Pokoře

Hledám varianty 'pokoře' [ pokořte (2) pokořit (5) pokořím (3) pokořili (4) pokořil (10) pokoří (5) pokořeni (1) pokořen (4) pokoře (3) pokoř (2) pokory (2) pokoru (2) pokorou (3) pokora (3) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 16:9...Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své panípokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl:...
Exodus 10:3...Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj...
Deuteronomium 8:2...Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby  pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci - zda...
Deuteronomium 8:16...krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby  pokořil a vyzkoušel, aby se ti v budoucnu vedlo šťastně....
Deuteronomium 9:3...oheň. On sám je vyhladí, on je před tebou pokoří, takže je vyženeš a rychle je vyhubíš, jak ti...
Soudců 3:30...neunikl. Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel...
Soudců 4:23...se stanovým kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele....
Soudců 8:28...pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země...
Soudců 11:33...se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu...
1. Královská 11:39...ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak...
1. Královská 21:29...Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil? Protože se přede mnou tak pokořil, nepřivedu to...
1. Letopisů 17:10...lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím. Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům tobě. se...
2. Letopisů 7:14...se pak můj lid, který se nazývá mým jménempokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se...
2. Letopisů 12:6...Šišakových." Izraelští vůdcové i král se tehdy pokořili a řekli: "Hospodin je spravedlivý!" Hospodin viděl...
2. Letopisů 12:7..."Hospodin je spravedlivý!" Hospodin viděl, že se pokořili. Šemajáš proto dostal slovo Hospodinovo: "Pokořili...
2. Letopisů 12:12...opět vracely do strážní komory. Protože se však pokořil, Hospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil je...
2. Letopisů 13:18...vybraných bojovníků. Synové Izraele byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězili, protože se spolehli...
2. Letopisů 28:19...jejich vesnicemi a usadili se tam. Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému králi Achazovi, protože...
2. Letopisů 30:11... Někteří z Ašera, Manasese a Zabulona se ale pokořili a přišli do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula...
2. Letopisů 33:12...Hospodina, svého Boha, o milost. Velice se pokořil před Bohem svých otců a modlil se k němu, takže se...
Job 40:12...pyšné a poniž je. Pohleď na všechny pyšnépokoř je, rozdrť ty darebáky na místě. Naráz je pohřbi do...
Žalmy 45:5... v slávě vítězně vyjeď do boje za pravdypokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci úžasné!...
Žalmy 45:13...ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří! Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj...
Žalmy 55:20...i když jich tolik je proti mně! Bůh vyslyšípokoří je, ten, který od věků kraluje! séla Bůh, jenž se...
Žalmy 119:67... vždyť věřím přikázáním tvým! Než jsem byl pokořen, bloudil jsem, tvých výroků teď ale držím se. Dobrý...
Žalmy 119:71...je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl pokořen - poučil jsem se o tvých zákonech. Zákon tvých úst...
Žalmy 119:75... to, Hospodine, vím, ve své věrnosti jsi  pokořil. Kéž tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému...
Žalmy 119:107...spravedlivé soudy dodržím. Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ ! Přijmi,...
Přísloví 11:2... Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora. Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí...
Přísloví 15:33...moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora. Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však...
Přísloví 18:12... Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora. Kdo odpovídá dřív, než vyslechne, hloupost...
Přísloví 22:4...však jdou dál, na to doplatí. Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu je bohatství, sláva a život....
Izaiáš 13:11...jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncujipokořím zpupnost ukrutných. Způsobím, že člověk bude nad...
Izaiáš 53:4...se ale domnívali, že je od Boha trestán, bitpokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi...
Daniel 4:34...jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše! Král Belšasar jednou...
Micheáš 6:8... miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohempokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je...
Nahum 1:12...vymizí, budou skoseni. I když jsem , Judopokořil, nepokořím nikdy víc. Jeho jho na tobě teď...
Sofoniáš 2:3...právem řídíte. Spravedlnost hledejte, hledejte pokoru - snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Gaza...
Skutky 20:19...přišel do Asie: Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha zkoušek, které ...
Filipským 2:3...soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijtepokoře: važte si druhých víc než sebe. si každý nehledí...
Koloským 2:18...vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá...
Koloským 2:23...škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale...
Koloským 3:12...milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostípokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou...
Jakub 4:10... se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenostPokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší. Bratři,...
1. Petr 5:5... se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti...
1. Petr 5:6...staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas...

Slova obsahující pokoře: pokoře (3) pokořen (4) pokořeni (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |