Pokoj

Hledám varianty 'pokoj' [ pokojů (3) pokojích (1) pokoji (59) pokojem (8) pokoje (38) pokoj (130) ]. Nalezeno 220 veršù.
Genesis 15:15...jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcůmpokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí...
Genesis 26:29...prokazovali ti pouze dobrodiní a propustili pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy...
Genesis 26:31... Potom je Izák propustil, a tak od něj odešlipokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci...
Genesis 28:21...mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže sepokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým...
Genesis 43:30...svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s...
Genesis 44:17... u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní sepokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil...
Exodus 4:18...do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdipokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v...
Exodus 18:23... Také všechen tento lid dojde na své místopokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno...
Leviticus 26:6...ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze...
Numeri 6:26... Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří  pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a...
Numeri 25:12...Proto mu řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou...
Jozue 9:15...se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také...
Soudců 3:20... Eglon seděl o samotě v chládku svého střešního pokoje. Ehud k němu přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží...
Soudců 3:23...zadem. Ehud vyšel ven záchodem a dveře střešního pokoje za sebou zavřel na zástrčku. Po jeho odchodu přišli...
Soudců 3:24...služebníci, a když viděli, že dveře střešního pokoje jsou zavřené na zástrčku, řekli si: Nejspíš koná v...
Soudců 3:25...tam, z toho byli nesví, ale dveře střešního pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali tedy klíč, otevřeli - a...
Soudců 6:24...Hospodinu oltář a nazval jej "Hospodin je pokoj". Ten oltář je v abiezerské Ofře dodnes. noci...
Soudců 16:9...ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala:...
Soudců 16:12...zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy...
Soudců 18:6... Boha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jdětepokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin."...
1. Samuel 1:17...se tu z velikého zármutku a rozrušení." "Jdipokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co...
1. Samuel 16:4...vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: "Přinášíš pokoj?" "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat...
1. Samuel 16:5...mu naproti s otázkou: "Přinášíš pokoj?" "Anopokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu....
1. Samuel 20:13...přidá, kdybych ti to zatajil a nepropustil pokoji. je Hospodin s tebou, jako býval s mým otcem....
1. Samuel 20:42...a společně plakali, hlavně David. "Jdipokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu...
1. Samuel 25:6...Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdrávPokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak...
1. Samuel 25:35...přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať sepokoji domů. Uvidíš, že jsem poslechl a vyhověl jsem ti...
1. Samuel 29:7...vytknout. Vládcům se ale nelíbíš. Vrať se tedypokoji, abys filištínské vládce nedráždil." "Co jsem...
2. Samuel 3:21..." S tím David Abnera propustil a ten odešelpokoji. Právě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z...
2. Samuel 3:22... protože ho David propustil, a tak odešelpokoji. Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu...
2. Samuel 3:23... syn Nerův, ale on ho propustil, takže odešelpokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu....
2. Samuel 15:9...sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdipokoji," a tak se Abšalom vypravil do Heb-ronu. Po všech...
2. Samuel 17:3...život jediného muže - všechen lid může zůstatpokoji." Abšalomovi i všem izraelským stařešinům se ten...
2. Samuel 18:28..." řekl na to král. "Přichází s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu k zemi...
1. Královská 2:13...přišel Adoniáš, syn Chagity. "Přicházíšpokoji?" otázala se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou...
1. Královská 2:33...na jeho dům i jeho trůn ale přijde Hospodinův pokoj navěky." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil...
1. Královská 22:17...řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každýpokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský...
2. Královská 5:19...to Hospodin tvému služebníku odpustí." "Jdipokoji," odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko, když...
2. Královská 9:17...a pošli jim ho vstříc, se zeptá, zda přináší pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá -...
2. Královská 9:18...tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za...
2. Královská 9:19...naproti dalšího jezdce: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za...
2. Královská 9:22... Když Joram uviděl Jehua, zeptal se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může být pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu...
2. Královská 9:31...z okna. Jehu právě vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?" zavolala. On se podíval...
2. Královská 20:19... Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí." Ostatní Ezechiášovy skutky - všechny jeho...
2. Královská 22:20... k tvým předkům a budeš uložen do hrobupokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto...
1. Letopisů 12:18...vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházítepokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem....
1. Letopisů 12:19...tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu JišajePokoj, pokoj buď tobě i tvým pomocníkům pokoj buď - vždyť...
1. Letopisů 22:9...jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem...
2. Letopisů 18:16...řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každýpokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský...
2. Letopisů 19:1...král Jošafat se vracel domů do Jeruzalémapokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a...
2. Letopisů 34:28... k tvým předkům a budeš uložen do hrobupokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto...
Ezdráš 5:7...mu následující hlášení: Králi Dareiovi hojný pokoj. Oznamujeme králi, že jsme přišli do judské provincie...
Ezdráš 7:12...Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo v říši patří k...
Ester 9:30...sedmadvaceti provincií Xerxovy říše. Přál jim pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků purim dodržují...
Job 3:13...bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bychpokoji společně s králi a velmoži, jejichž stavby jsou ...
Job 3:26... potkalo to, z čeho jsem měl strach! Nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí. Přišlo trápení." ...
Job 21:9... své ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na nijak nepadá. Jejich býk je...
Job 21:13... Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejípokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách...
Job 25:2...na to řekl: "Bohu náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách. se snad jeho vojsko spočítat?...
Žalmy 28:3...pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními mluvípokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich...
Žalmy 29:11...dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu...
Žalmy 34:15...žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usilujpokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke...
Žalmy 35:20... oči nemhouří! Nechtějí totiž mluvitpokoji, proti mírumilovným vymýšlejí lsti. Ústa si na ...
Žalmy 35:27..."Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk mluví o tvé spravedlnosti, ...
Žalmy 37:11...ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje. Ničema proti poctivému kuje pikle, zuby na něj...
Žalmy 38:4...zdravé místo, můj hřích připravil kostipokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu,...
Žalmy 45:14...pokoří! Královská dcera ve vší slávě čekápokoji, svůj šat zlatem protkaný. V barevném rouchu ji...
Žalmy 55:19...- vyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto bojepokoj duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně! Bůh...
Žalmy 85:9...Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen se nevracejí k...
Žalmy 85:11...Láska a pravda se spolu setkají, spravedlnostpokoj se políbí. Pravda ze země vyraší, spravedlnost k nám...
Žalmy 120:6... duše se dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí...
Žalmy 120:7...zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj! Poutní píseň. K...
Žalmy 122:6...zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo milují, žijí...
Žalmy 122:7...se modlete: "Ti, kdo milují, žijí pokojněPokoj vládne ve tvých zdech, v tvých palácích je...
Žalmy 122:8...Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci...
Žalmy 125:5...klikatým, takové Hospodin zapudí se zločinciPokoj Izraeli! Poutní píseň. Když Hospodin navracel...
Žalmy 128:6... kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svýchPokoj Izraeli! Poutní píseň. Tolik týrali od dětství...
Žalmy 147:14...bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice sytí . Když...
Přísloví 3:17...jsou plné potěšení, její kroky vždy vedoupokoji. Stromem života je těm, kdo se drží, blaze je těm...
Přísloví 10:10...mhouří oko, způsobí potíž, kdo otevřeně kárápokoj přinese. Pramenem života jsou ústa spravedlivých, v...
Přísloví 24:4...dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc...
Kazatel 3:8... čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy ten, kdo se snaží, ze všeho svého...
Píseň 1:4...milují. Vezmi s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede král! Veselit a radovat se budeme z...
Izaiáš 9:5...rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez...
Izaiáš 9:6... Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl...
Izaiáš 23:12...sidonská!" Vzhůru! Na Kypr vydej se! Ani tam ale pokoj nenajdeš. Jen se podívej na zemi Chaldejských, na lid...
Izaiáš 26:3... Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe. Doufejte v Hospodina...
Izaiáš 26:12...tvé nepřátele oheň pohltí! Nám však, Hospodinepokoj působíš; za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatil....
Izaiáš 26:20...mrtvých s zavlažíš! Vejdi, můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se na malou chviličku...
Izaiáš 39:8...Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude pokoj a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš...
Izaiáš 45:7...není! formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Hospodin to všechno působím....
Izaiáš 48:18...jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj pokoj by proudil jako potoky, jak mořské vlny by byl tvůj...
Izaiáš 48:22...skálu a vody vytryskly. Hospodin praví: Není pokoje pro ničemy! Poslouchejte , ostrovy, daleké národy...
Izaiáš 52:7...na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu...
Izaiáš 54:10... láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje, praví Hospodin, jenž s tebou soucítí....
Izaiáš 54:13...děti budou Hospodinovi učedníci, budou zakoušet pokoj a blahobyt. Založena budeš na spravedlnosti: Zbavena...
Izaiáš 55:12...poslání. Ano, vyjdete s radostí, doprovázenipokoji. Hory a pahorky vám budou zpívat vstříc, tleskat vám...
Izaiáš 57:2...odcházejí před neštěstím. Odcházejípokoji, odpočívají na loži, kdo přímou cestou kráčeli. Teď...
Izaiáš 57:19...navrátím, ovoce chvály stvořím pro jejich rtyPokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým, praví Hospodin. je...
Izaiáš 57:21...vlny kalným bahnem zmítají. Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech sil,...
Izaiáš 59:8... zkáza a zhouba jsou jejich průvodci. Cestu pokoje vůbec neznají, v jejich stopách je jen bezpráví. Své...
Izaiáš 60:17...místo kamení železo. Tvým správcem tehdy učiním pokoj, tvým vládcem bude spravedlnost. Ve tvé zemi ...
Izaiáš 62:6... Vy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a...
Izaiáš 62:7...upomínáte, nedopřávejte si pokoje a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí,...
Izaiáš 66:12...praví Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji pokojem a slávou národů jako rozvodněným potokem. Budete se...
Jeremiáš 4:10...lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žítpokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude...
Jeremiáš 9:7... svými ústy vykládají lsti; s bližními mluvípokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez...
Jeremiáš 14:13...Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi...
Jeremiáš 16:5...neoplakávej je, neboť od tohoto lidu odejmu svůj pokoj, svou lásku i soucit, praví Hospodin. V této zemi...
Jeremiáš 23:17... stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žítpokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem,...
Jeremiáš 33:6... uzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokoj a bezpečí. Osud Judy a Izraele změním a vybuduji je...
Jeremiáš 33:9...a rozechvění nad vším tím dobrodiním a nad vším pokojem, který svému lidu způsobím. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 34:5... Hospodin o tobě praví: Nezemřeš mečem; zemřešpokoji. Jako se zažíhal pohřební oheň k poctě tvých předků,...
Pláč 3:17...vemlel štěrk, nakrmil popelem. duše nezná pokoje, na vše dobré jsem zapomněl. To je můj konec, řekl...
Ezechiel 7:25...budou znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za pohromou, zlá zpráva...
Ezechiel 34:25... To říkám Hospodin. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním z jejich země dravou zvěř, takže budou i...
Ezechiel 37:26...bude můj služebník David. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím je a...
Daniel 3:31...národů a jazyků v celém obydleném světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky...
Daniel 6:26...pak napsal lidem všech národů a jazyků: Hojný pokoj vám! Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá královská...
Daniel 10:19...dotkl a posílil . "Neboj se, drahý!" řekl mi. "Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop se!" Když ke mně mluvil,...
Daniel 11:8...Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále napadnout,...
Joel 2:16... Ženich vyjde z ložnice a nevěsta ze svého pokoje. Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a...
Abdiáš 1:7... poženou k hranicím; ti, s kterými žiješpokoji, podvedou a porazí; ti, kteří tvůj chléb jídali,...
Micheáš 5:4... po nejzazší zemské končiny. On bude naším pokojem. k nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat...
Nahum 2:1...na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat. Své svátky teď, Judo, svěť a naplň sliby...
Ageus 2:9... praví Hospodin zástupů. Na tomto místě daruji pokoj, praví Hospodin zástupů." Čtyřiadvacátého dne...
Zachariáš 1:11...jsme zemí a hle - celá zem žije v klidupokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů,...
Zachariáš 7:7... když se ještě v Jeruzalémě žilo v klidupokoji a stejně tak ve městech v jeho okolí, v Negevu i v...
Zachariáš 8:16...a ve svých branách vynášejte soud pravdypokoje. Nikdo nevymýšlejte, jak ublížit svým bližním, a...
Zachariáš 8:19...radosti a veselí. Jen ale milujte pravdupokoj! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě sem budou...
Malachiáš 2:5...zástupů. smlouva s ním byla smlouvou životapokoje. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on ctil a...
Malachiáš 2:6...se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil se mnoupokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin. Ano,...
Matouš 5:9...v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. Blaze...
Matouš 10:12... Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak váš pokoj přejde...
Matouš 10:13...mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, se váš pokoj vrátí...
Matouš 10:34...si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem,...
Marek 5:34...odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila. Jdipokoji a buď uzdravena ze svého trápení." Ještě to ani...
Marek 9:50...čím ji osolíte? Mějte v sobě sůl a žijte spolupokoji." Potom vstal, odešel odtud a přes krajinu za...
Lukáš 1:79...a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v duchu a žil na poušti...
Lukáš 2:14...Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do...
Lukáš 2:29... podle svého slova propouštíš svého služebníkapokoji. Neboť oči spatřily tvé spasení...
Lukáš 7:50...ale ženě řekl: "Tvá víra zachránila. Jdipokoji." Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal...
Lukáš 8:48... Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdipokoji." Než to dořekl, přišel někdo z domu představeného...
Lukáš 10:5... Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj...
Lukáš 10:6...řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k...
Lukáš 12:3...tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech. Vám,...
Lukáš 12:51...Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! Od nynějška jich...
Lukáš 18:5... člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'"...
Lukáš 19:38...král, jenž přichází v Hospodinově jménuPokoj na nebi a sláva na výsostech!" V davu byli i někteří...
Lukáš 19:42...aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dny,...
Lukáš 24:36...o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že...
Jan 14:2...Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych...
Jan 14:27...vám všechno, co jsem vám řekl. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; dávám jinak, než jak dává...
Jan 16:33...Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - ...
Jan 20:19...Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám." Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok....
Jan 20:21...i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako poslal Otec, i ...
Jan 20:26...Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej...
Skutky 10:36... které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte,...
Skutky 15:33...[34] A když tam strávili nějaký čas, bratři jepokoji vyslali zpět k apoštolům. Pavel a Barnabáš zůstali v...
Skutky 16:36... že máte být propuštěni. Pojďte ven a odejdětepokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás veřejně. Potom...
Skutky 24:2..."Vznešený Felixi! Díky tobě již dlouho zakoušíme pokoj a díky tvé prozíravosti vše v tomto národě spěje k...
Římanům 1:7...milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista....
Římanům 2:10... předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čestpokoj. Bůh totiž nestraní nikomu...
Římanům 3:17...a bída jsou jejich průvodci, cestu pokoje ale neznají; na Boží bázeň vůbec nehledí...
Římanům 5:1... Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj...
Římanům 8:6...vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životupokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a...
Římanům 12:18...dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu -...
Římanům 14:17...přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnostpokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je...
Římanům 14:19...a uznávaný lidmi. Usilujme tedy o to, co vedepokoji a vzájemnému budování. Nenič Boží dílo kvůli jídlu!...
Římanům 15:13...vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostípokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha...
Římanům 15:33...pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi. Bůh pokoje kéž je s vámi všemi. Amen. Doporučuji vám naši...
Římanům 16:20...jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo. Bůh pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost...
1. Korintským 1:3...společného Pána Ježíše Krista: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále...
1. Korintským 7:15...v takových případech vázáni. Bůh vás povolalpokoji. Copak víš, ženo, zda zachráníš manžela? Copak víš,...
1. Korintským 14:33...puzení ovládat; Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje - tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. (Vaše...
1. Korintským 16:11...; jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte hopokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám....
2. Korintským 1:2...a všem svatým v celém Řecku: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista....
2. Korintským 13:11... povzbuzujte se, buďte svorní, žijtepokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte se...
Galatským 1:3...jsou se mnou, církvím v Galacii: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který...
Galatským 5:22...království. Ovocem Ducha je pak láska, radostpokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a...
Galatským 6:16... kdo se budou řídit tímto pravidlem, přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael. s...
Efeským 1:2...v Efesu, věrným v Kristu Ježíši: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista....
Efeským 2:14...jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která...
Efeským 2:15...v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým...
Efeským 2:17...ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil "pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým," neboť skrze něj...
Efeským 4:3...zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž...
Efeským 6:15...a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci...
Efeským 6:23... jak se máme, a aby potěšil vaše srdcePokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od...
Filipským 1:2...Filipech, se správci a služebníky: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista....
Filipským 4:7... O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i...
Filipským 4:9...jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že...
Koloským 1:2...v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce. Kdykoli se za vás modlíme,...
Koloským 1:20...se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samýmpokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. I vás, kteří...
Koloským 3:15...dokonalosti. Ve vašich srdcích vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle....
1. Tesalonickým 1:1...v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milostpokoj vám. Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky...
1. Tesalonickým 5:13...dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte...
1. Tesalonickým 5:23...v každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i...
2. Tesalonickým 1:2...našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Bratři...
2. Tesalonickým 3:16...napomínejte ho jako sourozence. Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi. ...
1. Timoteus 1:2... vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenstvípokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Jak...
2. Timoteus 1:2...synu Timoteovi: Milost, milosrdenstvípokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne...
2. Timoteus 2:22...tužeb a následuj spravedlnost, víru, láskupokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce....
Titus 1:4... Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milostpokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele....
Filemon 1:3...Archipovi i církvi ve tvém domě: Milost vámpokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista....
Filemon 1:22...více, než žádám. A ještě něco - připrav pro  pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu...
Židům 7:2... dále je to také král Sálemu, což znamená "král pokoje". Bez otce a matky, bez rodokmenu, bez narození a...
Židům 12:11... kdo prošli, přináší ovoce spravedlnostipokoje. Proto "dodejte síly ochabujícím rukám i podlomeným...
Židům 12:14... ale raději bylo uzdraveno. Usilujtepokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí...
Židům 13:20... abych se k vám mohl co nejdříve vrátit. Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých...
Jakub 2:16...anebo co na sebe? Když jim řeknete: "Jdětepokoji, je vám teplo a dobře se najezte," ale nedáte jim...
Jakub 3:18... nestranná a nepokrytecká. Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti. Odkud pocházejí boje a...
1. Petr 1:2...skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,...
1. Petr 3:11...lest. odmítá zlo a koná dobro, usilujepokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke...
1. Petr 5:14... můj syn. Pozdravte se navzájem polibkem láskyPokoj vám všem, kdo jste v Kristu. Šimon Petr, služebník a...
2. Petr 1:2...a Spasitele Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co...
2. Petr 3:14...to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihlpokoji, neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost našeho Pána...
2. Jan 1:3...a bude s námi navěky: Milost, milosrdenstvípokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Otcova Syna, je s...
3. Jan 1:15... brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář.  Pokoj tobě. Pozdravují přátelé. Pozdravuj každého z...
Juda 1:2...zachovaní pro Ježíše Krista: Milosrdenství vámpokoj i láska v hojnosti. Milovaní, jakkoli jsem toužil...
Zjevení 1:4...blízko. Jan sedmi církvím v Asii: Milost vámpokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od...

Slova obsahující pokoj: nepokoj (3) nepokoje (1) nepokojích (1) nespokojenci (2) pokoj (130) pokoje (38) pokojem (8) pokoji (59) pokojích (1) pokojík (2) pokojíku (6) pokojná (2) pokojné (62) pokojně (10) pokojného (1) pokojní (1) pokojnou (18) pokojný (3) pokojných (13) pokojným (1) pokojnými (2) pokojů (3) spokojen (7) spokojená (1) spokojeně (2) spokojeni (2) spokojenost (1) spokojený (2) spokojte (1) upokojili (2) upokojit (1) uspokojení (1) uspokojí (1) uspokojili (1) znepokojen (1) znepokojení (1) znepokojili (1) znepokojím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |