36...o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že...
Jan 14:2...Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych...
Jan 14:27...vám všechno, co jsem vám řekl. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; dávám jinak, než jak dává...
Jan 16:33...Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - ...
Jan 20:19...Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám." Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok....
Jan 20:21...i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako poslal Otec, i ...
Jan 20:26...Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej...
Skutky 10:36... které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte,...
Skutky 15:33...[34] A když tam strávili nějaký čas, bratři jepokoji vyslali zpět k apoštolům. Pavel a Barnabáš zůstali v...
Skutky 16:36... že máte být propuštěni. Pojďte ven a odejdětepokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás veřejně. Potom...
Skutky 24:2..."Vznešený Felixi! Díky tobě již dlouho zakoušíme pokoj a díky tvé prozíravosti vše v tomto národě spěje k...
Římanům 1:7...milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista....
Římanům 2:10... předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čestpokoj. Bůh totiž nestraní nikomu...
Římanům 3:17...a bída jsou jejich průvodci, cestu pokoje ale neznají; na Boží bázeň vůbec nehledí...
Římanům 5:1... Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj...
Římanům 8:6...vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životupokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a...
Římanům 12:18...dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu -...
Římanům 14:17...přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnostpokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je...
Římanům 14:19...a uznávaný lidmi. Usilujme tedy o to, co vedepokoji a vzájemnému budování. Nenič Boží dílo kvůli jídlu!...
Římanům 15:13...vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostípokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha...
Římanům 15:33...pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi. Bůh pokoje kéž je s vámi všemi. Amen. Doporučuji vám naši...
Římanům 16:20...jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo. Bůh pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost...
1. Korintským 1:3...společného Pána Ježíše Krista: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále...
1. Korintským 7:15...v takových případech vázáni. Bůh vás povolalpokoji. Copak víš, ženo, zda zachráníš manžela? Copak víš,...
1. Korintským 14:33...puzení ovládat; Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje - tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. (Vaše...
1. Korintským 16:11...; jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte hopokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám....
2. Korintským 1:2...a všem svatým v celém Řecku: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista....
2. Korintským 13:11... povzbuzujte se, buďte svorní, žijtepokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte se...
Galatským 1:3...jsou se mnou, církvím v Galacii: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který...
Galatským 5:22...království. Ovocem Ducha je pak láska, radostpokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a...
Galatským 6:16... kdo se budou řídit tímto pravidlem, přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael. s...
Efeským 1:2...v Efesu, věrným v Kristu Ježíši: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista....
Efeským 2:14...jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která...
Efeským 2:15...v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým...
Efeským 2:17...ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil "pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým," neboť skrze něj...
Efeským 4:3...zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž...
Efeským 6:15...a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci...
Efeským 6:23... jak se máme, a aby potěšil vaše srdcePokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od...
Filipským 1:2...Filipech, se správci a služebníky: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista....
Filipským 4:7... O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i...
Filipským 4:9...jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že...
Koloským 1:2...v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce. Kdykoli se za vás modlíme,...
Koloským 1:20...se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samýmpokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. I vás, kteří...
Koloským 3:15...dokonalosti. Ve vašich srdcích vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle....
1. Tesalonickým 1:1...v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milostpokoj vám. Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky...
1. Tesalonickým 5:13...dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte...
1. Tesalonickým 5:23...v každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i...
2. Tesalonickým 1:2...našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Bratři...
2. Tesalonickým 3:16...napomínejte ho jako sourozence. Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi. ...
1. Timoteus 1:2... vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenstvípokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Jak...
2. Timoteus 1:2...synu Timoteovi: Milost, milosrdenstvípokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne...
2. Timoteus 2:22...tužeb a následuj spravedlnost, víru, láskupokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce....
Titus 1:4... Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milostpokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele....
Filemon 1:3...Archipovi i církvi ve tvém domě: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista....
Filemon 1:22...více, než žádám. A ještě něco - připrav pro  pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu...
Židům 7:2... dále je to také král Sálemu, což znamená "král pokoje". Bez otce a matky, bez rodokmenu, bez narození a...
Židům 12:11... kdo prošli, přináší ovoce spravedlnostipokoje. Proto "dodejte síly ochabujícím rukám i podlomeným...
Židům 12:14... ale raději bylo uzdraveno. Usilujtepokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí...
Židům 13:20... abych se k vám mohl co nejdříve vrátit. Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých...
Jakub 2:16...anebo co na sebe? Když jim řeknete: "Jdětepokoji, je vám teplo a dobře se najezte," ale nedáte jim...
Jakub 3:18... nestranná a nepokrytecká. Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti. Odkud pocházejí boje a...
1. Petr 1:2...skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,...
1. Petr 3:11...lest. odmítá zlo a koná dobro, usilujepokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke...
1. Petr 5:14... můj syn. Pozdravte se navzájem polibkem láskyPokoj vám všem, kdo jste v Kristu. Šimon Petr, služebník a...
2. Petr 1:2...a Spasitele Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co...
2. Petr 3:14...to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihlpokoji, neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost našeho Pána...
2. Jan 1:3...a bude s námi navěky: Milost, milosrdenstvípokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Otcova Syna, je s...
3. Jan 1:15... brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář.  Pokoj tobě. Pozdravují přátelé. Pozdravuj každého z...
Juda 1:2...zachovaní pro Ježíše Krista: Milosrdenství vámpokoj i láska v hojnosti. Milovaní, jakkoli jsem toužil...
Zjevení 1:4...blízko. Jan sedmi církvím v Asii: Milost vámpokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od...

Slova obsahující pokoje: nepokoje (1) nespokojenci (2) pokoje (38) pokojem (8) spokojen (7) spokojená (1) spokojeně (2) spokojeni (2) spokojenost (1) spokojený (2) uspokojení (1) znepokojen (1) znepokojení (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |